Ukmergės šachmatų naujienos, žvejyba, šaudymas
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pa­bais­ko Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios šven­to­riu­je ar­che­o­lo­gai ap­ti­ko XV–XVI am­žiu­je gy­ve­nu­sių žmo­nių ka­pa­vie­tę. Spė­ja­ma, kad čia ga­li bū­ti pa­lai­do­ti Pa­bais­ko mū­šio da­ly­viai. Ta­čiau tai dar tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti ir ant­ro­po­lo­gai, iš­ty­rę ras­tus kau­lus.

Antano Smetonos gimnazijos moksleiviai – sportinių šokių atstovai – bičiulius ir šių šokių gerbėjus sukvietė į čia tradiciškai rengiamas varžytuves. Šokių vakaras „Šokio šėlsmas“ gimnazijoje vyksta nebe pirmus metus.

 

Sta­ti­kų so­di­nin­kų ben­dri­ja ne­se­niai pa­mi­nė­jo 25 me­tų su­kak­tį. Ren­gi­nio die­ną ant sta­lo pui­ka­vo­si ne tik su­neš­ti­nės vai­šės, bet ir fo­to­al­bu­mai apie so­di­nin­kų ben­dri­jos kū­ri­mą­si.

Uk­mer­gė­je pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį vie­šė­jo Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Ag­ro­no­mi­jos fa­kul­te­to de­ka­nas, so­di­nin­kys­tės do­cen­tas ag­ro­no­mas dr. Vik­to­ras Pranc­kie­tis. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bei uni­ver­si­te­to Ag­ro­no­mi­jos fa­kul­te­tas.

Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bė­je ga­lio­jan­čios tai­syk­lės ir tvar­kos, pa­tvir­tin­tos prieš ge­rą de­šimt­me­tį, yra pa­se­nu­sios, ne­be­ati­tin­kan­čios šian­die­nos rei­ka­la­vi­mų. Vie­nos iš to­kių – Ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sio­se vie­to­se tai­syk­lės.

Sėk­min­gai nau­ją šo­kių se­zo­ną pra­dė­jo Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro spor­ti­nių–pra­mo­gi­nių šo­kių ko­lek­ty­vo „Vėt­ra“ po­ros: Ug­nius Pa­dols­kis – Eri­ka Gied­rai­ty­tė ir Tau­ras Že­mai­tis – Ele­na Ur­bo­nai­tė.

 

Iš laidos „Duokim garo“ sugrįžę ansamblio „Pyniava“ atlikėjai lig šiol aptarinėja jos įspūdžius. Nors finale nusileido Klaipėdos krašto kapelai „Martvežiai“, ukmergiškiams jie – tikrų tikriausi nugalėtojai.

Vi­sa­me pa­sau­ly­je ant­ra­die­nį šven­čiant Kul­tū­ros die­ną, ją pa­mi­nė­jo ir Uk­mer­gė. Gat­ves už­pil­dė įvai­rūs per­so­na­žai, svei­kin­ti ra­jo­no kul­tū­ros švie­su­liai, dė­ko­ta rė­mė­jams. Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus bei kul­tū­ros įstai­gų or­ga­ni­zuo­ta šven­tė...

1. 2013 m. balandžio 27 d., 11.00 val. Technologijų ir verslo mokyklos sporto salėje vyks Lietuvos Respublikos LKSKA ,,Nemunnas" dziudo U - 16 pirmenybės.

2. 2013 m. balandžio 27 d., 10.00 val. ,,Šilo" ir Užupio pagrindinėse mokyklose vyks Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio 2012/2013 m. m. merginų ir vaikinų 9gim. 1997 m. ir jaun.) krepšinio zoninės varžybos. Dalyvauja Ukmergės, Molėtų, Širvintų vaikinų ir merginų komandos.

Sa­vait­ga­lį dvi die­nas Uk­mer­gė­je vy­ko Tarp­tau­ti­nis mo­te­rų ir vy­rų krep­ši­nio tur­ny­ras. Ja­me da­ly­va­vo po ke­tu­rias mo­te­rų ir vy­rų ko­man­das. Tur­ny­ro ati­da­ry­me su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no šį ren­gi­nį or­ga­ni­za­vu­sio Uk­mer­gės mo­te­rų krep­ši­nio klu­bo va­do­vė Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė.

Puslapis 616 iš 796

lzukt.lt

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad šią vasarą karantinas baigsis?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų