Ukmergės šachmatų naujienos, žvejyba, šaudymas
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

„Žiūrovų dėmesys ir plojimai – keturkojams“
(Ligita Juodvalkienė)
„Pagerbti partizanai“
(Jolita Žurauskienė)
„Perkaitę žmonės policiją užvertė skundais“
(„U. ž.“ informacija)
„Dėl nužudymo įtariami nepilnamečiai“
(„U. ž.“ informacija)
„Yra ir mano teisė“
(Viktorija Nemunaitytė)
„Metų kraitis – ne našta“
(Jolita Žurauskienė)
„Patvirtintos atliekų tvarkymo taisyklės“
(Ligita Juodvalkienė)
„Norėtų atsikratyti varnų kaimynystės“
(Ligita Juodvalkienė)
„Fiziko kūryboje – meilės tėvynei atspindžiai“
(Rasa Griškevičienė, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė)
„Ne visi neįgalieji džiaugsis renovuotu būstu“
(Jolita Žurauskienė)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – apie daržovių konservavimą

„Buvę kultūros namai laukia remonto„
(Jolita Žurauskienė)
„Sumuštas vyras ligoninėje mirė“
(„U. ž.“ informacija)
„Tarp išskirtiniausiųjų pateko ir Taujėnai“
(„U. ž.“ informacija)
„Baltarusijos prezidento padėka veteranams“
(„U. ž.“ informacija)
Puslapiai apie krašto istoriją - „Laiko aidai“
„Užugirio dvarą rekonstruoti imasi savivaldybė“
(Ligita Juodvalkienė)
„Ant langų dergia kregždės“
(Jolita Žurauskienė)

„Pagerbti kolektyvų vadovai“
(Jolita Žurauskienė)
„Skaudi avarija Vaivadiškiuose“
(„U. ž.“ informacija)
„Dėl geriausiojo taurės susirungs šunys“
(„U. ž.“ informacija)
„Rytinis siurprizas - šaltas vanduo“
(Ligita Juodvalkienė)
„Sodininkams įgriso valymo įrenginių „aromatai“
(Ligita Juodvalkienė)
„Beglobių gyvūnų likimas mūsų visuomenėje“
(Liolė Degtiariova)
„Švenčių dieną šiukšlių siūlo nevežti“
(Ligita Juodvalkienė)

„Dainų šventėje - ir moksleiviai, ir senjorai“
(Jolita Žurauskienė)
„Idėja sulaukė kritikos“
(Ligita Juodvalkienė)
„Ne kartą ištiesė pagalbos ranką“
(Jolita Žurauskienė)
„Svajokliuose“ – apie jaunųjų stygininkių laimėjimus
„Kasdienybės langas“
(Arvydas Pėšina)
„Šachmatininkų pergalės“
(„U. ž.“ informacija)
„Apdovanoti policijos pareigūnai“
(„U. ž.“ informacija)
„Hipodrome vėl bėgo žirgai“
(Arvydas Pėšina)

Šią savaitę posėdžiavusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  nutarė neišduoti šilumos tiekimo licencijos  savivaldybės įmonei UAB „Ukmergės šiluma“.

Komisija, atsižvelgdama į tai, kad šiuo metu vyksta teisminiai ginčai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir šilumos nuomininko, bei į tai, kad rajone paskelbta ekstremali situacija, konstatavo: Ukmergės ūkyje susidariusi teisiškai neapibrėžta padėtis.

Komisijos narių nuomone, esant tokioms aplinkybėms negalima išduoti ar atsisakyti išduoti licenciją UAB „Ukmergės šiluma“ ar bet kuriam kitam asmeniui. Nutarta laukti, kol mūsų šalies teismai priims galutinius sprendimus su šiuo klausimu susijusiose civilinėse ir administracinėse bylose.

Komisija nutarė nedelsiant atnaujinti klausimo dėl licencijos suteikimo Ukmergės rajono savivaldybės rekomenduotam ūkio subjektui svarstymą pasibaigus ar iš esmės pasikeitus anksčiau nurodytoms aplinkybėms.

Tuo tarpu rajono vadovai ekstremalios situacijos atšaukti neketina ir sako, kad ji tęsis tol, kol savivaldybei nebus suteikta licencija.

 

Liau­šių gy­ven­to­jai ži­no, kas yra troš­ku­lys. Pas­ta­ruo­ju me­tu vis daž­niau at­su­kę van­den­tie­kio čiau­pus, vie­toj bė­gan­čio van­dens ja­me iš­girs­ta tik šnypš­ti­mą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Liau­šių kai­mas, iš­si­dės­tęs abi­pus plen­to Uk­mer­gė-Mo­lė­tai, nė­ra nuo­ša­lus ra­jo­no už­kam­pis. Ge­og­ra­fi­ne kai­mo pa­dė­ti­mi, pa­to­giu su­si­sie­ki­mu gy­ven­to­jai ga­li tik džiaug­tis.

 

Vie­ti­nis „van­den­tie­kis“ pa­ti­ki­mes­nis...
Au­to­rės nuotr.

Ne­se­niai spal­vin­gą ki­li­mą iš ra­jo­no pie­vo­se ir so­duo­se au­gan­čių au­ga­lų „nu­au­dė“ Uk­mer­gės kraš­to ben­druo­me­nių są­jun­gos na­riai. Sa­vo kū­ri­nį jie de­monst­ra­vo kai­my­nams – Anykš­čiuo­se su­reng­ta­me flo­ris­ti­nia­me ki­li­mų kon­kur­se.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr. Uk­mer­giš­kiai nau­do­jo liau­dies raš­tų mo­ty­vus.

AB LESTO įvertinta Vilniaus universiteto Ryšių su visuomene magistrantų organizuotame konkurse „PR LAPĖS“. LESTO pripažinta „Metų socialiai atsakingiausia Lape 2013“. Apdovanojimą bendrovė pelnė už įgyvendinamą socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi projektą „Tiek, kiek reikia daugiabučiui“.

Konkurso nugalėtojus iš šešiolikos konkurso dalyvių pateiktų komunikacijos projektų išrinko penkiolikos ekspertų komisija.

Tarp­tau­ti­nius kul­tū­ri­nius mai­nus už­mez­ga kul­tū­ros dar­buo­to­jai. To­kio ben­dra­vi­mo vai­sius – kon­cer­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro cho­ras „Že­my­na“ ir Len­ki­jos Karc­zmis­ka mies­te­lio cho­ras „Cor­da Can­tan­do“.

Kon­cer­tą pra­dė­jo Ne­rin­gos Va­lins­kie­nės su­bur­tas mo­te­rų cho­ras „Že­my­na“. Jam akom­pa­nuo­ja Dai­na Kriau­čiū­nie­nė.

„Že­my­nos“ kon­cer­te bu­vo ga­li­ma iš­girs­ti vi­so­kiau­sio žan­ro ir sti­liaus dai­nų. Vie­ną dai­ną mo­te­rys pa­dai­na­vo ir ges­tų kal­ba...

Spau­džian­tis šal­tu­kas do­va­no­ja mums nau­jų žie­miš­kų pra­mo­gų. Uk­mer­gės le­do ri­tu­lio mė­gė­jų klu­bas, ku­riam tal­ki­no bū­rys ben­dra­min­čių, prie Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ne­se­niai įren­gė čiuo­žyk­lą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Čiuo­žyk­lą Se­na­mies­čio pagrin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­ne klu­bas su ben­dra­min­čiais įren­gia jau ket­vir­tą žie­mą.

Puslapis 604 iš 692

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų