Iš biokuro katilinės kamino virsta juodi lyg garvežio dūmai

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

„Ar ga­li iš bio­ku­ro ka­ti­li­nės ka­mi­no iš­ti­sai ke­lias va­lan­das per die­ną verž­tis  bai­siai juo­di dū­mai? At­ro­do, tar­si ten au­to­mo­bi­lių pa­dan­gas ar ko­kias at­lie­kas de­gin­tų.

Ko­kiu oru mes pri­vers­ti kvė­puo­ti, kas tu­rė­tų at­sa­ky­ti už to­kią ap­lin­kai da­ro­mą tar­šą?“ – su­ne­ri­mę klau­sė uk­mer­giš­kiai, gy­ve­nan­tys ne­to­li Vil­niaus gat­vė­je esan­čios bio­ku­ro ka­ti­li­nės.

Pa­sak jų, tirš­ti juo­di dū­mai iš ka­ti­li­nės ka­ti­lo virs­ta jau an­trą sa­vai­tę.

Nors nau­jai pa­sta­ty­ta ka­ti­li­nė vei­kia nuo pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio mė­ne­sio, anks­čiau gy­ven­to­jai to­kių dū­mų ne­pa­ste­bė­ję.

Įta­ką dū­mams da­ro su­ma­žė­ju­si ka­ti­lo ga­lia?

Ben­dro­vės „Uk­mer­gės ka­ti­li­nė“ di­rek­to­rė In­gri­da Žu­kaus­kie­nė tei­gė, jog žmo­nėms nė­ra dėl ko ne­ri­mau­ti.

„Ka­ti­li­nė kū­re­na­ma tik me­die­nos skied­ro­mis, nau­do­ti ki­to­kį ku­rą tech­no­lo­giš­kai nė­ra įma­no­ma. Tai šiuo­lai­ki­nė ka­ti­li­nė, o ne at­lie­kų de­gi­ni­mo įmo­nė. Juo­di dū­mai iš ka­mi­no pra­si­ver­žia dėl to, kad ka­ti­las šiuo me­tu dir­ba la­bai ma­žu ga­lin­gu­mu – 0,7 MW vie­toj šal­tuo­ju me­tų lai­ku bu­vu­sio 2,5 MW. Ka­ti­li­nė da­bar gy­ven­to­jams tik šil­do van­de­nį. Kai karš­to van­dens nau­do­ji­mas su­ma­žė­ja, ka­ti­las sa­vo­tiš­kai „pri­dūs­ta“, o kai to van­dens po­rei­kis iš­au­ga, ka­ti­las vėl „už­si­krau­na“ ir šio tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so me­tu iš­me­ta tuos juo­dus dū­mus. Šių dū­mų už­terš­tu­mas nė­ra di­des­nis nei įpras­tai“, – tvir­ti­no I. Žu­kaus­kie­nė.

Ji pa­ti tuos dū­mus ma­to, ka­dan­gi ne­to­lie­se gy­ve­na.

Ben­dro­vės va­do­vė pa­ža­dė­jo pa­si­kvies­ti į ka­ti­li­nę pro­jek­tuo­to­jus, de­rin­to­jus, kad šie pa­dė­tų iš­spręs­ti šią pro­ble­mą.

„No­ri­me bū­ti skaid­rūs ir nie­ko ne­sle­pia­me, ka­dan­gi nuo pat ka­ti­li­nės sta­ty­bų pra­džios esa­me gir­dė­ję pa­čių įvai­riau­sių in­ter­pre­ta­ci­jų“, – sa­kė I. Žu­kaus­kie­nė.

Iš tie­sų, pla­nai gy­ve­na­ma­ja­me kvar­ta­le, ša­lia vai­kų dar­že­lio, mo­kyk­los ir vai­kų glo­bos na­mų, sta­ty­ti šią pir­mą­ją mies­te bio­ku­ro jė­gai­nę bu­vo su­kė­lę ne­ma­žai dis­ku­si­jų tarp gy­ven­to­jų ir mies­to val­džios.

Tuo­me­čiai ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai at­kak­liai nei­gė šiuos pla­nus, o žmo­nės juos rė­mė prie sie­nos ir ste­bė­jo­si, kaip ši ka­ti­li­nei vi­siš­kai ne­tin­ka­ma vie­ta ne­už­kliu­vo pri­va­lo­mus lei­di­mus sta­ty­boms iš­da­vu­siems ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams.

At­liks la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus

Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Uk­mer­gės ra­jo­no agen­tū­ros ve­dė­jas Jo­nas Či­vas pa­ti­ki­no, kad pas­ta­ruo­ju me­tu yra ga­vęs gy­ven­to­jų skun­dų dėl ben­dro­vės „Uk­mer­gės ka­ti­li­nė“ bio­ku­ro ka­ti­li­nės veik­los.

„Dėl rūks­tan­čių juo­dų dū­mų šią sa­vai­tę bu­vau pats nu­vy­kęs į ka­ti­li­nę ir at­li­kau vi­zu­a­li­nį pa­tik­ri­ni­mą. Įsi­ti­ki­nau, kad de­gi­na­ma tai, kas ir pri­klau­so. Man ten be­bū­nant, dū­mų spal­va pa­si­kei­tė į nor­ma­lią. Įta­riu, kad pro­ble­ma sly­pi ge­rai ne­su­tvar­ky­ta­me de­gi­ni­mo re­ži­me – ne­su­re­gu­liuo­tas ku­ro ir oro san­ty­kis“, – kal­bė­jo J. Či­vas.

Per sep­ty­nis šios bio­ku­ro ka­ti­li­nės dar­bo mė­ne­sius Uk­mer­gės ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai jos veik­lą tik­ri­no tik kar­tą – ko­vo mė­ne­sį. Pa­sak J. Či­vo, at­lik­to pla­ni­nio pa­tik­ri­ni­mo me­tu dėl tar­šos lei­di­mo rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mo­si bu­vo ras­ta kai ku­rių pa­žei­di­mų, dėl ko ben­dro­vei bu­vo pa­skir­ta 57 eu­rų bau­da.

Ko­kie gi bu­vo ras­ti pa­žei­di­mai, J. Či­vas ne­pa­no­ro de­ta­li­zuo­ti.

Ne­tru­kus po po­kal­bio Uk­mer­gės ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų va­das pa­skam­bi­no dar kar­tą pats ir pa­ti­ki­no, kad jau su­si­sie­kęs su de­par­ta­men­to Vals­ty­bi­nės ana­li­ti­nės kon­tro­lės sky­riaus la­bo­ra­to­ri­ja bei pa­pra­šęs at­vyk­ti į Uk­mer­gę at­lik­ti šios bio­ku­ro ka­ti­li­nės iš­me­ta­mo oro ty­ri­mus.

Skun­dų dėl bio­ku­ro ka­ti­li­nių ne­ga­vo

Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Egi­di­jus Anu­lis tei­gė, jog jam dar nė­ra te­kę ma­ty­ti iš bio­ku­ro jė­gai­nių virs­tan­čių juo­dų dū­mų ir kol kas de­par­ta­men­tas nė­ra ga­vęs jo­kių skun­dų dėl šių jė­gai­nių veik­los.

„Ga­li bū­ti vi­so­kių niu­an­sų ir įta­ri­mų, dėl ko iš ka­ti­li­nės ka­mi­no virs­ta tie juo­di dū­mai. Gal kū­re­na­ma me­die­na yra ne­pa­kan­ka­mai šva­ri – im­preg­nuo­ta ar ki­taip che­miš­kai ap­do­ro­ta. Tik­rai ne­no­rė­čiau ti­kė­ti, var­gu ar ten ga­li bū­ti de­gi­na­mos pa­dan­gos ar ki­to­kios at­lie­kos. Į to­kius gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ke­lian­čius reiš­ki­nius rei­kia ne­del­siant re­a­guo­ti ir at­lik­ti rim­tą kom­plek­si­nį ty­ri­mą. Jei pa­aiš­kė­tų, kad pa­im­tų oro mė­gi­nių tar­ša vir­ši­ja lei­džia­mą ri­bi­nį dy­dį, ga­li bū­ti pa­rei­ka­lau­ta, kad įmo­nė nu­trauk­tų sa­vo veik­lą“, – sa­kė E. Anu­lis.

www.lry­tas.lt 

Dai­va ZIMBLIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų