Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Mū­sų ra­jo­ne per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį gi­mu­sių kū­di­kių už­re­gist­ruo­ta dvi­gu­bai ma­žiau nei Ana­pi­lin iš­ėju­sių uk­mer­giš­kių.

Sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Jac­kū­nie­nė in­for­ma­vo, kad jų sky­riu­je įre­gist­ruo­ti 166 gi­mi­mai: per pus­me­tį gi­mė 85 mer­gai­tės ir 81 ber­niu­kas.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Mūsų rajone per pus­me­tį gi­mė 85 mer­gai­tės ir 81 ber­niu­kas.

Kas­met ru­de­nį kraš­to mu­zi­kan­tai, pa­sa­ko­riai ir dai­ni­nin­kai su­si­bė­ga į Del­tu­vą. Čia su­si­ti­ko jie ir šeš­ta­die­nį: mies­te­lio kul­tū­ros na­muo­se vy­ko ra­jo­no fol­klo­ro ko­lek­ty­vų ir dai­ni­nin­kų šven­tė „Pa­dai­nuo­kim su­si­ė­ję“.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Šven­tės šei­mi­nin­kės – Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Del­tu­vos fi­lia­lo fol­klo­ro an­sam­blio na­rės – ir sve­čius pri­ėmė, ir pa­čios jiems dai­na­vo.

Lina SUKACKIENĖ

Prasideda labai įdomus gyvenimo etapas. Vis nauji pretendentai praneša apie dalyvavimą Prezidento rinkimuose. Labai įvairios patirties, labai skirtingų pažiūrų, labai įdomiai matantys save rinkimų procese ir galvojantys apie palankius rezultatus.

Demokratija šiuo atveju – puikus dalykas. Konstitucija leidžia save išsikelti kandidatu ir aktyviai agituoti, įrodinėjant savo tiesas.

Tik kaip tas rinkėjas? Kaip jį įtikinti, kad atiduotų savo balsą už tave, o ne konkurentą.

Nuo ket­vir­ta­die­nio vi­si Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai ne­te­ko karš­to van­dens. Ir nieks ne­ga­li tiks­liai pa­sa­ky­ti, ka­da jį tu­rės: op­ti­mis­tiš­kiau­sia prog­no­zė – po sa­vai­tės, pe­si­mis­tiš­kiau­sia  – ru­de­nį.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į ka­ti­li­nę Nr. 3 te­ko įsi­lauž­ti.

Ket­vir­ta­die­nį į po­sė­dį su­si­rin­kę ra­jo­no ta­ry­bos na­riai jį pra­dė­jo nuo draus­mi­nių prie­mo­nių. Pa­pei­ki­mą jie sky­rė li­go­ni­nės va­do­vui Al­gi­man­tui Ve­lič­kai. Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Vi­da Me­liūkš­tie­nė pa­reiš­ki­mą iš­ei­ti iš dar­bo ta­ry­bai pa­tei­kė pa­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr.

Šie­met bai­gia­si Uk­mer­gės li­go­ni­nei iš­duo­to hi­gie­nos pa­so ga­lio­ji­mas. Po vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tų pa­tik­ri­ni­mo pa­aiš­kė­jo, kad no­rint gau­ti nau­ją pa­są, teks pirk­ti treč­da­lį mi­li­jo­no li­tų kai­nuo­jan­čią įran­gą. Mat li­go­ni­nės ste­ri­li­za­to­riai ne­ati­tin­ka stan­dar­tų.

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Rim­vy­das Ci­vil­ka sa­ko, kad įstai­gai šiuo me­tu tai gy­vy­biš­kai svar­biau­sias pir­ki­nys.

Ne­įsi­gi­jus nau­jo me­di­ci­nos prie­tai­sų ste­ri­li­za­ci­jai nau­do­ja­mo ste­ri­li­za­to­riaus, hi­gie­nos pa­so li­go­ni­nė ne­gaus. Jo ne­tu­rė­da­ma ne­tu­rės tei­sės vyk­dy­ti veik­los.

Ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­jam gy­dy­to­jui Al­gi­man­tui Ve­lič­kai nu­tar­ta skir­ti draus­mi­nę nuo­bau­dą – pa­pei­ki­mą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Autorės nuotr. Al­gi­man­tui Ve­lič­kai nu­tar­ta skir­ti draus­mi­nę nuo­bau­dą – pa­pei­ki­mą.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Uk­mer­gės li­go­ni­nės dar­buo­to­ja guo­dė­si dėl vė­luo­jan­čių jų įstai­gos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų. „Tu­riu įsisko­li­ni­mų ban­kui, kaip man juos su­mo­kė­ti, jei al­ga vė­luo­ja vi­su mė­ne­siu“, – guo­dė­si mo­te­ris. Pri­mi­nė ir, jos ma­ny­mu, že­mi­nan­čią tvar­ką, kuo­met dar­buo­to­jai tu­ri raš­tu iš­dės­ty­ti mo­ty­vus, ko­dėl jiems rei­ka­lin­ga al­ga. Me­di­kė taip pat iš­sa­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą tuo, kad li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja dar­buo­to­jus ra­gi­na rink­tis „Šiau­lių ban­ką“ al­goms per­ves­ti. „Man ja­me at­ly­gi­mą at­si­im­ti ne­bū­tų pa­to­gu, ko­dėl tu­rė­čiau rink­ti bū­tent tą ban­ką“, – sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė mo­te­ris.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ne­se­niai bai­gė­si du mė­ne­sius tru­kęs fi­nan­si­nis pa­tik­ri­ni­mas VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je. Įmo­nė­je ras­ta fi­nan­si­nių pa­žei­di­mų. Kaip re­a­guo­ti į au­di­to iš­va­das, spręs su jo­mis su­si­pa­ži­nę ra­jo­no ta­ry­bos na­riai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Nuo spa­lio pra­džios dar­bo už­mo­kes­tį  VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je tik­ri­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riai.

Sa­vi­val­dy­bės įsteig­ta įmo­nė bu­vo tik­ri­na­ma ra­jo­no ta­ry­bos na­rių pra­šy­mu. Fi­nan­si­ne jos būk­le ta­ry­ba su­si­do­mė­jo, kai li­go­ni­nės dar­buo­to­jai pa­si­skun­dė dėl vė­luo­jan­čių at­ly­gi­ni­mų. Iš pra­džių pla­nuo­ta au­di­tą at­lik­ti per mė­ne­sį, ta­čiau vė­liau jis pra­tęs­tas dar an­tra tiek.

Uk­mer­gės li­go­ni­nės sie­nas pa­puo­šė vie­nuo­li­ka uk­mer­giš­kių dai­li­nin­kų pa­veiks­lų. Me­no kū­ri­niai įstai­gai pa­do­va­no­ti, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei kar­tu su me­ni­nin­kais įgy­ven­di­nus projektą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Pa­veiks­lus do­va­no­ju­siems me­ni­nin­kams – li­go­ni­nės va­do­vų pa­dė­ka.

Puslapis 929 iš 1019

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų