Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Še­šuo­lių se­niū­ni­jos Liau­šių kul­tū­ros na­mai pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį griau­dė­jo nuo or­kest­ro griaus­mo bei cho­rų gar­sų, o mies­te­lio dan­gų nu­spal­vi­no įspū­din­gi fe­jer­ver­kai. Taip iš­kil­min­gai bu­vo pa­žy­mė­tas Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Liau­šių fi­lia­lo 50 me­tų ju­bi­lie­jus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Vicemeras R. Baravykas O. Jonaitienei įteikė ūkišką dovaną.

 

Pa­si­bai­gus me­tams, ne­li­ko ne­pa­ste­bė­ti ge­riau­si ra­jo­no ver­sli­nin­kai bei jų in­dė­lis į mū­sų ra­jo­no eko­no­mi­kos plėt­rą. Įmo­nes, ku­rių va­do­vams bu­vo įteik­tos ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to pa­dė­kos, re­ko­men­da­vo Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­las.

Ligitos Juodvalkienės nuotr. Bu­vo pa­gerb­ti ge­riau­si ra­jo­no ver­sli­nin­kai.

Li­na SUKACKIENĖ

 

Kiek­vie­na nau­jų me­tų die­na at­ne­ša ko­kią nors nau­jie­ną ar prog­no­zę. Vi­si ta­da ją ap­ta­ri­nė­ja, dis­ku­tuo­ja.

Vals­ty­bės ly­gio nau­jie­na – gau­sus pre­ten­den­tų į LR Sei­mo na­rius skai­čius. Ir ne tik uk­mer­giš­kių, bet ir šiaip la­bai spal­vin­gų as­me­ny­bių. Ir dis­ku­tuo­ja da­bar Lie­tu­va – ką gi pa­si­rinks uk­mer­giš­kiai?

Aš ma­nau, kad pa­si­rinks. Juk svar­bu at­ei­ti bal­suo­ti, kad rin­ki­mai ap­skri­tai įvyk­tų. Svar­bu de­le­guo­ti į Sei­mą as­me­ny­bę, ku­ri my­li mū­sų kraš­tą, ku­ri pa­si­ren­gu­si dirb­ti šios že­mės žmo­nėms, o ne sa­vo as­me­ni­niam rei­tin­gui.

Pir­ma­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo to­liau nag­ri­nė­ja­ma ra­jo­no va­do­vui Al­gir­dui Ko­pūs­tui iš­kel­ta ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo by­la. Ad­vo­ka­tui jo­je ir vėl daug kas pa­si­ro­dė ne­aiš­ku. Tuo me­tu po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sią eks­per­tę la­biau­siai nu­ste­bi­no ži­nia, kad Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je iš ne­blai­vių vai­ruo­to­jų ne­ima­mas krau­jas...

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Al­gir­do Ko­pūs­to ad­vo­ka­tui Val­dui Ker­snaus­kui by­la ima at­ro­dy­ti dvi­pras­miš­ka.

Me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo by­los is­to­ri­jo­je taš­kas dar ne­pa­dė­tas. Teis­mo nu­ta­ri­mas, jog me­ras vai­ra­vo ne­blai­vus, ap­skųs­tas Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Tre­čia­die­nį įvy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pa­tei­kė sa­vo veik­los ata­skai­tą. Jo tei­gi­mu, pra­ėju­sių me­tų veik­la bu­vo pa­žen­klin­ta sun­kme­čio ir tau­py­mo žen­klu, o op­ti­mis­ti­nius pla­nus te­ko de­rin­ti su re­a­lis­ti­nė­mis ga­li­my­bė­mis.


Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja ant­ra­die­nį svars­tė in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mą dėl ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to at­si­sta­ty­di­ni­mo. Nu­spręs­ta siū­ly­ti ra­jo­no va­do­vui pa­čiam pa­si­trauk­ti iš pa­rei­gų. Ne­pri­ėmus to­kio spren­di­mo, lau­kia in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­sas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mero A. Kopūsto likimą turėtų svarstyti tarybos nariai.

Gra­žų dar­bo su­kak­ties ju­bi­lie­jų šie­met mi­ni Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Sli­žių fi­lia­lo me­no va­do­vė Sta­sė No­vi­kie­nė. Pa­mi­nė­ti jos 40 kū­ry­bi­nės veik­los ju­bi­lie­jaus į Sli­žius su­gu­žė­jo drau­gai, bi­čiu­liai, bu­vę ir esa­mi ben­dra­dar­biai. Vi­si vien­bal­siai ti­ki­no – toks ta­len­tin­gas ir kū­ry­bin­gas žmo­gus – di­de­lė lai­mė kiek­vie­nai ben­druo­me­nei.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio ir asmeninio archyvo nuotr. Pas­ta­rų­jų me­tų S. No­vi­kie­nės su­bur­tas kū­ry­bi­nis per­liu­kas – Sli­žių fol­klo­ro an­sam­blis „Sie­ma­nys“.

Ne­se­niai vy­ku­sio­se „Ge­riau­sio mel­žė­jo var­žy­tu­vė­se“ da­ly­va­vo pen­ki mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kai. Ko­mi­si­ja nė kiek ne­nu­olai­džia­vo ne tik ly­gio­mis su su­au­gu­siai­siais su­si­run­gu­siam, bet ir pri­zi­nę vie­tą už­ėmu­siam dvy­li­ka­me­čiui da­ly­viui.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr.Kon­kur­so da­ly­viai pa­si­ruo­šę at­lik­ti už­duo­tis.

Ne pa­slap­tis, kad me­lio­ra­ci­ja ša­ly­je iš­gy­ve­na ne pa­čius ge­riau­sius lai­kus – jau ge­rą de­šimt­me­tį šiai sri­čiai vals­ty­bė ski­ria be­ne ma­žiau­siai dė­me­sio ir biu­dže­to lė­šų. Sa­vo vil­tis UAB „Uk­mer­gės me­lio­ra­ci­ja“ va­do­vai sie­ja su Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­suo­ja­mais pro­jek­tais.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. UAB „Uk­mer­gės me­lio­ra­ci­ja“ di­rek­to­rius Jo­nas Le­vu­lis (de­ši­nė­je) ir val­dy­bos pir­mi­nin­kas Jo­nas Sta­kaus­kas.

Puslapis 926 iš 1019

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų