Kovo šalčiai sumušė rekordus

Šių me­tų ko­vo vi­du­rio šal­čiai mu­ša re­kor­dus – oro tem­pe­ra­tū­ra net pen­kis kar­tus že­mes­nė už vi­du­ti­nę dau­gia­me­tę. Gra­žiau­sią pa­va­sa­rio šven­tę – Ve­ly­kas, de­ja, šie­met su­tik­si­me kai­li­niuo­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Velykų šventė siejama su pavasariu.

Uk­mer­gės me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­ties lai­ki­nai ei­nan­ti vir­ši­nin­kės pa­rei­gas Jo­lan­ta Dun­čie­nė me­na, kad šal­čiu iš­si­sky­rė 2005-ųjų me­tų ko­vas, ta­čiau šių­me­tis pa­va­sa­ris su­mu­šė net jo re­kor­dus.

Apie aki­vaiz­džias ano­ma­li­jas by­lo­ja ir dau­gia­me­čių kli­ma­to ste­bė­ji­mų re­zul­ta­tai.

Me­te­o­ro­lo­gai va­do­vau­ja­si stan­dar­ti­ne kli­ma­to nor­ma, ku­ri yra ap­skai­čiuo­ja­ma pa­gal 30 me­tų tem­pe­ra­tū­ras.

Re­mia­ma­si 1961–1990 me­tų vi­du­ti­niais tem­pe­ra­tū­rų ro­dik­liais.

Ant­ro­sios ko­vo de­ka­dos stan­dar­ti­nė kli­ma­to nor­ma – 1,4 laips­nio že­miau nu­lio. Tuo tar­pu šie­met už­fik­suo­ta net pen­kis kar­tus že­mes­nė – 7,6 laips­nio šal­čio.

 

Ken­kia tem­pe­ra­tū­rų svy­ra­vi­mai

 

J. Dun­čie­nė sa­ko, kad nė­ra la­bai įpras­tas ko­vo pa­bai­gai ir be­veik 60 cen­ti­met­rų sie­kian­tis že­mės įša­las. Tuo la­biau, kad to­kio gi­laus jo ne­bu­vo vi­są žie­mą.

„Ūki­nin­kai ga­li tu­rė­ti nuos­to­lių su žiem­ken­čiais – snie­go dan­ga die­ną kiek pra­tirps­ta sau­lė­je, jau ba­lu­tės at­si­ran­da, o va­ka­rop vėl į le­dą su­stings­ta. Su­kaus­to ir pa­sė­lių lau­kus, ir ki­tų au­ga­lų šak­nis“, – svars­to me­te­o­ro­lo­gė.

Bė­dos dėl šal­čio iš­ky­la ir jau su­grį­žu­siems iš šil­tų­jų kraš­tų spar­nuo­čiams.

Žmo­nės pa­ste­bi, kad ne­įpras­ti kli­ma­to reiš­ki­niai – ne­men­ki truk­džiai ir mū­sų svei­ka­tai. Jaut­riai į pa­va­sa­ri­nes orų kai­tas re­a­guo­ja šir­dies li­go­mis ser­gan­tys as­me­nys.

Kaip vie­ną šil­čiau­sių ir anks­ty­viau­sių J. Dun­čie­nė iš­sky­rė 2007 me­tų pa­va­sa­rį. Tuo­me­ti­nė vi­du­ti­nė ko­vo mė­ne­sio tem­pe­ra­tū­ra ge­ro­kai per­li­po stan­dar­ti­nę kli­ma­to nor­mą ir pa­sie­kė 5,4 laips­nio ši­lu­mos. Ko­vo pa­bai­go­je die­no­mis su­šil­da­vo iki 17,5 laips­nio, nak­ti­mis – vos vie­nas laips­nis šal­tu­ko.

 

Ano­ma­li­jos aiš­ki­na­mos pa­ra­dok­sais

 

Lie­tu­vos hid­ro­me­te­o­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Kli­ma­to­lo­gi­jos sky­riaus kli­ma­to­lo­gas Do­na­tas Va­liu­kas šį ne­įpras­tą pa­va­sa­rį sie­ja su glo­ba­li­niu kli­ma­to ši­li­mu.

Dau­ge­liui tai ga­li pa­si­ro­dy­ti keis­ta, bet kli­ma­to­lo­gai tu­ri rim­tų tei­gi­nių. Pa­si­ro­do, šil­tė­jant kli­ma­tui tirps­tan­tys Ark­ties le­dy­nai su­trik­do glo­ba­lią at­mos­fe­ros cir­ku­lia­ci­ją. Tuo­met mū­sų kraš­tą ima veik­ti ry­ti­nės – že­my­ni­nės – oro ma­sės, nu­le­mian­čios že­mes­nę tem­pe­ra­tū­rą.

D. Va­liu­kas pa­ste­bi, kad šių me­tų ko­vas nė­ra ab­so­liu­tus šal­čio „re­kor­di­nin­kas“.  Pa­na­ši vi­du­ti­nė tem­pe­ra­tū­ra ko­vą yra už­fik­suo­ta dau­giau nei prieš tris de­šimt­me­čius. Ta­čiau žmo­nių at­min­tis sie­kia trum­piau – at­si­me­na­ma tik ko­kių de­šim­ties me­tų tem­pe­ra­tū­ra.

 

Pa­va­sa­rį ma­tuo­ja ki­lo­met­rais

 

„Pas­ta­rai­siais me­tais lai­kė­si stan­dar­ti­nės tem­pe­ra­tū­ros, pri­pra­tom prie tam tik­ro lai­ko, kuo­met tu­rė­tų at­šil­ti. Pa­va­sa­rio tik­rai su­lauk­sim, jis pro ša­lį ne­pra­eis“, – juo­kau­ja D. Va­liu­kas.

Ir jau vi­sai rim­tai pa­aiš­ki­na, kad pa­va­sa­rį net ki­lo­met­rais ga­li­ma iš­ma­tuo­ti, jo ju­dė­ji­mo grei­tį nu­sta­ty­ti.

Mat kli­ma­to­lo­gai pa­ste­bė­jo, kad pa­va­sa­ris į Lie­tu­vą „įei­na“ nuo piet­ry­čių pu­sės ir trau­kia link šiau­rės ry­tų. Per pa­rą „nu­žings­niuo­ja“ apie 20 ki­lo­met­rų. O vi­są ša­lį „įvei­kia“ per ke­lio­li­ka die­nų.

 

Ši­lu­ma ne­sku­ba

 

Si­nop­ti­kai di­de­lių per­ver­smų ne­ža­da ir šios sa­vai­tės pa­bai­go­je. Penk­ta­die­nio nak­tį šals iki 10 laips­nių. Die­ną daug kur pa­sny­gu­riuos, lai­ky­sis nei­gia­ma tem­pe­ra­tū­ra.

Dau­ge­ly­je ra­jo­nų šeš­ta­die­nio nak­tį drėbs šlap­dri­ba, ku­ri ne­si­liaus ir die­ną. Nak­tį šals iki 3 laips­nių, aukš­čiau­sia tem­pe­ra­tū­ra die­ną – 1 laips­nis ši­lu­mos.

Šv.  Ve­ly­kos taip pat ne­bus pa­va­sa­riš­kos. Sek­ma­die­nio nak­tį ter­mo­met­ro stul­pe­liai kai kur ro­dys 10 laips­nių šal­čio. Die­ną ga­li per­kop­ti nu­li­nę pa­da­lą. Pa­na­šūs orai lai­ky­sis ir ant­rą­ją šven­čių die­ną. Kiek šil­tes­nių orų ga­li­me ti­kė­tis nuo ba­lan­džio 2-osios.

 

Ve­ly­kos – ir ko­vą, ir ba­lan­dį

 

Ver­ta pri­si­min­ti, kad snie­guo­tos Ve­ly­kos bū­na ne tik dėl vė­luo­jan­čio pa­va­sa­rio.

Juk ši šven­tė kas­met mi­ni­ma ga­na skir­tin­gu lai­ku. Ve­ly­kos šven­čia­mos pir­mą­jį sek­ma­die­nį po pir­mos pil­na­ties, bu­vu­sios po ly­gia­die­nio.

Anks­ty­viau­sios Ve­ly­kos ga­li bū­ti ko­vo 22-ąją, o vė­ly­viau­sios – ba­lan­džio 25-ąją.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų