Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­ga ir Ro­ta­ry klu­bas prieš Ka­lė­das sten­gė­si nu­džiu­gin­ti sun­kiai be­si­ver­čian­čius uk­mer­giš­kius. Dvi sa­vai­tes žmo­nės bu­vo kvie­čia­mi vai­šin­tis tirš­ta sriu­ba, o Ka­lė­doms ap­do­va­no­ti mais­to lauk­ne­šė­liais.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ro­ta­rie­čiams Gin­ta­rui Ka­ce­vi­čiui, Vy­dui Pa­kniui, Rim­vy­dui Ci­vil­kai už pa­ra­mą dė­ko­jo Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Lio­nė Alek­sie­nė.

Prieš šv. Ka­lė­das sun­kiai be­si­ver­čian­tys uk­mer­giš­kiai ga­lė­jo pa­si­džiaug­ti kas­die­niu ne­mo­ka­mu mais­tu – tirš­ta ir gar­džia sriu­ba. Jau tre­čius me­tus to­kią ak­ci­ją ren­gia Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­ga ir ROTARY klu­bas.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Su­si­rin­ku­siuo­sius su Ka­lė­do­mis svei­ki­no Lio­nė Alek­sie­nė ir ro­ta­rie­čiai Rim­vy­das Ci­vil­ka, Jo­nas Rin­ke­vi­čius, Gin­ta­ras Glad­kaus­kas.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Kai ku­rių stu­den­tų pa­vyz­džiu nu­si­pirk­ti, o ne ra­šy­ti stu­di­jų dar­bus se­ka ir mo­ki­niai. Ne vie­nas jų, reng­da­ma­sis at­si­skai­ty­ti mo­ky­to­jams už iš­ei­tas pro­gra­mas, taip pat ieš­ko leng­viau­sių ke­lių.

Šią sa­vai­tę abi­tu­rien­tai tu­rė­jo ga­lu­ti­nai ap­si­spręs­ti, ko­kius brandos eg­za­mi­nus lai­kys. Šiuo me­tu dvy­lik­to­kai ruo­šia­si lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros įskai­tai – vie­šam kal­bė­ji­mui.

Ko­vo 14 d. apie 16 val. Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Uk­mer­gės ra­jo­no agen­tū­ros pa­rei­gū­nas su ne­eta­ti­niu ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riu­mi su­ren­gė rei­dą Del­tu­vos se­niū­ni­jo­je  Žal­gi­rių kai­me. No­rė­ta pa­tik­rin­ti, ar nė­ra bra­ko­nie­riau­jan­čiųjų Žal­gi­rių eže­re. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ap­ti­ko po le­du pa­sta­ty­tus tin­klus. Nuo tos vie­tos pėd­sa­kai ve­dė ne­to­lie­se esan­čios so­dy­bos link.

Jau svars­to­ma, kaip su­tal­pin­ti vi­sus į Krikš­tė­nuo­se įkur­tą be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­dą ga­be­na­mus šu­nis ir ka­tes. Ši prie­glau­da pra­dė­jo veik­ti ma­žiau nei prieš mė­ne­sį, bet lais­vos vie­tos jau li­ko vos ke­lios.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Prie­glau­dos dar­buo­to­jai ra­do šią maž­daug dve­jų me­tų il­go plau­ko lai­ką, ry­te per­mes­tą per tvo­rą. Ka­ly­tė tvar­kin­ga, pri­žiū­rė­ta. La­bai mėgs­ta ben­drau­ti, yra jud­ri, žais­min­ga, my­li žmo­nes ir mo­ka jais džiaug­tis.

Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios pa­ra­pi­jos ben­druo­me­nės na­muo­se ver­da re­mon­to dar­bai. Su­re­mon­ta­vus ša­lia baž­ny­čios esan­tį pa­sta­tą, čia ti­kin­tie­ji ga­li ne tik pa­ben­drau­ti, bet ir šar­vo­ti mi­ru­sius pa­ra­pi­jie­čius.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pa­sta­tas mies­to cen­tre at­gi­jo.

 

Vi­sų šven­tų­jų die­ną ir per Vė­li­nes pre­ky­ba gė­lė­mis, puokš­tė­mis bei žva­kė­mis vyks ne tik nuo­la­ti­nės pre­ky­bos vie­to­se, bet ir prie ka­pi­nių. Pre­ky­bi­nin­kams pa­trauk­liau­sios pa­si­ro­dė Duks­ty­nos ka­pi­nės – lei­di­mai pre­kiau­ti gė­lė­mis iš­duo­ti tik prie jų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Uk­mer­gė­je yra tre­jos ka­pi­nės, ša­lia ku­rių ga­li­ma lai­ki­na pre­ky­ba gė­lė­mis, – Duks­ty­nos, Vaiž­gan­to ir Pa­ši­lės. Lei­di­mai pre­ky­bai prie jų iš­duo­da­mi nuo spa­lio vi­du­rio. Uk­mer­gės mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas sa­kė, kad iki tre­čia­die­nio no­rin­čių­jų pre­kiau­ti at­si­ra­do tik prie Duks­ty­nos ka­pi­nių. Pre­kiau­ti Vi­sų šven­tų­jų bei Vė­li­nių die­no­mis lei­di­mai iš­duo­ti sep­ty­niems as­me­nims. „Aikš­te­lė prie Duks­ty­nos ka­pi­nių di­de­lė, ge­rai su­re­mon­tuo­ta. Vie­tos tik­rai ne­pri­trūks – tilp­tų kad ir šim­tas pre­kei­vių. Lei­di­mų skai­čiaus ne­ri­bo­ja­me“, - sa­ko se­niū­nas. Lei­di­mo kai­na – 10 li­tų už pa­rą.

 

 

Žva­ke­lių ga­li­ma nu­si­pirk­ti ne tik par­duo­tu­vė­se, bet ir ša­lia ka­pi­nių.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Lina SUKACKIENĖ

Praėjusią savaitę išklausiau JAV Prezidento Baracko Obamos ir Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalbas.

JAV Prezidento kalba buvo tikra fantastika. Puiki oratorika, gražios manieros. Istorinė, mano supratimu, kalba.

Stebint auditoriją, kuri tiesiogiai klausėsi, buvo matyti susidomėjimas ir žavėjimasis pranešėju. Senoji Europa priimdama aukštą svečią sužinojo jo nuomonę ir požiūrį į šiandienos gyvenimo įvykius, vilties ir diplomatijos jėgą, sprendžiant konfliktus.

Mielieji,Velykos – tai prisikėlimo, pavasario pergalės ir šviesos šventė. Bundanti gamta skatina mus atsinaujinti, tikėti gerumu bei skleisti viltį. Tegul šviesi šios šventės nuotaika aplanko kiekvienus namus. Išgirskime ir padrąsinkime vieni kitus. Vertinkime tai, ką turime. Mylėkime ir puoselėkime savo valstybę. Būkime tvirti bei susitelkę. Iš pavasario pasisemkime naujų jėgų. Tegul tradiciniais raštais išmarginti, visomis pavasario spalvomis suspindę margučiai papuošia Jūsų namus ir visą Lietuvą. Šviesių ir džiaugsmingų šventų Velykų! 

Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės fi­lia­las pre­ten­duo­ja įsi­kur­ti prie šios par­ti­jos pri­jung­tos Nau­jo­sios są­jun­gos nuo­mo­to­se pa­tal­po­se. Tuo tar­pu ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ku­riai pri­klau­so iš­ny­ku­siai par­ti­jai nuo­mo­tas tur­tas, rei­ka­lau­ja grą­žin­ti rak­tus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vi­val­dy­bė rei­ka­lau­ja, kad Dar­bo par­ti­ja grą­žin­tų rak­tus nuo Nau­ja­jai są­jun­gai iš­nuo­mo­tų pa­tal­pų.

Puslapis 492 iš 617

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar brangstantis alkoholis ir degalai jums taps finansine našta?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų