Li­gas dik­tuo­ja sun­kme­tis ir po­li­ti­niai spren­di­mai

 

Li­go­nių, be­si­krei­pian­čių į me­di­kus dėl ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų, pas­ta­ruo­ju me­tu smar­kiai su­ma­žė­jo. Nors su­ma­žė­jo ir so­cia­liai ap­draus­tų­jų, be to, dar ne­siau­čia gri­po vi­ru­sai, „Sod­ros“ spe­cia­lis­tų iš­va­dos ki­to­kios. Jie sa­ko, kad di­džiau­sią įta­ką li­goms ir jų truk­mei da­ro ne me­tų lai­kai, o eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja ir po­li­ti­kų pri­im­ti įsta­ty­mai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

„Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė dar­bin­gu­mo kon­tro­lei Nas­tė Ar­ma­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad pas­ta­ruo­ju me­tu trum­pam lai­kui ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų iš­duo­da­ma ge­ro­kai ma­žiau. Pa­vyz­džiui, ko­vo mė­ne­sį bu­vo iš­duo­ti 325 ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mai, ku­rių truk­mė iki 10 die­nų. Bir­že­lį iš­duo­ti 96 to­kie pa­žy­mė­ji­mai.

 

 

Jei dėl li­gos ar trau­mos tu­ri­te ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą, sirg­ti pa­ta­ria­ma na­muo­se.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 
Sirg­ti ne­ap­si­mo­ka

Daug žmo­nių „iš­gy­dė“ bai­mė pra­ras­ti dar­bą ir įsta­ty­mai, su­ma­ži­nę li­gos iš­mo­kas. Nuo ge­gu­žės mė­ne­sio už dvi pir­mas li­gos die­nas mo­ka darb­da­vys, nuo 3 iki 7 die­nos „Sod­ra“ mo­ka 40 pro­cen­tų kom­pen­suo­ja­mo­jo dar­bo už­mo­kes­čio, o nuo 8 die­nos – 80 pro­cen­tų kom­pen­suo­ja­mo­jo dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­mo­ką. Tai­gi, sirg­ti da­bar la­bai ne­ap­si­mo­ka.

Pa­si­ro­do, nuo po­li­ti­kų spren­di­mų pri­klau­so ne tik tai, kiek mes ser­ga­me, bet ir tai, ko­kios li­gos mus puo­la. Šiuo me­tu, kai pir­mos li­gos die­nos ser­gan­čia­jam nuos­to­lin­gos, be­si­krei­pian­čių­jų į me­di­kus dėl vi­ru­si­nių li­gų smar­kiai su­ma­žė­jo. Už­tat pa­dau­gė­jo il­giau nei 10 die­nų ne­dar­bin­gų as­me­nų, ser­gan­čių stu­bu­ro, ner­vų sis­te­mos li­go­mis. Ki­ta ver­tus, nie­kas ne­pa­neigs – sun­kme­tis, nuo­la­ti­nė ner­vi­nė įtam­pa su­ke­lia dau­ge­lio lė­ti­nių li­gų pa­ū­mė­ji­mus. Esant nedarbo grės­mei, žmo­nės sie­kia gau­ti ne­tek­to dar­bin­gu­mo pen­si­ją ir pra­de­da ak­ty­viai ieš­ko­ti li­gų.

Per­nai ru­de­nį – ma­si­nių at­lei­di­mų iš dar­bo me­tu - bu­vo la­bai pa­dau­gė­ję as­me­nų, ku­rie su­sirg­da­vo ar nu­tar­da­vo da­ry­tis pla­ni­nes il­gai ati­dė­lio­tas ope­ra­ci­jas prieš ke­lias die­nas iki iš­ei­nant iš dar­bo. Tuo­me­ti­niai įsta­ty­mai lei­do iš dar­bo at­lei­džia­mam žmo­gui iš­duo­ti ne tik ke­lias die­nas trun­kan­tį, bet ir il­ga­lai­kį ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą. Toks li­go­nis ga­lė­da­vo ra­miau­siai ne­ga­luo­ti iki ke­tu­rių mė­ne­sių. Pa­to­bu­li­nus įsta­ty­mą, dar­bą pra­ran­dan­tie­ji ne­be­ser­ga.

Tik­ri­na daž­niau

„Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė dar­bin­gu­mo kon­tro­lei N. Ar­ma­na­vi­čie­nė – žmo­gus, tik­ri­nan­tis, ar va­di­na­mi „biu­le­te­niai“ iš­duo­ti pa­grįs­tai ir trun­ka ne per il­gai. To­kie pa­tik­ri­ni­mai at­lie­ka­mi da­ly­vau­jant pa­cien­tų šei­mos gy­dy­to­jams ar ki­tiems „biu­le­te­nį“ iš­da­vu­siems spe­cia­lis­tams.

Li­go­niai ir gy­dy­mo įstai­gos pa­ju­to, kad jais ati­džiau do­mi­ma­si: šių me­tų II ket­vir­tį, pa­ly­gi­nus su pir­muo­ju ket­vir­čiu, pa­tik­ri­ni­mų pa­dau­gė­jo be­veik dvi­gu­bai. II šių me­tų ket­vir­tį „Sod­ros“ spe­cia­lis­tė pa­tik­ri­no 187 li­go­nius. Apie 80 pro­cen­tų ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų po pa­tik­ri­ni­mo bu­vo už­baig­ti.

Darb­da­viai ne­be­skun­džia

Ku­riuos ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mus tu­rin­čius li­go­nius tik­rin­ti, pa­si­ren­ka „Sod­ra“ iš sa­vo duo­me­nų ba­zės. Ne­ma­ža da­lis tik­ri­na­mų­jų – ap­skųs­ti as­me­nys. N. Ar­ma­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad anks­čiau li­go­nius, įtar­da­mi si­mu­lia­vi­mu, ap­skųs­da­vo darb­da­viai. Jei įtar­da­vo, kad li­gos me­tu pa­val­di­nys va­ži­nė­ja, vaikš­ti­nė­ja po mies­tą ar dar­buo­ja­si so­de. Kar­tais darb­da­viai net nu­ro­dy­da­vo „Sod­rai“, kur ieš­ko­ti si­mu­lian­to. Da­bar to­kių skun­dų be­veik ne­li­ko. Darb­da­viai pa­tys ra­gi­na žmo­nes „im­ti biu­le­te­nius“, to­kiu bū­du ban­dy­da­mi tau­py­ti ir gel­bė­ti eko­no­mi­nės kri­zės nu­a­lin­tas įmo­nes.

Sa­vo ini­cia­ty­va „Sod­ra“ ima­si tik­ri­ni­mų, pa­vyz­džiui, pa­aiš­kė­jus, kad vie­no­je įmo­nė­je stai­ga žmo­nės pra­dė­jo ma­siš­kai sirg­ti.

Si­mu­lia­vi­mo ne­įro­do

Pa­si­rink­tų­jų tik­rin­ti as­me­nų są­ra­šas per­duo­da­mas gy­dy­mo įstai­goms, jos nu­ma­ty­tą die­ną tu­ri pa­kvies­ti pa­cien­tus at­vyk­ti.

Aš­tuo­ne­rius me­tus šį dar­bą dir­ban­ti „Sod­ros“ dar­buo­to­ja sa­ko, kad kai ku­rie li­go­niai, su­lau­kę kvie­ti­mo, su­si­jau­di­na ar net pa­si­pik­ti­na, ki­ti iš kar­to, ne­lauk­da­mi ko­mi­si­jos ver­dik­to, pra­šo sa­vo gy­dy­to­jo ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą nu­trauk­ti.

Ko­mi­si­jos kvie­ti­mu at­vy­ku­sį li­go­nį ap­žiū­ri gy­dy­to­jų ir „Sod­ros“ spe­cia­lis­tai. Taip pat tik­ri­na­ma li­gos kor­te­lė, nu­sta­to­ma, ar me­di­kai tin­ka­mai už­pil­dė vi­sus do­ku­men­tus, ar bu­vo at­lik­ti ty­ri­mai, pa­de­dan­tys diag­no­zuo­ti li­gą.

N. Ar­ma­na­vi­čie­nė sa­ko, kad dar nė kar­to ne­bu­vo nu­sta­ty­ta, jog ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mas iš­duo­tas ne­pa­grįs­tai, o žmo­gus yra tie­siog si­mu­lian­tas. To­kiu at­ve­ju gy­dy­to­jams grės­tų pi­ni­gi­nės bau­dos. Jei­gu li­gos is­to­ri­jo­je yra rei­kia­mi įra­šai, o pa­cien­tas pa­ti­ki­na, kad jau­čia­si pra­stai, įro­dy­ti, kad iš tie­sų yra ki­taip, var­gu ar įma­no­ma.

Pa­si­tai­kė net klas­to­čių

„Sod­ros“ spe­cia­lis­tai pri­me­na, kad ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą tu­rin­tys as­me­nys ati­džiai per­skai­ty­tų ja­me iš­dės­ty­tą in­for­ma­ci­ją apie tai, kaip rei­kia elg­tis li­go­niui, pre­ten­duo­jan­čiam į „Sod­ros“ iš­mo­kas. Li­go­nis ne­ga­li lai­ky­ti eg­za­mi­nų, dirb­ti ki­ta­me dar­be, pats pra­tęs­ti ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą. Bū­tent to­kį at­ve­jį kar­tą nu­sta­tė „Sod­ros“ dar­buo­to­jai. Žmo­gus tie­siog sa­vo ran­ka pa­ra­šė, kad jis te­be­ser­ga... Tu­rė­jo ne­ma­lo­nu­mo ir su­lau­žy­ta ran­ka eg­za­mi­ną uni­ver­si­te­te lai­kęs uk­mer­giš­kis. Pa­si­ro­do, tu­rint to­kią trau­mą taip pat ge­riau sirg­ti na­muo­se.

Pra­dė­jus ma­siš­kai leis­ti dar­buo­to­jus ne­mo­ka­mų atos­to­gų, reik­tų ne­pa­mirš­ti, kad ne­mo­ka­mų atos­to­gų me­tu jū­sų ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mas ne­bus ap­mo­kė­tas.

Dar vie­nas svar­bus da­ly­kas, apie ku­rį taip pat ne­ver­tė­tų pa­mirš­ti, – pri­sta­ty­ti ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą „Sod­ros“ spe­cia­lis­tams per pu­sę me­tų. Bu­vo at­ve­jis, kai žmo­gus apie tai pa­mir­šo, o vė­liu aiš­ki­no, kad ne­ži­no­jęs ir ma­nęs, kad „Sod­ra“ pa­ti su­ži­no apie li­go­nius. To­kie pla­nai – pa­čiai „Sod­rai“ gau­ti in­for­ma­ci­ją apie so­cia­liai ap­draus­tus ser­gan­čiuo­sius – tik­rai yra. Jie taps re­a­ly­be, įve­dus elek­tro­ni­nę ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų sis­te­mą.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

0 # heyojebenutu 2019-10-10 14:59
Buy Amoxicillin: http://mewkid.net/buy-xalanta/ Amoxil Causes Gallstones vxs.ckrn.ukzinios.lt.rfq.yx http://mewkid.net/buy-xalanta/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų