Gabumai įvertinti piniginiais prizais

Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­do ko­mi­si­jos spren­di­mu vėl pa­gerb­ti ne­ei­li­nių re­zul­ta­tų pa­sie­kę ra­jo­no moks­lei­viai. Tre­čia­die­nį Me­no mo­kyk­lo­je pa­svei­kin­ti ir ap­do­va­no­ti mo­ki­niai, ku­riems skir­ta fi­nan­si­nė pa­ra­ma – dau­giau kaip 16 tūkst. li­tų.

 

Mokiniai, pedagogai pakviesti į apdovanojimų renginį.


 

Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ire­na Lu­ko­še­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, jog įsteig­tos 52 no­mi­na­ci­jos. Bai­gian­tis moks­lo me­tams, jos pa­skirs­ty­tos as­me­nims už ge­riau­sius in­di­vi­du­a­lius bei ko­man­di­nius pa­sie­ki­mus. Jiems iš­da­ly­ta 16 065 Lt.

Sa­vi­val­dy­bės ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­das įsteig­tas, sie­kiant rem­ti jų ug­dy­mui skir­tus pro­jek­tus, ska­tin­ti jau­nuo­sius ra­jo­no ta­len­tus. Pi­ni­gi­niai pri­zai ski­ria­mi pa­si­žy­mė­ju­sie­siems moks­lo, me­nų ir spor­to sri­ty­se, ša­lies, tarp­tau­ti­nių olim­pia­dų, kon­kur­sų, var­žy­bų da­ly­viams. Va­do­vau­jan­tis fon­do nuo­sta­tais, pa­ra­mos dy­dis nu­sta­to­mas už ati­tin­ka­mus pa­sie­ki­mus.

Fon­dą su­da­ro sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to bei rė­mė­jų skir­tos lė­šos. I. Lu­ko­še­vi­čie­nė dė­kin­ga ben­dro­vei „Lik­me­rė“, ku­ri ir šį­syk pri­si­dė­jo, at­si­dė­ko­jant vai­kams už jų dar­bus. Ji sa­ko, kad ši įmo­nė ra­jo­no jau­nuo­me­nę re­mia nuo pat sa­vo gy­va­vi­mo Uk­mer­gė­je pra­džios.

Pa­ra­ma skir­ta už as­me­ni­nius pa­sie­ki­mus, ją taip pat pel­nė ug­dy­mo įstai­gų, ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo mo­kyk­lų an­sam­bliai, spor­ti­nin­kų ko­man­dos, spor­to klu­bo „Vil­kas“ na­riai.

Anot pa­šne­ko­vės, res­pub­li­ko­je nuo­la­tos pa­si­žy­mi mū­sų li­tu­a­nis­tai – lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros olim­pia­dų, jau­nų­jų fi­lo­lo­gų kon­kur­sų da­ly­viai. Tarp nuo­la­ti­nių pri­zi­nin­kų – Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los ma­te­ma­ti­kai, Me­no mo­kyk­los akor­de­o­nis­tai, pia­nis­tai. Lau­rus ski­na me­ni­nio skai­ty­mo, eks­lib­ri­sų kū­ri­mo kon­kur­sų da­ly­viai. Spe­cia­lis­tė taip pat mi­nė­jo res­pub­li­ki­nė­se fol­klo­ri­nių šo­kių var­žy­tu­vė­se „Pa­trep­sy­nė“, kik­bok­so ko­vo­se pui­kiai pa­si­ro­džiu­sius uk­mer­giš­kius, mū­sų im­ty­ni­nin­kus.

Di­džiau­sia iš­mo­kė­ta su­ma – 520, ma­žiau­sia – 75 li­tai. Pi­ni­gai per­ve­da­mi į as­me­ni­nes vai­kų są­skai­tas. Ko­man­dos gau­tą pa­ra­mą daž­niau­siai ski­ria ke­lio­nėms, na­rių dra­bu­žiams įsi­gy­ti.  

I. Lu­ko­še­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, jog per­nai fon­do nuo­sta­tai bu­vo pa­keis­ti: „Juos kiek su­siau­ri­nom. Įve­dėm ko­man­di­nius ap­do­va­no­ji­mus, ne­be­li­ko anks­tes­nių ap­do­va­no­ji­mų už, pa­vyz­džiui, re­gio­ni­nes var­žy­bas – kvad­ra­to ar pa­na­šias.“

Fon­dui pir­mi­nin­kau­ja da­bar­ti­nis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas.

Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­das gy­vuo­ja šeš­tus me­tus. Pi­ni­gi­niais pri­zais mo­ki­niai ap­do­va­no­ja­mi po­rą kar­tų per me­tus: moks­lo me­tų pa­bai­go­je ir prieš Ka­lė­das. Juos pel­no ir bran­dos eg­za­mi­nų me­tu ga­vu­sie­ji šim­to ba­lų įver­ti­ni­mus.  

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ 

05-31-2 straipsnio 2 nuotr


 

05-31-2 straipsnio 3 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų