Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Pi­gaus alaus mė­gė­jams – lai­ki­ni ne­pa­to­gu­mai: nuo gais­ro nu­ken­tė­jo Vy­tau­to gat­vė­je įsi­kū­ru­si kar­čia­ma „Pas Alek­san­drą“.

Gais­ras Vy­tau­to g. 44 esan­čia­me me­di­nia­me na­me, ku­ria­me yra ir A. P. pri­klau­san­tis gy­ve­na­mas būs­tas, įsi­plies­kė penk­ta­die­nį apie 13 va­lan­dą. Ži­di­nys kaip tik ir bu­vo bu­te.

Į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­jo še­šios gais­ri­nės ma­ši­nos. Kad ga­lė­tų ope­ra­ty­viau at­lik­ti dar­bus, ug­nia­ge­siams te­ko pjau­ti me­di­nio na­mo skar­di­nį sto­gą.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Alu­dę „Pas Alek­san­drą“ gel­bė­jo ug­nia­ge­siai.

Ša­lia Bu­ge­nė­lių kai­mo esan­čia­me miš­ke ket­vir­ta­die­nį 13 va­lan­dą ki­lo gais­ras. Lai­mei, į jį at­sku­bė­ję miš­ki­nin­kai ir ug­nia­ge­siai ge­si­ni­mą tik imi­ta­vo. Gais­ras bu­vo ne­tik­ras, o tik su­reng­tos kon­tro­li­nės – tak­ti­nės pra­ty­bos ir pa­tik­rin­ta, kaip vei­kia ant­že­mi­nė au­to­ma­ti­nė miš­ko gais­rų ste­bė­ji­mo sis­te­ma.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pratybos vyko miške.

Le­on­po­ly­je esan­ti UAB „Zu­jų paukš­ty­nas“ viš­tų fer­ma skan­di­na apy­lin­kes smar­vė­je. Pa­lei jas va­žia­vu­sius žmo­nes sek­ma­die­nį pri­bloš­kė ne tik sklindan­tis dvo­kas, bet ir vaiz­das – ša­lia paukš­ty­no esan­tys kon­tei­ne­riai bu­vo pri­vers­ti nu­gai­šu­sių viš­tų.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tokiu vaiz­du sa­vait­ga­lį „gro­žė­jo­si“ link Le­on­po­lio tven­ki­nio va­žia­vę po­il­siau­to­jai.

Uk­mer­gės spor­to cen­tras in­for­ma­vo apie Jo­na­vo­je vy­ku­sias Res­pub­li­kos se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nių fut­bo­lo var­žy­bas, ku­rio­se per­ga­lę šven­tė uk­mer­giš­kiai.

 

Me­ni­nin­kas Jo­nas Vait­kus, ku­rio so­dy­bo­je bu­vo su­reng­tas fes­ti­va­lis „Ra­ga­nos ri­tu­a­las“, ne­si­ti­kė­jo, kad šis ren­gi­nys aukš­tyn ko­jo­mis ap­vers jo gy­ve­ni­mą. Dėl sodyboje ras­tų nar­ko­ti­kų vil­nie­čio at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, o is­to­ri­ją pa­vie­ši­nus, jam te­ko iš­ei­ti iš dar­bo vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Jono Vaitkaus nuotr. Fes­ti­va­ly­je „Ra­ga­nų ri­tu­a­las“: bal­tų gru­pės „Kūlgrinda“ va­do­vė Ini­ja Trin­kū­nie­nė.

 

Šiais me­tais pa­di­dė­ju­si bu­tų nuo­mos mo­kes­čių naš­ta per ki­še­nes smo­gė Uk­mer­gės ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jams. Pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui ne­įga­lie­ji su­lau­kė dar vie­nos "do­va­nė­lės" – pa­pil­do­mų mo­kes­čių už ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pas. Men­kas pa­ja­mas gau­nan­tys gy­ven­to­jai, ieš­ko­da­mi tei­sin­gu­mo, raš­tu krei­pė­si į ra­jo­no val­džią.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pų plo­tas mil­ži­niš­kas – per ke­tu­ri šim­tai kvad­ra­ti­nių met­rų. Už di­džiu­lį ap­šil­do­mą rū­sį, ho­lus, bib­lio­te­ką, kom­piu­te­rių kla­sę, sve­čių, bu­dė­to­jų kam­ba­rius iki šiol mo­kė­da­vo Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras.

 

 

Ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jai sa­vo nuos­kau­das iš­lie­ja Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rei Si­gi­tai Ba­ka­naus­kie­nei (kai­rė­je).

 

Ben­dra­bu­ty­je daug ne­nau­do­ja­mų, san­dė­liais pa­vers­tų pa­tal­pų, už ku­rių šil­dy­mą tu­ri su­mo­kė­ti gy­ven­to­jai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Grei­tai su­eis me­tai, kai aukš­tyn ko­jom ap­si­ver­tė Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rės Ra­sos Grau­ži­nie­nės šei­mos gy­ve­ni­mas. Per­nai ko­vo 10 die­ną, be­si­ren­giant Tarp­tau­ti­nio būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lio ati­da­ry­mui, į ava­ri­ją pa­te­ko ir vi­siš­kai ne­įga­liu li­ko jos vy­ras, bu­vęs kul­tū­ros cen­tro vai­ruo­to­jas Ge­di­mi­nas Grau­ži­nis.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Kul­tū­ros cen­tro ar­chy­vo nuotr. Ra­sa ir Ge­di­mi­nas Grau­ži­niai part­ne­riai bu­vo ir gy­ve­ni­me, ir sce­no­je.

Li­kus sa­vai­tei iki Tarp­tau­ti­nio būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lio, jo or­ga­ni­za­to­riai skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais. Ka­tast­ro­fiš­kai trūks­tant lė­šų, šis Uk­mer­gę gar­si­nan­tis fes­ti­va­lis ga­li bū­ti pas­ku­ti­nis. La­biau­siai or­ga­ni­za­to­rius glu­mi­na val­džios abe­jin­gu­mas šiam iš­skir­ti­niam ren­gi­niui.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tarp­tau­ti­nio būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lio fi­nan­sa­vi­mas Sau­liui Aug­liui – di­džiu­lis gal­vos skaus­mas.

Lai­ma JANČIAUSKAITĖ

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Tau­jė­nų fi­lia­lo ve­dė­ja

 

Lie­pos 6–15 d. Tau­jė­nuo­se vyks šeš­ta­sis mė­gė­jų te­at­rų fes­ti­va­lis ,,Prie dva­ro“. Tai de­šim­ties die­nų ren­gi­nių cik­las, skir­tas mė­gė­jų ir pro­fe­sio­na­liems te­at­rams, gy­vai mu­zi­kai, po­ezi­jai ir šo­kiui. Ren­gi­niai vyks Tau­jė­nų dva­re, svir­ne, par­ke, va­sa­ros est­ra­do­je.

Ar­tė­ja šv. Ka­lė­dų ir Nau­jų­jų me­tų šven­tės, ku­rios pa­į­vai­ri­na­mos ug­nies ir gar­so efek­tais. Ta­čiau at­sai­nus po­žiū­ris į pi­ro­tech­ni­ką ga­li at­neš­ti ne­ma­žai ža­los.

Prieš šven­tes su­ak­ty­vė­ju­sią pre­ky­bą pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nė­mis kar­tu su ug­nia­ge­siais kon­tro­liuo­ja po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė sa­ko, kad Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas kar­tu su Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tu pa­tvir­ti­no ben­drą pre­ven­ci­nių veiks­mų pla­ną nuo gruo­džio 8 d. iki sau­sio 8 d.

Puslapis 650 iš 677

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada, manote, bus sukurta vakcina nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų