Vienas iš Šaulių sąjungos narių – Antano Smetonos gimnazijos direktorius Adolfas Girdžiūna. Gedimino Nemunaičio nuotr. Vienas iš Šaulių sąjungos narių – Antano Smetonos gimnazijos direktorius Adolfas Girdžiūna. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Uk­mer­gė­je sie­kia­ma at­gai­vin­ti prieš­ka­rio or­ga­ni­za­ci­jos – Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos – tra­di­ci­jas. Sek­ma­die­nį jie rin­ko­si pa­žy­mė­ti iš­skir­ti­nę pro­gą: są­jun­gos na­rių ir jau­nų­jų šau­lių prie­sai­kos šven­tę.

Šven­tė pra­si­dė­jo iš­kil­mė­mis Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je, kur au­ko­tos šv. Mi­šios. Vi­dur­die­nį vy­ko iš­kil­min­ga šau­lių prie­sai­kos ce­re­mo­ni­ja mies­to cen­tre, prie Lais­vės pa­min­klo. Pri­sie­kė 13 uk­mer­giš­kių, nau­jų są­jun­gos na­rių, tarp ku­rių – dvi mo­te­rys. Dau­gu­ma są­jun­gos na­rių – ži­no­mi mū­sų ben­druo­me­nės na­riai: sa­vi­val­dy­bės, ki­tų įstai­gų va­do­vai bei dar­buo­to­jai, pe­da­go­gai. Tė­vy­nei pa­si­ža­dė­jo ir jau­ni­mo gru­pė – jau­nie­ji šau­liai.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos va­das Liu­das Gum­bi­nas, są­jun­gos Vil­niaus rink­ti­nės, ku­riai pri­klau­so Uk­mer­gės šau­liai, va­do­vy­bė, mū­sų ra­jo­no va­do­vai, mo­kyk­lų at­sto­vai, skau­tai, gau­sus bū­rys pri­sie­ku­sių­jų ar­ti­mų­jų.

Vie­nas or­ga­ni­za­to­rių Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je dir­ban­tis Li­nas Ka­va­liaus­kas dar prieš iš­kil­mes kal­bė­jo apie šio ren­gi­nio svar­bą. „To­kia ce­re­mo­ni­ja pro­vin­ci­joj – la­bai re­tas da­ly­kas. Bu­vo siū­ly­ta reng­ti sos­ti­nė­je, ta­čiau no­rė­jom ne Vil­niuj, o Uk­mer­gė­je. Tai – ir ren­gi­nys vi­suo­me­nei, nes mū­sų są­jun­ga – vi­suo­me­ni­nė, pi­lie­tiš­ka su­ka­rin­ta or­ga­ni­za­ci­ja“, – pa­sa­ko­jo ir pats šau­liu ofi­cia­liai ką tik ta­pęs vy­ras.

„Šau­lių veik­la ga­na pla­ti: ne tik puo­se­lė­ti pa­trio­ti­nį vi­suo­me­nės ju­dė­ji­mą, bet kar­tu ruoš­tis ir kraš­to gy­ny­bai, at­si­min­ti, taip pat ir iš­mok­ti par­ti­za­ni­nės gy­ny­bos klau­si­mus, – sa­ko jis. – No­rim at­nau­jin­ti šau­lių veik­los tra­di­ci­jas Uk­mer­gė­je, da­ly­vau­jant įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, pa­mi­nint įvy­kius. Da­ry­sim žy­gius, ak­ci­jas. Ša­lia – ruo­ši­ma­sis ir da­ly­va­vi­mas pra­ty­bo­se miš­ke, šau­dyk­lo­se, iš­gy­ve­ni­mo da­ly­kai.“ Pa­šne­ko­vas džiau­gia­si, jog, su­bū­rus en­tu­zias­tus, šie pa­si­ry­žę „at­gai­vin­ti šau­liš­ką dva­sią“.

Lie­tu­vo­je šau­lių są­jun­ga tu­ri 10 rink­ti­nių, di­džiau­sia jų – Vil­niaus. Mū­siš­kė or­ga­ni­za­ci­ja va­di­na­si Vil­niaus Ka­ra­liaus Min­dau­go šau­lių 10-osios rink­ti­nės Uk­mer­gės 2-oji šau­lių kuo­pa.

„Šau­lių są­jun­ga Uk­mer­gė­je ne­tu­rė­jo ak­ty­vo, ne­bu­vo, kas už­si­im­tų. Jau­nų­jų šau­lių – iki 18 me­tų – tu­rim per tris­de­šimt, o to­liau – di­de­lis tar­pas: ne­ma­žai na­rių, ku­riems jau per sep­ty­nias­de­šimt, tai – mū­sų šau­liai ve­te­ra­nai. Ta­čiau ak­ty­viau da­ly­vau­jan­čių veik­lo­je jų yra tik apie de­šimt“, – sa­ko L. Ka­va­liaus­kas.

Anot jo, vy­res­nio am­žiaus na­riams su­dė­tin­giau: „Kai ku­riems jau per sun­ku at­vyk­ti, da­ly­vau­ti. Ve­te­ra­nų veik­la la­biau pa­ra­di­nė – jie ren­gi­niuo­se, mi­nė­ji­muo­se su­si­tin­ka.“ Pri­sie­kus nau­jiems na­riams, ti­ki­ma­si, kad są­jun­ga taps kur kas la­biau ma­to­ma.

Jau­niau­siam sek­ma­die­nį pri­sie­ku­siam na­riui – 29, vy­riau­siam – 65 me­tai. „Yra ir dau­giau įsi­lie­ti į mū­sų gre­tas no­rin­čių uk­mer­giš­kių, ku­rie do­mi­si šau­lių veik­la. Jų prie­sai­ką ke­ti­nam or­ga­ni­zuo­ti per ki­tas šven­tes – Va­sa­rio 16-ąją, Ko­vo 11-ąją“, – da­li­jo­si pla­nais.

Pri­siek­ti as­muo ga­li, su­lau­kęs 18-os. „Iki ta­da bū­na jau­nie­ji šau­liai, bet jie duo­da tik pa­si­ža­dė­ji­mus“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Pa­sa­ko­jo, kad dau­giau­sia to­kių tarp gim­na­zis­tų: „Jau­nų­jų šau­lių cen­tras, ga­li­ma sa­ky­ti, – abi mies­to gim­na­zi­jos. Dau­giau­sia jų An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je, kur gim­na­zis­tams va­do­vau­ja is­to­ri­jos mo­ky­to­jas Vy­tau­tas Čiu­la­da. Jiems ren­gia­mos ri­kiuo­tės ir ki­tos pra­ty­bos, įvai­rūs už­si­ė­mi­mai, moks­lei­viai žy­gia­vo Mies­to šven­tė­je. Ir šio­je prie­sai­kos šven­tė­je su uni­for­mo­mis da­ly­va­vę jau­nie­ji šau­liai – tik­ra mies­to pa­ži­ba.“

Uni­for­mos dė­vė­ji­mo tai­syk­lių pri­va­lo pai­sy­ti kiek­vie­nas šau­lys. „Ne­ga­lim bū­ti su to­kia pa­čia ap­ran­ga, kaip vei­kian­čios Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės. Ji ne vie­nos rū­šies – skir­tin­ga ati­tin­ka­mai pro­gai. Pri­klau­so nuo to, ar nau­do­ja­ma ren­gi­niuo­se, ar ki­to­mis są­ly­go­mis“, – pa­sa­ko­ja L. Ka­va­liaus­kas.

Įsi­gy­ti ap­ran­gą – pa­čių šau­lių rū­pes­tis: „Yra tam tik­ros par­duo­tu­vės di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, kur ga­li­ma įsi­gy­ti. Kai­nuo­ja ne­pi­giai: pa­vyz­džiui, va­sa­riš­ka šau­lio uni­for­ma kai­nuo­tų apie 100 eu­rų. Bran­ges­nė pa­ra­di­nė uni­for­ma – jos siū­di­na­mos spe­cia­liai.“

Štai Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, anot vy­ro, ne­se­niai iš sa­vo lė­šų nu­pir­ko 90 uni­for­mų kom­plek­tų jau­nie­siems šau­liams. „Pa­vyz­dys ga­lė­tų bū­ti ir mū­sų ra­jo­no val­džiai“, – svars­to jis.

Džiau­gia­si kal­bė­da­mas ir apie Tau­jė­nų gim­na­zi­ją, ku­rio­je šį ru­de­nį pra­dė­jo veik­ti šau­lių bū­re­lis: „Jį įstei­gė šio kraš­to pa­trio­tas, čia gi­męs, Tau­jė­nų mo­kyk­lą bai­gęs Sau­lius Ne­fas – šau­lys nuo pat są­jun­gos at­kū­ri­mo.“

Anot jo, Šau­lių są­jun­gos at­si­kū­ri­mas Uk­mer­gė­je, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, sie­ja­mas su Są­jū­džiu, at­gau­ta Ne­pri­klau­so­my­be: „Tie šau­liai, ku­rie da­bar mū­sų ve­te­ra­nai, kaip są­jun­gos na­riai jau ir Sau­sio 13-osios vi­suo­se įvy­kiuo­se da­ly­va­vo.“

Be­je, šyp­so­si vy­ras, ku­rio sū­nus – ir­gi jau­na­sis šau­lys, vi­suo­me­nė šau­lius daž­nai mai­šo su ka­riais sa­va­no­riais. Tai – skir­tin­gos or­ga­ni­za­ci­jos.

Šau­liams pas­ta­ro­sios die­nos bu­vo gau­sios ir dau­giau svar­bių pro­gų. Pra­ėju­sią sa­vai­tę da­ly­vau­ta Ka­riuo­me­nės die­nos ren­gi­niuo­se. Penk­ta­die­nį mi­nė­ta Vil­niaus rink­ti­nė pa­žy­mė­jo 26-ąjį gim­ta­die­nį. Šeš­ta­die­nį vy­ko Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos su­va­žia­vi­mas, o sek­ma­die­nį ste­bė­ta uk­mer­giš­kių prie­sai­kos ce­re­mo­ni­ja...


Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

-2 # šaunuoliai 2016-12-01 09:45
Lietuvos-Ukmergės patriotai
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų