Savivaldybė planuoja steigti naują skyrių

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je nu­ma­ty­tos struk­tū­ri­nės per­mai­nos. Ket­vir­ta­die­nį įvyk­sian­čia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bus spren­džia­mas klau­si­mas dėl nau­jo Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus įstei­gi­mo ir jo są­skai­ta eta­tų ma­ži­ni­mo kai ku­riuo­se ki­tuo­se sky­riuo­se.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pokyčių numatoma rajono savivaldybės struktūroje.

Da­bar­ti­nę sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą ta­ry­ba pa­tvir­ti­no prieš tre­jus me­tus. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­gal veik­los sri­tis su­skirs­ty­ta į 16 sky­rių.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys sa­ko, kad šie da­li­niai struk­tū­ri­niai pa­kei­ti­mai reikš tik eta­tų per­gru­pa­vi­mą tarp sky­rių – dar­buo­to­jų skai­čius ne­pa­si­keis.

Pa­tvir­tin­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kar­tu su se­niū­ni­jų  dar­buo­to­jais eta­tų skai­čius – 196,5 eta­to – ne­si­keis­tų. 83,5 eta­to įsteig­ta se­niū­ni­jo­se, 113 – sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

Pa­siū­ly­mas įsteig­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­rių, anot di­rek­to­riaus, su­si­jęs su ge­res­ne dar­bo ko­ky­be vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus. Pa­si­nau­do­ta ir ki­tų ra­jo­nų pa­tik­rin­ta prak­ti­ka – Ute­nos, Vil­niaus ra­jo­nų, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­se to­kie sky­riai įsteig­ti.

Nuo­lat di­dė­ja vie­šų­jų pir­ki­mų ap­im­tys, su­dė­tin­gos pro­ce­dū­ros, die­gia­mos elek­tro­ni­nės pir­ki­mų in­for­ma­ci­nės sis­te­mos. Per me­tus at­lie­ka­ma pir­ki­mų maž­daug už 40 mi­li­jo­nų li­tų – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ten­ka į di­džiau­sių per­kan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jų pen­kias­de­šim­tu­ką. Siū­lo­ma, kad nau­ja­ja­me sky­riu­je bū­tų nu­sta­ty­ti 5 eta­tai.

 

Rinks pa­va­duo­to­ją

 

Se­no­sios struk­tū­ros ad­mi­nist­ra­ci­jo­je bu­vo du ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo eta­tai. Iš šių pa­rei­gų pa­va­sa­rį pa­si­trau­ku­sių Klav­di­jos Ste­pa­no­vos ir Ro­lan­do Ja­nic­ko kol kas nie­kas ne­pa­kei­tė.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas nu­ma­to, kad sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se yra 25 ir ma­žiau ta­ry­bos na­rių, ga­li bū­ti stei­gia­ma ne dau­giau kaip vie­na di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gy­bė. Mū­sų ra­jo­no ta­ry­bo­je – 25 na­riai. Siū­lo­ma vie­ną eta­tą pa­nai­kin­ti.

Pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo kan­di­da­tū­rą ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus siū­ly­mu, me­ro tei­ki­mu tvir­ti­na ta­ry­ba. Pa­va­duo­to­jas tu­rė­tų bū­ti iš­rink­tas šio po­sė­džio me­tu.

Po vie­ną eta­tą ke­ti­na­ma ma­žin­ti Švie­ti­mo ir spor­to, Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­riuo­se. Dar­buo­to­jai ne­bus at­leis­ti – per­eis dirb­ti į nau­ją­jį Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­rių. Du  spe­cia­lis­tai per­eis iš Ju­ri­di­nio sky­riaus.

 

Nau­jas da­ri­nys – sek­re­to­ria­tas

 

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas nu­ma­to ga­li­my­bę steig­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sek­re­to­ria­tą. Ma­no­ma, kad ir Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė­je toks žings­nis bū­tų nau­din­gas.

Sek­re­to­ria­tas – prie ta­ry­bos dir­ban­tis struk­tū­ri­nis pa­da­li­nys, ku­ria­mas ap­tar­nau­ti ta­ry­bos dar­bą.

Pa­grin­di­nės sek­re­to­ria­to funk­ci­jos – reng­ti ir pro­to­ko­luo­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džius, or­ga­ni­zuo­ti ir pro­to­ko­luo­ti ta­ry­bos ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų, dar­bo gru­pių po­sė­džius, pa­dė­ti or­ga­ni­zuo­ti me­ro, me­ro pa­va­duo­to­jo dar­bą, tvar­ky­ti jų dar­bot­var­kes.

Šio struk­tū­ri­nio vie­ne­to dar­buo­to­jai teik­tų in­for­ma­ci­ją apie sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dar­bą ra­jo­no gy­ven­to­jams, kon­tro­liuo­tų, kaip vyk­do­mi me­ro po­tvar­kiai, ta­ry­bos spren­di­mai.

Šiuo me­tu tai at­lie­ka sa­vi­val­dy­bės Ben­drojo sky­riaus spe­cia­lis­tai.

Sek­re­to­ria­tą su­da­ry­tų 3 eta­tai. Ma­no­ma, kad vie­ną spe­cia­lis­tą tiks­lin­ga per­kel­ti iš Ben­drojo sky­riaus, dėl ki­tų dar svars­to­ma. At­ly­gi­ni­mai sek­re­to­ria­to dar­buo­to­jams bū­tų mo­ka­mi iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų