Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ra­jo­no va­do­vams įta­ri­mų ke­lia pa­sa­kiš­kus pi­ni­gus kai­nuo­jan­ti Krikš­tė­nų be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­dos veik­la. Vos dau­giau nei per me­tus ji ra­jo­no biu­dže­tui at­siėjo per 300 000 li­tų. Krikš­tė­nuo­se be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­da veik­lą pra­dė­jo pra­ėju­sių me­tų va­sa­rą.

Se­niai lauk­tą bu­vu­sio „Drau­gys­tės“ ki­no te­at­ro re­konst­ruk­ci­ją at­liks vil­nie­čiai. Sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­tą vie­šą­jį kon­kur­są pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai at­lik­ti lai­mė­jo UAB „Ire­ko“. Jei ne­bus su­lauk­ta skun­dų, su­tar­tį ke­ti­na­ma pa­si­ra­šy­ti lie­pos pra­džio­je.

Mies­to te­ri­to­ri­jo­je prie Šven­to­sios upės uk­mer­giš­kių pa­to­gu­mui įreng­ta ne vie­na po­il­sia­vie­tė. Ta­čiau kol vie­ni sten­gia­si ir tvar­ko, ki­ti šiukš­li­na ir nio­ko­ja.

Siū­lo­ma keis­ti dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkiui mo­ka­mo ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čio ap­skai­čia­vi­mo bū­dą. Jei tam pri­tars ra­jo­no po­li­ti­kai, mo­kes­tis pri­klau­sys nuo kon­kre­taus na­mo dy­džio bei jo am­žiaus.

Skai­tik­lio mo­kes­tis jau se­niai ne­duo­da ra­my­bės uk­mer­giš­kiams. Jo iš gy­ven­to­jų kas mė­ne­sį rei­ka­lau­ja ši­lu­mos tie­ki­mo pa­slau­gos jau tre­jus me­tus ne­be­tei­kian­ti UAB „Mies­to ener­gi­ja“. Nuo šiol to­kį mo­kes­tį no­ri įves­ti ir da­bar­ti­nis ši­lu­mos tie­kė­jas UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

Ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu nuo spa­lio 1 d. įsi­ga­lio­ja ža­los ap­skai­čia­vi­mo me­to­di­kos pa­kei­ti­mai, nu­sta­tan­tys mi­ni­ma­lų tai­ko­mą ža­los at­ly­gi­ni­mo dy­dį už ap­lin­kai pa­da­ry­tą ža­lą.

 

Lie­tu­vo­je ne­įpras­ti karš­čiai ali­na ne tik mū­sų svei­ka­tą. Nuo karš­čio su­minkš­tė­ju­sią ke­lio dan­gą min­ko sun­kias­vo­riai kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai, že­mės ūkio tech­ni­ka, pa­lik­da­mi juo­se vis gi­les­nes vė­žes.

Kas­me­ti­nį Del­tu­vos mū­šį pa­mė­gę žiū­ro­vai pran­cū­zų ir ru­sų kau­ty­nių ins­ce­ni­za­ci­jos šią va­sa­rą ne­iš­vys. Tarp­tau­ti­niu ta­pu­siam ren­gi­niui nė­ra pi­ni­gų. Mū­šį ren­gia­ma­si pa­mi­nė­ti ki­taip, tuo me­tu iš­si­il­gu­sie­ji ko­vų ru­de­nį kvie­čia­mi į Pa­bais­ką. Vil­kmer­gės var­du dar va­di­na­mą mū­šį li­gi šiol reng­da­vo Del­tu­vos se­niū­ni­ja, kul­tū­ros dar­buo­to­jai.

AB „Jonavos grūdai“ Ukmergės grūdų sandėliuose vyksta pasiruošimo darbai prieš rugiapjūtę. Šiemet ūkininkų laukia gera žinia – praplečiamas priimamų kultūrų sąrašas. Supirkėjai mano, kad kainų šuolio šiemet nebus – jos išliks panašios į pernykštes.

Pa­ju­tę in­flia­ci­jos grės­mę, dau­ge­lis san­tau­pas puo­la in­ves­tuo­ti į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą. At­ro­dy­tų, kad vie­nas iš tin­ka­miau­sių pir­ki­nių – skly­pas so­dų ben­dri­jo­je. Ta­čiau pa­no­rus šią in­ves­ti­ci­ją „iš­gry­nin­ti“ ir jį par­duo­ti, pas­ta­ruo­ju me­tu tai ta­po tik­ru iš­šū­kiu.

Puslapis 618 iš 896

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų