Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Šiuo me­tu Uk­mer­gės be­dar­biams siū­lo­ma 110 lais­vų dar­bo vie­tų. At­ro­dy­tų, iš to­kios gau­sy­bės tik­rai yra ką pa­si­rink­ti. Ta­čiau re­a­ly­bė ne vi­sai to­kia.

Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus ga­le­ri­jo­je šią sa­vai­tę ati­da­ry­ta su­au­gu­sių­jų dai­lės stu­di­jos pra­ėju­sių moks­lo me­tų kū­ry­bos pa­ro­da. Su­au­gu­sių­jų stu­di­ja mo­kyk­lo­je vei­kia tre­čius me­tus. Jo­je šiuo me­tu mo­ko­si 16 uk­mer­giš­kių – vi­sos mo­te­rys.

Senamiesčio pagrindinės mokyklos stadionas čiuožykla neseniai buvo tapęs tik trumpam. Viliamasi, kad orai dar leis ja pasidžiaugti žiemos pramogų mėgėjams. Čiuožykla prie šios mokyklos tradiciškai atsiranda kasmet. Jos išliejimu šiemet rūpinosi į klubus susivieniję Ukmergės dviratininkai, ledo ritulininkai.

Nors sniego šiemet ir nėra labai gausu, gyventojams jis sukelia įvairių nepatogumų. Į redakciją paskambinęs Vilniaus gatvėje privačiame name gyvenantis vyras pasakojo praėjusį trečiadienį švariai nuvalęs šaligatvį prie namų. Tačiau savo darbu pasidžiaugė neilgai. Jau po valandos ne tik šaligatvis...

Dau­ge­lis įsi­ti­ki­nę, kad ka­pi­nės – iš­skir­ti­nė ir mis­ti­nė vie­ta, o gy­ven­ti ša­lia jų ne­no­rė­tų. Ta­čiau Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je, Ra­kau­čiz­nos kai­me, gy­ve­nan­tys Gin­ta­rė ir Ge­di­mi­nas Pa­kal­niš­kiai taip ne­ma­no.

Vep­riuo­se gra­žiais ren­gi­niais pri­si­me­na­mi šiam kraš­tui nu­si­pel­nę žmo­nės, jų gy­ve­ni­mas, veik­la. Džiau­gia­si vep­riš­kiai ir tvar­ko­mais kul­tū­ros na­mais – iš­gra­žė­ju­sio­se pa­tal­po­se pla­nuo­ja­ma dar dau­giau su­si­ti­ki­mų. „Kiek pa­sta­ty­ta – tiek ne­tvar­ky­ta, – apie į penk­tą de­šim­tį „įko­pu­sį“ pa­sta­tą sa­ko Vep­rių se­niū­nė Da­lė Ur­bo­nie­nė.

Uk­mer­giš­kio Gied­riaus Ju­zė­no sva­jo­nė iš ar­ti ste­bė­ti Bra­zi­li­jo­je vy­ku­sį pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­tą iš­si­pil­dė su kau­pu. Jį vy­ras va­di­na ne­pa­mirš­ta­ma šven­te fut­bo­lo aist­ruo­liams, ku­rių emo­ci­jos mil­ži­niš­kuo­se sta­dio­nuo­se ir už­tvin­dy­to­se gat­vė­se at­si­vė­rė vi­sai ki­to­mis spal­vo­mis.

 

Jei jau­čia­te, kad al­ko­ho­lis jums truk­do gy­ven­ti, bet ne­pa­jė­gia­te mes­ti, vi­sa­da esa­te lau­kia­mas ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų gru­pės su­si­rin­ki­muo­se. Taip tvir­ti­na AA gru­pės Uk­mer­gė­je „Ra­tas“ na­riai.

 

Penk­ta­die­nį siau­čiant pū­gai si­nop­ti­kai pa­ta­rė žmo­nėms ne­si­leis­ti į ke­lio­nes, ta­čiau Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ra­sa Griš­ke­vi­čie­nė ir pa­va­duo­to­ja Vir­gi­ni­ja Ty­lie­nė su­si­ruo­šė į sos­ti­nę.

Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jus jau šil­do bio­ka­ti­li­nė­je pa­ga­min­ta ši­lu­mos ener­gi­ja. Ją ga­mi­na ne­pri­klau­so­mas ši­lu­mos ga­min­to­jas UAB „Uk­mer­gės ka­ti­li­nė“. Ta­čiau su­tar­tis dėl ener­gi­jos par­da­vi­mo su sa­vi­val­dy­bės įmo­ne UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ dar ne­pa­si­ra­šy­ta. Dū­mai iš pir­mo­sios ne­pri­klau­so­mo ga­min­to­jo ka­ti­li­nės...

Puslapis 488 iš 676

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada, manote, bus sukurta vakcina nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų