Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se uk­mer­giš­kiai dos­niau­siai sa­vo bal­sus da­li­no tra­di­ci­nių – kai­rio­sios ir de­ši­nio­sios – par­ti­jų at­sto­vams.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Antrame rinkimų ture susikaus Kazys Grybauskas ir Janina Galiauskienė.

Ba­le­lių ti­kin­tie­ji kiek­vie­ną sek­ma­die­nį ren­ka­si į šia­me mies­te­ly­je esan­čią kop­ly­čią. Ta­čiau bė­da ta, kad kop­ly­tė­lė įreng­ta dau­gia­bu­ty­je, ku­rio gy­ven­to­jai mal­dos na­mų kai­my­nys­tės ne­pa­gei­dau­ja.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Maldos namai trukdo kaimynams.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri aiš­ki­na­si, ko­dėl taip žen­kliai ski­ria­si šil­dy­mo kai­nos at­ski­ruo­se na­muo­se. Tik­rin­to­jai nuo­dug­niai ti­ria de­šimt dau­gia­bu­čių na­mų, ku­rių gy­ven­to­jai ga­vo pa­čias di­džiau­sias są­skai­tas už šil­dy­mą, būk­lę.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ty­rė­jų dar­bo ob­jek­tas – dau­gia­bu­čių ši­lu­mos punk­tai.

 

Dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ją stab­do ne tik gy­ven­to­jų bai­mė pa­ė­mus pa­sko­lą dvi­de­šim­čiai me­tų tap­ti ban­ko įkai­tais. Gy­ven­to­jai ne­ri­mau­ja, kad, ap­šil­ti­nus na­mą, at­si­ran­da ter­mo­so efek­tas, ken­kian­tis se­noms pa­sta­to kon­struk­ci­joms.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Re­no­vuo­ti na­mai tik­rai pa­gra­žė­tų, bet „ne­pa­jau­nė­tų“.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai liūd­nai juo­kau­ja – pa­va­sa­ris į jų mik­ro­ra­jo­nus at­ei­na pir­miau­sia. Mat plo­nė­jan­ti snie­go pa­klo­tė at­sklei­džia ne­men­ką cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos var­to­to­jų skau­du­lį – virš į na­mus at­ei­nan­čių ši­lu­mos ir karš­to van­dens tra­sų jau va­sa­rį ža­liuo­ja žo­lė.

Jau keletą metų šalyje atliekama daugiabučių renovacija pagaliau sukėlė atgarsį ir Ukmergėje. Dviejų daugiabučių namų gyventojai panoro atnaujinti savo būstus.

 

Ligita JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Linų g. 12-as namas ruošiasi renovacijai.

Pirmadienį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato kriminalistai gavo operatyvinės informacijos, kad Ukmergės mieste, viename iš daugiabučių namų, bute yra nužudyta moteris. Pareigūnai nuvyko nurodytu adresu. Bute iš tiesų buvo rasta negyva moteris, su mušimo žymėmis veide. Įtariama, kad ji yra nužudyta. Nustatyta, kad mirusioji yra A.S. (g. 1953 m.).

Nau­ja dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mo pro­gra­ma su­lau­kė di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo. Į su­si­ti­ki­mą su spe­cia­lis­tais, aiš­ki­nu­siais, kaip ji bus vyk­do­ma, su­si­rin­ko ke­li šim­tai uk­mer­giš­kių.

Gy­ven­to­jams bu­vo pri­sta­ty­tas dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo nau­jas mo­de­lis – „Dau­gia­bu­čių pa­sta­tų ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pro­gra­ma“.

Li­ga ne­si­ren­ka lai­ko, ne­krei­pia dė­me­sio į var­dą, am­žių ar so­cia­li­nę pa­dė­tį. De­ja, nu­tin­ka taip, kad li­ga pa­si­ren­ka ir vai­ką, ku­ris tu­rė­tų džiaug­tis gy­ve­ni­mu, ei­ti į mo­kyk­lą, spor­tuo­ti, su­si­ti­ki­nė­ti su drau­gais.

,,Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los 2c kla­sės mo­ki­nu­kams su mo­ky­to­ja ki­lo min­tis su­reng­ti ad­ven­ti­nę po­pie­tę Vil­niaus uni­ver­si­te­to vai­kų li­go­ni­nės vai­kų on­ko­he­ma­to­lo­gi­jos cen­tre be­si­gy­dan­tiems vai­kams.

 

Mokinių koncertas mažiesiems ligoniukams.

Prie Šven­to­sios ren­gia­mo pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­ko dar­bai vyks­ta van­giai. Gau­tas su­ti­ki­mas jų pa­bai­gą ati­dė­ti iki ru­dens. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai tuo ne­pa­ten­kin­ti, ta­čiau ran­go­vai ra­mi­na, kad pro­jek­tą įgy­ven­dins lai­ku.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ran­go­vai ra­mi­na, kad pro­jek­tas vyk­do­mas sklan­džiai.

Puslapis 978 iš 996

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų