Mokyklų valgyklose – „restoraninės“ kainos?

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­si­ren­gu­si keis­ti moks­lei­vių mai­ti­ni­mo­si įpro­čius. Rei­ka­lau­ja­ma mo­kyk­lų val­gyk­lo­se ne­siū­ly­ti traš­ku­čių, spur­gų ar be­lia­šų, pa­tie­ka­lams nau­do­ti kuo dau­giau eko­lo­giš­kų pro­duk­tų. Anot vai­kus mai­ti­nan­čių įmo­nių va­do­vų, ga­mi­nant iš eko­lo­giš­kų pro­duk­tų, kai­nos taps „res­to­ra­ni­nės“.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Apie kai ku­riuos pa­tie­ka­lus mo­kyk­lų val­gyk­lo­se bus ga­li­ma tik pa­sva­jo­ti...

Lie­pos pa­bai­go­je įsi­ga­lio­jo nau­jas Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos su­da­ry­tas mo­ki­nių mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se tvar­kos ap­ra­šas.

 

Eko­lo­giš­kas ir vir­tas ga­ruo­se

 

Apraše nu­ro­do­ma, kad, or­ga­ni­zuo­jant moks­lei­vių pie­tus, karš­tas pa­tie­ka­las tu­rė­tų daug bal­ty­mų ir an­glia­van­de­nių. Vie­nas pa­tie­ka­las val­gia­raš­ty­je pri­va­lo bū­ti iš tau­so­jan­čių­jų virš­ki­ni­mo sis­te­mą gru­pės – vir­tas van­de­ny­je, ga­ruo­se ar troš­kin­tas. Re­ko­men­duo­jam nau­do­ti kuo dau­giau eko­lo­giš­kų pro­duk­tų. Pie­tų me­tu moks­lei­viai tu­ri gau­ti ne ma­žiau kaip 600–850 kcal.

Ta­bu mo­kyk­los val­gyk­lo­je tu­ri tap­ti bul­vių traš­ku­čiai, rie­ba­luo­se vir­ti ga­mi­niai, sal­dai­niai, šo­ko­la­das, ga­zuo­ti gė­ri­mai, ka­va, pro­duk­tai ir pa­tie­ka­lai su mais­to prie­dais.

Taip pat iš mo­kyk­lų val­gyk­lų tu­rė­tų iš­nyk­ti šiuo me­tu po­pu­lia­riau­si tarp moks­lei­vių pa­tie­ka­lai – pi­cos, ke­ba­bai, alie­ju­je vir­ti be­lia­šai, spur­gos.

 

Mo­kyk­lo­je – ne tik ma­te­ma­ti­ka

 

Pa­grin­di­niai nau­jo­sios mai­ti­ni­mo tvar­kos lai­ky­mo­si kon­tro­lie­riai – Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus dar­buo­to­jai – su ap­ra­šu jau su­si­pa­ži­no. De­ta­les­nių in­struk­ta­žų iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos jie ti­ki­si iš­girs­ti spe­cia­liai tam ren­gia­muo­se se­mi­na­ruo­se.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Vi­suo­me­nės svei­ka­tos de­par­ta­men­to Svei­ka­tos stip­ri­ni­mo sky­riaus ve­dė­jas Al­man­tas Kra­naus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad „mo­kyk­la – ug­dy­mo įstai­ga ir tu­ri mo­ky­ti ne tik ma­te­ma­ti­kos“.

Anot jo, pats lai­kas keis­ti moks­lei­vių mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ką, kol mū­sų ne­iš­ti­ko Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos li­ki­mas, kur nu­tu­ku­sių pa­aug­lių pro­cen­tas au­ga ka­tast­ro­fiš­kai. „Lie­tu­vos gy­ven­to­jų mi­ty­ba – vie­na pras­čiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos pra­ne­ši­muo­se tei­gia­ma, kad svei­ka­ta net 70 pro­cen­tų pri­klau­so nuo mi­ty­bos. O mū­sų moks­lei­vių la­biau­siai pa­mėg­tas mais­tas – sal­du­my­nai, li­mo­na­dai, traš­ku­čiai – su vi­sa­ver­čiu mais­tu ne­tu­ri nie­ko ben­dro“, – sa­ko jis.

 

Kaš­tai iš­augs

 

Tuo tar­pu moks­lei­vių mai­ti­ni­mą or­ga­ni­zuo­jan­čių įmo­nių va­do­vai įsi­ti­ki­nę, kad mo­ki­niai, ne­ra­dę jų vie­to­je, ata­kuos ar­ti­miau­sius kios­ke­lius, ki­tas mai­ti­ni­mo įstai­gas.

Di­džiau­sią są­my­šį šią pa­slau­gą tie­kian­čio­se įmo­nė­se   su­kė­lė nu­ro­dy­mas kiek­vie­ną die­ną pa­tiek­ti kuo dau­giau dar­žo­vių ir ki­tos pro­duk­ci­jos iš eko­lo­gi­nių ūkių.

Tre­čius me­tus mū­sų ra­jo­no moks­lei­vius mai­tin­sian­čios UAB „Kre­tin­gos mais­tas“ va­do­vai abe­jo­ja, ar bus įma­no­ma pa­ruoš­ti pie­tus iš eko­lo­giš­kų pro­duk­tų už ke­tu­ris li­tus.

„Ne pa­slap­tis, kad eko­lo­giš­kų pro­duk­tų kai­nos aukš­tes­nės. Kaip rei­kės pa­ruoš­ti pa­tie­ka­lą iš eko­lo­giš­kų pro­duk­tų už ke­tu­ris li­tus, kol kas su­ka­me gal­vas“, – sa­ko šios įmo­nės vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė Ali­sa Nor­ku­vie­nė.

Anot jos, vien tik bly­ne­lius iš­kep­ti pri­reiks eko­lo­giš­kų mil­tų, kiau­ši­nių, pie­no, alie­jaus. O ką jau kal­bė­ti apie mė­siš­kus pa­tie­ka­lus, žu­vį. Pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos reg­la­men­tus ne­eko­lo­giš­ki ga­li bū­ti tik drus­ka ir van­duo.

A. Nor­ku­vie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad, nau­do­jant eko­lo­giš­kus pro­duk­tus, pa­tie­ka­lų kai­nos pa­kil­tų iki „res­to­ra­ni­nių“. Tuo tar­pu įmo­nė, no­rė­da­ma dirb­ti be nuos­to­lių, tu­ri tilp­ti į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą­sias. I–IV kla­sių ne­mo­ka­mi moks­lei­vių pie­tūs ga­min­to­jams kai­nuo­ja 3,90, V–VII – 4,29, IX–XII – 4,68 li­to.

„Ieš­ko­me vi­so­kių kom­pro­mi­sų. Gal, pa­vyz­džiui, tuos pa­čius bly­ne­lius kep­si­me iš pa­pras­tų pro­duk­tų, o uo­gie­nę pa­siū­ly­si­me eko­lo­giš­ką“, – svars­to pa­šne­ko­vė.

Be­veik dvi­de­šim­ty­je ša­lies sa­vi­val­dy­bių moks­lei­vių mai­ti­ni­mą or­ga­ni­zuo­jan­čios įmo­nės va­do­vė sa­ko, kad mėgs­ta­miau­si mo­ki­nių pa­tie­ka­lai tik­rai ne­svei­kuo­liš­ki – pi­cos, ke­ba­bai, be­lia­šai, spur­gos. Šie pa­tie­ka­lai ar­ba ga­mi­na­mi mi­nis­te­ri­jos drau­džia­mu bū­du – ver­da­mi alie­ju­je, ar­ba jiems nau­do­ja­mi pro­duk­tai iš „juo­do­jo“ są­ra­šo – pro­duk­tai, pa­da­žai su kon­ser­van­tais, ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­ti pro­duk­tai.

 

Lau­kia de­ry­bos

 

Ji ma­no, kad mi­ty­bos įpro­čius pa­keis­ti – ne vie­nų me­tų dar­bo re­zul­ta­tas. Ji ne­abe­jo­ja, kad mo­kyk­los val­gyk­lo­je ne­ap­ti­kę sa­vo mėgs­ta­mų ir įpras­tų pa­tie­ka­lų, vai­kai bėgs jų ieš­ko­ti „už tvo­ros“.

Ta­čiau „Kre­tin­gos mais­to“ va­do­vai ne­si­ren­gia nu­si­ženg­ti mi­nis­te­ri­jos dik­tuo­ja­mai tvar­kai ir pa­pil­dy­ti ne­są­ži­nin­gų mais­to tvar­ky­mo įmo­nių są­ra­šą. Mat ta­me pa­čia­me ap­ra­še mo­kyk­lų stei­gė­jams siū­lo­ma su šiuo są­ra­šu su­si­pa­žin­ti ir su to­kio­mis įmo­nė­mis iš vi­so ne­pra­si­dė­ti.

Įmo­nės dar­buo­to­jai jau ieš­ko spe­cia­lių puo­dų pa­tie­ka­lus vir­ti ga­ruo­se. Ran­ko­ves pa­si­rai­to­ję su­da­ri­nė­ja 20 die­nų val­gia­raš­čius, ku­riuo­se vy­rau­tų vi­sa­ver­čiai pro­duk­tai.

Rug­sė­jo mė­ne­sį įmo­nė pa­si­ren­gu­si ra­jo­no moks­lei­vius mai­tin­ti se­no­mis kai­no­mis. A. Nor­ku­vie­nė sa­ko, kad iš pra­džių su tie­kė­jais bus ban­do­ma de­rė­tis dėl nuo­lai­dų mais­to pro­duk­tams. „Jei ne­pa­si­seks su­ma­žin­ti kaš­tų, pra­šy­si­me sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos per­žiū­rė­ti su­tar­ties są­ly­go­se nu­sta­ty­tas ne­mo­ka­mų pie­tų kai­nas“, – tei­gia ji.

 

 


Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų