Ukmergiškių skudai, patarimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Rug­sė­jo 1 d. pra­si­dė­jo ak­ci­ja „La­ši­ša-2014“. Jos tiks­las – už­tik­rin­ti la­ši­šų ir šla­kių mig­ra­ci­jos ke­lių ir nerš­to ap­sau­gą.

 

Šalyje prasideda akcija „Lydeka-2014“. Jos tikslas – užtikrinti besirengiančių neršti ir neršiančių lydekų apsaugą, pagausinti šių žuvų išteklius. Aplinkosaugininkai organizuos reidus, nuolat stebės vandens telkinius, ypač svarbiausias lydekų nerštavietes.

Kasmet pirmąjį rugsėjo sekmadienį lygiai vidurdienį Pivonijos šile sukaukia automobilių sirenų choras. Žydų žudynių vietoje, prie paminklo Pivonijos šile kiekvienais metais susirenkantys žmonės taip simboliškai pradeda žydų tautos tragedijai skirtą renginį.

Lie­pos 5 d. į pir­mą­jį aukš­to ly­gio su­si­ti­ki­mą Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je at­vy­ko Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­riai, ku­rie su­si­ti­ko su Lie­tu­vos Pre­zi­den­te, Mi­nist­ru Pir­mi­nin­ku ir Vy­riau­sy­bės na­riais.

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gės „Ver­smės“ au­to­kro­so tra­so­je ne­trū­ko au­to­mo­bi­lių burz­ge­sio, mi­nios žiū­ro­vų bei azar­to. Mat čia vy­ko Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių kro­so čem­pio­na­to ir pir­me­ny­bių II eta­pas.

Rugpjūčio 15-ąją, per Žolinę, visi galės žvejoti nemokamai visuose neišnuomotuose ir išnuomotuose valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną ne­tra­di­ciš­kai pa­mi­nė­jo vi­diš­kie­čiai. Va­sa­rio 16-ąją čia bu­vo su­reng­tos žve­jų var­žy­bos. Var­žy­bas nu­tar­ta reng­ti Vi­diš­kių tven­ki­ny­je, ku­ris ne­se­niai bu­vo su­tvar­ky­tas įgy­ven­di­nant VVG pro­gra­mą pa­gal Vi­diš­kių ben­druo­me­nės įgy­ven­din­tą pro­jek­tą.

Į tūks­tan­ti­nę Dai­nų šven­tės da­ly­vių mi­nią įsi­lie­ję mū­sų ra­jo­no ko­lek­ty­vai su­da­rė vie­ną gau­siau­sių de­le­ga­ci­jų. Jų va­do­vai, su­grį­žus iš įspū­din­gos vieš­na­gės sos­ti­nė­je, pa­gerb­ti jiems skir­ta­me ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­ny­je.

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro dai­lės ga­le­ri­jo­je sau­sio 16 d. 16 val. bus ati­da­ry­ta kraš­tie­čio, žy­maus dai­li­nin­ko, nu­si­pel­niu­sio me­no vei­kė­jo Ana­to­li­jaus Stiš­ko dar­bų pa­ro­da. Dau­ge­lis jo pa­veiks­lų bu­vo eks­po­nuo­ja­mi Gos­lar, Braunš­veig (Vo­kie­ti­ja), Mask­vo­je, Mins­ke, Vil­niu­je...

Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje sausio 16-ąją atidaryta kraštiečio dailininko, nusipelniusio meno veikėjo Anatolijaus Stiško darbų paroda. Atidarymo metu dailininkas išpildė vienos talentingos mergaitės svajonę – padovanojo jai molbertą.

Puslapis 926 iš 1104

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų