Naujam gyvenimui prikels tiltus

Ke­lio re­mon­to dar­bai vai­ruo­to­jams vi­suo­met su­ke­lia lai­ki­nų ne­pa­to­gu­mų. Su jais su­si­dur­ta ir au­to­ma­gist­ra­lė­je Vil­nius–Pa­ne­vė­žys, kur at­lie­ka­ma ke­lio dan­gos re­konst­ruk­ci­ja. Uk­mer­gės ra­jo­ne bus re­konst­ruo­tas ne tik ke­lio ruo­žas, bet ir til­tas per Šven­tą­ją bei Duks­ty­nos via­du­kas.

 

An­driaus Rep­šio nuotr. Duks­ty­nos via­du­ko re­konst­ruk­ci­ja.


 

Mū­sų ra­jo­ne esan­čia­me au­to­ma­gist­ra­lės ruo­že bus re­konst­ruo­ja­ma apie 4 ki­lo­met­rai ke­lio. Per abi au­to­ma­gist­ra­lės juos­tas su­si­da­rys apie 8 ki­lo­met­rus. Dar­bus at­lie­ka AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“. Jie vyks­ta ruo­že tarp san­kry­žos į Mo­lė­tus bei Duks­ty­nos kai­mo. Kol dir­ba­ma vie­no­je au­to­ma­gist­ra­lės pu­sė­je, ki­to­je au­to­mo­bi­liai va­žiuo­ja abiem eis­mo juos­tom.

Iš vi­so ma­gist­ra­lė­je bus re­konst­ruo­ta be­veik 26 ki­lo­met­rų ke­lio dan­ga sep­ty­niuo­se ruo­žuo­se. Taip pat ke­ly­je esan­tys 5 til­tai ir via­du­kai. Dar­bus pla­nuo­ja­ma baig­ti iki 2015 me­tų.

Di­džiau­si ne­pa­to­gu­mai – mė­ne­sį

AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Ra­sa Če­pie­nė sa­ko, kad re­konst­ruk­ci­jai at­rink­ti pras­čiau­sios būk­lės ke­lio ruo­žai. Juo­se as­fal­to dan­ga su­trū­ki­nė­ju­si, su­si­da­riu­sios pa­vo­jin­go gy­lio pro­vė­žos ar yra nuo­va­žų, ku­rios ne­ati­tin­ka au­to­ma­gist­ra­lėms ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų.

Dar­bus Uk­mer­gės ra­jo­ne esan­čia­me ruo­že pla­nuo­ja­ma baig­ti rug­sė­jo pa­bai­go­je.

„As­fal­to dan­ga klo­ja­ma pa­nau­do­jant tech­no­lo­gi­ją, ku­ri va­di­na­ma „karš­tas ant karš­to“. Ji lei­džia du as­fal­to sluoks­nius klo­ti vie­nu me­tu. Taip per­pus su­trum­pė­ja dar­bų truk­mė. „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ – vie­nin­te­lė įmo­nė ša­ly­je, įdie­gu­si šią tech­no­lo­gi­ją“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė.

Pa­sak R. Če­pie­nės, pro­jek­tas ypa­tin­gas ir tuo, kad pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bus at­lie­ka tas pats ran­go­vas. To­kia prak­ti­ka ša­ly­je – nau­jie­na, nors pri­va­lu­mas aki­vaiz­dus – dar­bą ga­li­ma at­lik­ti per trum­pes­nį lai­ką.

Pa­šne­ko­vė in­for­ma­vo, kad „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ at­liks ke­lio dan­gos re­konst­ruk­ci­ją – pa­klos apa­ti­nį ir vir­šu­ti­nį as­fal­to sluoks­nius, įrengs dre­na­žą, pa­vir­ši­nio van­dens su­rin­ki­mo sis­te­mas. Ke­lio dan­ga bus re­konst­ruo­ja­ma ne tik va­žiuo­ja­mo­jo­je da­ly­je, bet ir su­sto­ji­muo­se, kraš­ti­nė­se sau­gos juos­to­se.

Ka­dan­gi pa­si­kei­tė Ke­lių tech­ni­nio reg­la­men­to rei­ka­la­vi­mai, į juos bus at­si­žvelg­ta – nu­ma­ty­ta pra­il­gin­ti au­to­mo­bi­lių grei­tė­ji­mo ir lė­tė­ji­mo juos­tas.

Til­tų ko­lo­nos – per plo­nos

Re­konst­ruk­ci­jos lau­kia ir re­mon­tuo­ja­ma­ja­me ruo­že esan­tis til­tas per Šven­tą­ją bei Duks­ty­nos via­du­kas. Re­konst­ruk­ci­jos šie sta­ti­niai nė­ra ma­tę – kos­me­tiš­kai re­mon­tuo­ta tik jų dan­ga.

Pa­sak spe­cia­lis­tų, til­tas per Šven­tą­ją ne­be­ati­tin­ka to­kiems sta­ti­niams ke­lia­mų sau­gos rei­ka­la­vi­mų. Jo dan­go­je su­si­da­riu­sios pro­vė­žos, ati­tva­rai ir tu­rėk­lai su­rū­di­ję. Blo­gos būk­lės šlai­ti­niai laip­tai, ap­tru­pė­jęs si­jų ir at­ra­mų ap­sau­gi­nis be­to­no sluoks­nis.

Pla­nuo­ja­ma pa­keis­ti pa­klo­tą, re­konst­ruo­ti at­ra­mas. Jų būk­lė yra la­bai blo­ga – rū­di­ja lai­kan­čio­ji ar­ma­tū­ra, ski­li­nė­ja ir by­ra be­to­nas. At­li­kus ty­ri­mus pa­aiš­kė­jo, kad kai ku­rio­se vie­to­se la­bai su­ma­žė­jęs ko­lo­nų skersp­jū­vis.

Dar­bų ža­da ne­vil­kin­ti

Au­to­ma­gist­ra­lės ke­lio ruo­žų bei til­tų ir via­du­kų re­konst­ruk­ci­ja vyk­do­ma va­do­vau­jan­tis AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ pa­si­ra­šy­ta su­tar­ti­mi su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos.

Pro­jek­to „Tran­seu­ro­pi­nio tin­klo ke­lio E272 (Vil­nius–Pa­ne­vė­žys–Šiau­liai–Pa­lan­ga) plėt­ra. Dan­gos re­konst­ra­vi­mas. V eta­pas“ ver­tė – be­veik 74 mln. li­tų.

Nors re­konst­ruk­ci­jos pa­bai­ga nu­ma­ty­ta 2015 me­tų sau­sį, di­dži­ą­ją da­lį dar­bų ti­ki­ma­si at­lik­ti dar šiais me­tais.

Bus įreng­tas ap­link­ke­lis

Au­to­ma­gist­ra­lė­je ties Že­mait­kie­mio san­kry­ža Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja yra nu­ma­čiu­si ir ki­tą uk­mer­giš­kiams svar­bų pro­jek­tą. Bus įreng­tas ap­link­ke­lis pa­lei upę, kad va­žiuo­jant iš Uk­mer­gės į Že­mait­kie­mio pu­sę vai­ruo­to­jams ne­rei­kė­tų suk­ti ra­to iki Grau­žie­čių san­kry­žos.

Be­veik prieš de­šimt­me­tį už­da­ry­ta san­kry­ža nuo­lat kė­lė Že­mait­kie­mio, Ly­duo­kių, Nuo­te­kų gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. Apie tai ne kar­tą svars­ty­ta ir su­si­ti­ki­muo­se su ra­jo­no va­do­vais bei po­li­ti­kais. Šią pro­ble­mą uk­mer­giš­kiai Sei­mo na­riai ne­se­niai iš­dės­tė Ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vams.

Ap­link­ke­lio pro­jek­tas jau su­da­ry­tas, ta­čiau dar ne­aiš­ku, kas at­liks dar­bus. Vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sas iš­rink­ti ran­go­vą kol kas ne­įvy­ko.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

09-06-4 straipsnio 2 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų