Lietuvą suvienijo krepšinis

Dvi sa­vai­tes Lie­tu­va gy­ve­no krep­ši­niu ir vil­ti­mis mū­sų ko­man­dą iš­vys­ti tarp pa­čių stip­riau­sių pa­sau­lio rink­ti­nių. Lū­kes­čiai iš­si­pil­dė su kau­pu: kar­tu su Tur­ki­jos bei JAV ko­man­do­mis lie­tu­viai sek­ma­die­nio va­ka­rą sto­jo ant pa­sau­lio vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jų tre­je­to pa­ky­los.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 Pa­si­bai­gus mi­li­jar­dų aist­ruo­lių ste­bė­tam čem­pio­na­tui Tur­ki­jo­je, vė­lų sek­ma­die­nio va­ka­rą Stam­bu­lo are­no­je, skam­bant čem­pio­nės – Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų him­nui, bu­vo iš­kel­tos tri­jų ša­lių vals­ty­bi­nės vė­lia­vos. Tarp jų – ir Lie­tu­vos tri­spal­vė. Bron­zos me­da­liais pa­si­puo­šu­siems ir pir­mą kar­tą ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je to­kį lai­mė­ji­mą par­ve­žu­siems krep­ši­nin­kams skir­ti are­no­je bu­vu­sių sir­ga­lių pa­dė­kos šūks­niai ko­ne nu­stel­bė ki­tų var­žo­vų pa­lai­ky­to­jus.

Ne vie­nas krep­ši­nio mė­gė­jas, spor­to žur­na­lis­tai bei ap­žval­gi­nin­kai, o gal ir pa­tys žai­dė­jai po čem­pio­na­to pri­si­pa­ži­no ma­žai ti­kė­ję bū­tent to­kia jo baig­ti­mi. Ta­čiau Lie­tu­va ne­bū­tų krep­ši­nio ša­lis, jei šir­dy­je ne­tu­rė­tu­me bent men­kiau­sios vil­ties, kad pa­sau­lis ir vėl links­niuos Lie­tu­vos var­dą.

Apie tau­tie­čių abe­jo­nes dėl ga­li­mos ne­įti­kė­ti­nos per­ga­lės pa­sa­ko­ja ir la­žy­bų ben­dro­vių, šio čem­pio­na­to me­tu su­lau­ku­sių re­kor­di­nio lan­ky­to­jų kie­kio, dar­buo­to­jai. Sa­ko­ma, jog la­žy­bos dėl krep­ši­nio mū­sų ša­ly­je po­pu­lia­ru­mu pra­len­kė va­sa­rą žiū­ro­vus prie te­le­vi­zo­riaus ek­ra­nų pri­trau­ku­sias pa­sau­lio fut­bo­lo pir­me­ny­bes.

La­žy­bų ben­dro­vės „Ora­ku­las“ vie­nas iš buk­me­ke­rių Jus­tas Nau­lic­kas „Uk­mer­gės ži­nioms“ pa­sa­ko­jo, kad prieš krep­ši­nio čem­pio­na­tą klien­tai dau­giau­siai sta­tė už tai, jog lai­mės Eu­ro­pos bei pa­sau­lio čem­pio­nai is­pa­nai. Ti­kin­čių­jų ame­ri­kie­čių sėk­me bu­vo ma­žiau. Pa­gal sta­čiu­sių­jų prog­no­zes ga­li­mais pre­ten­den­tais į auk­są taip pat ta­po ar­gen­ti­nie­čiai ir grai­kai. „Ta­čiau pa­grin­di­nė­mis fa­vo­ri­tė­mis lai­ky­tos JAV ir Is­pa­ni­ja“, – lie­tu­vių spė­lio­nes at­sklei­dė buk­me­ke­ris.

Anot jo, aukš­tų vie­tų Lie­tu­vai be­veik nie­kas ne­ža­dė­jo. „Už Lie­tu­vą sta­tė gal­būt dau­giau iš pa­trio­tiz­mo, ir tai – ne­di­de­lė­mis su­mo­mis. Rim­čiau į krep­ši­nin­kų ga­li­my­bes vi­si pra­dė­jo žiū­rė­ti po rung­ty­nių su Is­pa­ni­ja“, – apie šią lai­mė­tą lie­tu­vių ko­vą pa­sa­ko­jo J. Nau­lic­kas.

Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų per­ga­le nuo pat pra­džių ti­kė­jo ir uk­mer­giš­kiai. Mi­nė­tos ben­dro­vės la­žy­bų punk­to Uk­mer­gė­je tar­pi­nin­kė As­ta Kar­pi­čiū­tė sa­kė, jog mū­siš­kiai dau­giau­siai sta­tė už tai, kad čem­pio­na­tą lai­mės bū­tent šios ša­lies ko­man­da. Anot jos, la­žin­tis mėgs­tan­tys uk­mer­giš­kiai lie­tu­vių per­ga­lės ne­si­vy­lė ir bu­vo ge­res­nės nuo­mo­nės apie krep­ši­ny­je pa­si­žy­mė­ju­sius ki­tų ša­lių spor­ti­nin­kus. „Ta­čiau kai Lie­tu­va lai­mė­jo ke­lis kar­tus iš ei­lės, dau­gu­ma pa­gal­vo­jo ir apie ti­ki­my­bę, kad ji ga­li tap­ti vi­so čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ja“, – pa­sa­ko­jo As­ta. Pas­ta­ro­sioms la­žy­bų punk­to klien­tų prog­no­zėms pa­grin­do su­tei­kė lie­tu­vių nau­dai pa­si­bai­gu­sios var­žy­bos su Ar­gen­ti­na.

Sek­ma­die­nio va­ka­rą nu­ai­dė­jus fi­na­li­nei si­re­nai, skel­bian­čiai Lie­tu­vos per­ga­lę prieš Ser­bi­jos na­cio­na­li­nę ko­man­dą, į ša­lies mies­tų gat­ves su­plū­do be­si­džiau­gian­tys sir­ga­liai, mo­juo­jan­tys vė­lia­vo­mis, be­si­glė­bes­čiuo­jan­tys vie­ni su ki­tais ir skan­duo­jan­tys Lie­tu­vos var­dą. „Įsi­vaiz­duo­ja­me, kas da­bar da­ro­si Lie­tu­vo­je“, – iš­kart po lem­tin­gų rung­ty­nių kal­bė­jo pa­tys krep­ši­nin­kai, pri­si­pa­ži­nę dar ne­spė­ję pa­ti­kė­ti tuo, kas įvy­ko.

Is­to­ri­niu lai­mė­ji­mu džiau­gė­si ir rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Kęs­tu­tis Kem­zū­ra. Duo­da­mas in­ter­viu žur­na­lis­tams jis sa­kė no­rin­tis ti­kė­ti, jog krep­ši­nio su­vie­ny­ti lie­tu­viai to­kie pat vie­nin­gi bus ir ki­to­se gy­ve­ni­mo sri­ty­se. „Tuo­met Lie­tu­va ga­lės to­li nu­ei­ti“, – kal­bė­jo tre­ne­ris.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar esate patenkintas Seimo rezultatais?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų