Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja in­for­muo­ja apie tai, kad šie­met nu­pirk­ti 48 nau­ji gel­to­nie­ji au­to­bu­sai. 19 sė­di­mų vie­tų „Volks­wa­gen Craf­ter“ mar­kės au­to­bu­sų lau­kia ir dvi Uk­mer­gės ug­dy­mo įstai­gos.

Ke­lio re­mon­to dar­bai vai­ruo­to­jams vi­suo­met su­ke­lia lai­ki­nų ne­pa­to­gu­mų. Su jais su­si­dur­ta ir au­to­ma­gist­ra­lė­je Vil­nius–Pa­ne­vė­žys, kur at­lie­ka­ma ke­lio dan­gos re­konst­ruk­ci­ja. Uk­mer­gės ra­jo­ne bus re­konst­ruo­tas ne tik ke­lio ruo­žas, bet ir til­tas per Šven­tą­ją bei Duks­ty­nos via­du­kas.

Daugelis su nerimu ir baime laukiame naujųjų metų, kuomet litus pakeis euras. Ypač metų pradžia bus sunki regos negalią turintiems žmonėms. Kad būtų bent kiek lengviau, neregiams bus nemokamai dalinami specialūs banknotų ir monetų matuokliai.

Vyriausybė nuo šių metų pradžios padidino mokinio krepšelį 38 litais – iki 3 348 litų. Tačiau šis padidėjimas rajono pedagogų nenudžiugino – jis nėra toks, kad išspręstų savivaldybės švietimo sistemoje susidariusias problemas.

Rug­sė­jo 1-osios skam­bu­tis vai­kus į mo­kyk­las šie­met su­kvies rug­sė­jo ant­rą­ją – pir­ma­die­nį. Drau­di­mas tą­dien par­duo­tu­vė­se pre­kiau­ti al­ko­ho­liu ne­be­ga­lio­ja: įsi­gy­ti svai­gių­jų gė­ri­mų ne­bus ga­li­ma tik sek­ma­die­nį – tik­rą­ją Moks­lo ir ži­nių die­ną.

Metams besibaigiant tradiciškai išdalyti Ukmergės rajono savivaldybės Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo apdovanojimai.Fondas piniginėmis premijomis skatina įvairiais talentais pasižyminčią rajono moksleiviją. Jos skiriamos išskirtinai pasirodžiusiesiems respublikiniuose renginiuose, tarptautinėse varžybose bei meno konkursuose.

Uk­mer­giš­kė Ve­ro­ni­ka pri­mi­nė Uk­mer­gės dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų įsi­se­nė­ju­sią pro­ble­mą – kas mė­ne­sį žmo­nės gau­na UAB „Mies­to ener­gi­ja“ są­skai­tas už skai­tik­lių prie­žiū­rą. Ka­dan­gi ši­lu­mos tie­ki­mo pa­slau­gos „Mies­to ener­gi­ja“ ne­tei­kia, ra­jo­no val­džia jau ket­ve­rius me­tus ra­gi­na šių są­skai­tų ne­ap­mo­kė­ti, ne­kreip­ti į jas dė­me­sio, esą tai ne­tei­sė­ta.

Praeitą savaitę vykusiame rajono tarybos posėdyje pasijuto atostogų nuotaikos – dalyvavo 19 narių iš 25. Nepritarta diferencijuotam daugiabučių administravimo mokesčio nustatymui.

Vie­na mėgs­ta­miau­sių uk­mer­giš­kių lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo vie­tų – Pi­vo­ni­jos miš­kas. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja už­si­mo­jo at­gai­vin­ti čia ka­dai­se bu­vu­sią tu­ris­ti­nę po­il­si­nę tra­są – su ta­kais, pa­vė­si­nė­mis, lau­ko bal­dais.

Ne­se­niai baig­ta Uk­mer­gės mies­to sta­dio­no pa­sta­to vi­daus re­konst­ruk­ci­ja. Re­mon­tas at­lik­tas vals­ty­bės ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jų lė­šo­mis. Pa­gal pro­jek­tą 2014 ir 2015 me­tais sta­dio­ne vyk­do­miems dar­bams bu­vo nu­ma­ty­ta 1 mln. 600 tūkst. li­tų. Iš šios su­mos per­nai skir­ta 700 tūkst. li­tų.

Puslapis 23 iš 1424

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų