Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Šie­met Uk­mer­gė­je bus ypa­tin­gai pa­žy­mė­ta ba­lan­džio 15-ąją mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė kul­tū­ros die­na. Ra­jo­no kul­tū­ros dar­buo­to­jai ke­ti­na iš­kil­min­gai žy­giuo­ti cen­tri­ne mies­to gat­ve, iš­kel­ti sa­vo vė­lia­vą ir pa­gerb­ti la­biau­siai nu­si­pel­niu­sius sa­vo ko­le­gas.

Va­do­vau­jan­tis Ge­riau­sių ra­jo­no kul­tū­ros dar­buo­to­jų ir sėk­min­giau­sio kū­ry­bi­nio pro­jek­to no­mi­na­ci­jų su­tei­ki­mo nuo­sta­tais, jau iš­rink­ti as­me­nys, ku­riems šie­met bus įteik­ti ap­do­va­no­ji­mai.

Trims kul­tū­ros dar­buo­to­jams ir vie­nam sėk­min­giau­sio pro­jek­to au­to­riui bus įteik­ti di­plo­mai, pi­ni­gi­nės pre­mi­jos, o sėk­min­giau­sio pro­jek­to au­to­riui – ir bron­zi­nė skulp­to­riau Hen­ri­ko Ora­kaus­ko su­kur­ta sta­tu­lė­lė.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Ju­lius Za­rec­kas pa­sa­ko­jo, kad Tarp­tau­ti­nę kul­tū­ros die­ną šios sri­ties dar­buo­to­jai mi­nė­jo ir anks­tes­niais me­tais. Ta­čiau tai da­ry­da­vo ge­ro­kai blan­kiau, dau­giau sa­va­me ra­te.

Ge­gu­žės 7-ąją, mi­nint Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­ną, laik­raš­čių „Uk­mer­gės ži­nios“ ir „Uk­mer­gė“ ko­lek­ty­vas su­lau­kė daug gra­žiau­sių svei­ki­ni­mų ir lin­kė­ji­mų.

 


Sa­vait­ga­lį Mo­lė­tų ra­jo­ne, Alan­to­je, vy­ku­sio­je 35-ojo­je ša­lies bi­ti­nin­kų šven­tė­je pa­aiš­kė­jo kon­kur­so „Pa­žan­giau­sias bi­ty­nas Lie­tu­vo­je 2011“ nu­ga­lė­to­jai. Aukš­čiau­sias ap­do­va­no­ji­mas kon­kur­so ko­mi­si­jos spren­di­mu skir­tas mo­der­naus tūks­tan­čio bi­čių šei­mų ūkio sa­vi­nin­kui uk­mer­giš­kiui bi­ti­nin­kui Jo­nui Šan­ta­rui.

 

Vai­do­tės Griš­ke­vi­čiū­tės nuotr. Aukš­čiau­sias kon­kur­so „Pa­žan­giau­sias bi­ty­nas Lie­tu­vo­je“ ap­do­va­no­ji­mas ati­te­ko bi­ti­nin­kui Jo­nui Šan­ta­rui.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl suk­čia­vi­mo. Į po­li­ci­ją krei­pė­si uk­mer­giš­kis 65 me­tų A. S. Jis pa­pa­sa­ko­jo, kad bir­že­lio vi­du­ry­je jam prie na­mų šluo­jant gat­vę bu­vo pri­va­žia­vę du ne­pa­žįs­ta­mi vy­riš­kiai. Jie pa­si­šne­kė­jo, pa­klau­sė, ar ne­no­rė­tų dirb­ti sar­gu, ir su­ta­rę vė­liau su­si­tik­ti nu­va­žia­vo.

Grės­min­gai dau­gė­ja pa­vo­jin­go­mis li­go­mis už­si­krė­tu­sių vabz­džių. Apie tai by­lo­ja ir me­di­kų re­gist­ruo­ja­mi er­kių su­ke­lia­mų li­gų at­ve­jai. Šie­met per pir­mą­jį pus­me­tį er­ki­niu en­ce­fa­li­tu už­si­krė­tė de­šim­te­rio­pai dau­giau žmo­nių nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį pra­ei­tais me­tais. Pa­dvi­gu­bė­jo Lai­mo li­gos at­ve­jų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Vai­do­tės Griš­ke­vi­čiū­tės nuotr. Er­kės au­kų ty­ko pie­vo­se, dar­žuo­se, pau­piuo­se...

Pa­va­sa­rį pa­dau­gė­ja šu­nų ir ka­čių pla­ti­na­mų pa­ra­zi­ti­nių li­gų. Vie­na jų – tok­so­ka­ro­zė, ku­ria už­si­krės­ti ga­li­ma kad ir žai­džiant smė­lio dė­žė­je. Ap­sir­gu­sį na­muo­se au­gi­na­mą gy­vū­ną pa­vo­jin­ga net­gi glos­ty­ti.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Na­mi­niai gy­vū­nai ga­li tap­ti pa­ra­zi­ti­nių li­gų pla­tin­to­jais.

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. LTS Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Zin­ke­vi­čius kar­tu su pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­riu­mi Egi­di­ju­mi Da­ru­liu.

Miš­ki­nin­kai sa­ko, kad in­ki­lus paukš­čiams ga­li­ma kel­ti vi­sus me­tus, nes taip jie įgau­na na­tū­ra­les­nę spal­vą, tam­pa pa­trauk­les­ni paukš­čiams. Ta­čiau la­biau­siai su in­ki­lų kė­li­mu sie­ja­me pa­va­sa­rį – paukš­čių grį­ži­mo me­tą.

 

Į po­li­ci­ją krei­pė­si Bu­ge­nių gat­vė­je gy­ve­nan­ti mo­te­ris, pra­šy­da­ma pa­gal­bos dėl smur­tau­jan­čio vy­ro. Pa­sak mo­ters, ne­blai­vus su­tuok­ti­nis na­muo­se ją spar­dė, stum­dė, iš­va­di­no ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais. Vi­sa tai vy­ko ma­ža­me­čių vai­kų aki­vaiz­do­je.

Vy­rui A. M. bu­vo nu­sta­ty­tas 2,05 pro­mi­lės gir­tu­mas. Dėl įvy­kio po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Šiandien, lapkričio 21 d., Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) paskelbė elektros energijos persiuntimo paslaugos ir visuomenines elektros energijos kainas bei jų taikymo tvarkas 2013 metams. Visuomeninės elektros energijos kainos gyventojams nuo 2013 metų didės apie 5,69 ct/kWh (su PVM), arba apie 12 procentų. Statistiniam Lietuvos namų ūkiui, vidutiniškai per mėnesį sunaudojančiam apie 138 kWh, išlaidos už elektros energiją kitais metais padidės apie 7 Lt (su PVM) per mėnesį.

Puslapis 881 iš 996

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų