Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Įsi­bė­gė­jus moks­lo me­tams, su­si­dė­lio­jo aiš­kes­nis vaiz­das apie si­tu­a­ci­ją ra­jo­no mo­kyk­lo­se. Ne vis­kas čia klo­ja­si pa­gal iš anks­to su­da­ry­tą sce­na­ri­jų. La­biau­siai pla­nus iš­de­ri­no pas­ku­ti­nę va­sa­ros die­ną Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­ta sto­ji­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las tvar­ka, dėl ku­rios ten­ka keis­ti tvar­ka­raš­čius.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos po­sky­rio pa­rei­gū­nai da­ly­vau­ja ko­vo 19–25 die­no­mis vyks­tan­čio­je ak­ci­jo­je „Sa­vai­tė be pa­ty­čių“.

 

„Jū­sų pa­to­gu­mui pra­šo­me iš­jung­ti te­le­fo­nus“ – taip bū­na­me per­spė­ja­mi prieš spek­tak­lius, kon­cer­tus, pa­skai­tas. Pa­na­šu, jog ši fra­zė taps daž­na ir mo­kyk­lo­se. Ap­ri­bo­ti nau­do­ji­mą­si mo­bi­liuo­ju ry­šiu jo­se už­si­mo­ta, sie­kiant ap­sau­go­ti vai­kų svei­ka­tą.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mobilųjį telefoną moksleiviai turės pamiršti bent per pamokas.

Mo­ki­nių skai­čiaus ma­žė­ji­mo sta­tis­ti­ka ska­ti­na po­ky­čius švie­ti­mo sis­te­mo­je. Juos ra­jo­no mo­kyk­los pa­jus jau ki­tą­met. Apie jų tin­klo per­tvar­ką ir per­spek­ty­vas sa­vi­val­dy­bės va­do­vai kal­bė­jo ket­vir­ta­die­nį su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su pe­da­go­gais.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Apie mokyklų tinklo pertvarką su susitikimo dalyviais kalbėjosi Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė (antra iš kairės).

Uk­mer­gės spe­cia­liajai mo­kyk­lai sa­vo at­ei­tį bur­ti be­lie­ka ne­bent iš ka­vos tirš­čių. Mo­kyk­los stei­gė­jas – ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja nai­ki­na­ma. Sa­vi­val­dy­bei nei mo­kyk­los, nei pa­sta­to ne­rei­kia. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, pe­ri­man­ti mo­kyk­lą, aiš­kaus at­sa­ky­mo dėl jos li­ki­mo dar ne­duo­da.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Spe­cia­lio­ji mo­kyk­la lau­kia spren­di­mų.

At­ėjus ru­de­niui, mo­kyk­li­nis skam­bu­tis dau­gu­mo­je ša­lies mo­kyk­lų kas­met su­skam­ba vis ma­žiau moks­lei­vių. Jų ma­žė­ji­mo ten­den­ci­jos ne­ap­len­kia ir Uk­mer­gės. To­kie po­ky­čiai ypač ryš­kūs kai­muo­se, ku­riuo­se mo­kyk­lų iš­vis ne­be­lie­ka.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Rug­sė­jo 1-ąją at­si­vers ne vi­sų mo­kyk­lų du­rys.


Šalyje vykstanti apskričių administracijų reforma tiesiogiai palietė įvairias šios institucijos įsteigtas įstaigas. Viena iš tokių – Ukmergės specialioji mokykla. Jos likimas, šalyje panaikinus apskričių viršininko administracijas, kybo ant plauko.

Ligita JUODVALKIENĖ

Specialiosios mokyklos likimas neaiškus.
Gedimino Nemunaičio nuotr.

Bai­gė­si 2012 me­tų ap­žiū­ra-kon­kur­sas, skir­tas ge­riau­siai tvar­ko­mai mo­kyk­los ap­lin­kai ša­ly­je iš­rink­ti. Tarp pa­skelb­tų kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų – Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la.

Kon­kur­są, į ku­rį at­si­lie­pė ir ši įstai­ga, or­ga­ni­zuo­ja Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja su Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tru. Sie­kia­ma ska­tin­ti ug­dy­mo įstai­gų ben­druo­me­nes kur­ti dar­nią ir es­te­tiš­ką ap­lin­ką, puo­se­lė­ti jos tvar­ky­mo tra­di­ci­jas, ug­dy­ti vai­kų ir jau­ni­mo at­sa­ko­my­bę, po­žiū­rį į ap­lin­kos ap­sau­gą.

Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė mo­kyk­la mi­ni gar­bin­gą 80 me­tų ju­bi­lie­jų. Ta pro­ga šeš­ta­die­nį bu­vo su­reng­ta šven­tė jos bu­vu­siems, esa­miems moks­lei­viams, esa­miems ir bu­vu­siems pe­da­go­gams, sve­čiams.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į mokyklos gimtadienį susirinko daug svečių.

 

„Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai nau­juo­sius moks­lo me­tus pa­si­ti­ko pa­si­puo­šę uni­for­mo­mis. Spren­di­mas dėl mo­kyk­li­nės ap­ran­gos dė­vė­ji­mo pri­im­tas, at­si­klau­sus tė­vų. Ta­čiau įsi­gy­ti uni­for­mas pa­no­ro ne vi­si.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Puslapis 963 iš 1061

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų