Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba in­for­muo­ja, kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai rug­pjū­čio mė­ne­sį vi­so­je ša­ly­je vyk­dys šias pre­ven­ci­nes prie­mo­nes, skir­tas eis­mo da­ly­vių el­ge­siui ke­ly­je kon­tro­liuo­ti.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę te­le­fo­ni­niai suk­čiai vėl ata­ka­vo Uk­mer­gės ra­jo­no gy­ven­to­jus. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, jog tre­čia­die­nį už­re­gist­ruo­ti ke­tu­ri gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mai.

Mū­sų ra­jo­ne, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, šią sa­vai­tę jau lieps­no­ja žo­ly­nai. Nuo ko­vo 10 die­nos ug­nia­ge­siai mies­te ir se­niū­ni­jo­se to­kius gais­rus ge­si­no jau apie 15 kar­tų. Vis dėl­to ug­nia­ge­siai tvir­ti­na, kad si­tu­a­ci­ja kur kas ge­res­nė nei prieš de­šimt­me­tį, kai ke­lio­li­ka pa­na­šių iš­kvie­ti­mų bū­da­vo per vie­ną die­ną.

Lietuvos kelių policija primena vairuotojams pagrindinius kelių eismo taisyklių punktus ir primena pagrindinius punktus, į ką šiuo metu atkreipti dėmesį keliuose.

 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus dar­buo­to­jai at­krei­pia dė­me­sį, kad vis daž­niau se­ni, vie­ni­ši žmo­nės tam­pa suk­čių au­ko­mis, ir ra­gi­na uk­mer­giš­kius bū­ti bud­rius.

Sutuoktiniai savo žmonas auklėja ne tik kumščiais, bet ir po ranka papuolančiais „ginklais“. Vienas ukmergiškis gyvenimo draugę puolė šepečiu.

 

La­bai ne­ma­lo­nus in­ci­den­tas ket­vir­ta­die­nį nu­ti­ko Klai­pė­dos gat­vė­je, va­di­na­ma­jame gy­vu­lių tur­gu­je, kur lai­ki­nai bu­vo įsi­kū­ręs gast­ro­liuo­jan­tis cir­kas iš Če­ki­jos. Čia šuo ap­kan­džio­jo vai­di­ni­mo su tė­vais at­ėju­sią pa­žiū­rė­ti mer­gai­tę.

Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad policijos pareigūnai šalies keliuose kovo mėnesį vykdys šias prevencines priemones:

 

Prekyba žmonėmis nusikaltėliams duoda vis didesnį pelną. Seksualinio išnaudojimo, prievartinio darbo aukomis tampa ir suaugusieji, ir vaikai. Kaip susitelkti įvairioms žinyboms, kad tam užkirstų kelią, tartasi Ukmergėje surengtoje diskusijoje.

Tre­čia­die­nio po­pie­tę į Pa­ši­lė­je esan­tį Uk­mer­gės pra­mo­nės par­ką sku­bė­jo di­džiu­lis bū­rys gel­bė­to­jų – gais­ri­nin­kai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, me­di­kai. Lai­mė, gais­ras UAB „Stan­se­fab­rik­ken“ pa­sta­tuo­se bu­vo ne­tik­ras – imi­tuo­tas pra­ty­bų tiks­lu.

Puslapis 618 iš 844

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų