Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gė­je įsi­kū­ru­siai UAB „Sys­te­mair“ įteik­tas gar­bin­gas ap­do­va­no­ji­mas. Ši įmo­nė pri­pa­žin­ta grei­čiau­siai au­gan­čia šve­diš­ko ka­pi­ta­lo ben­dro­ve Lie­tu­vo­je.

Šį pri­zą pel­niu­si įmo­nė ga­mi­na vė­di­ni­mo įran­gą. Ga­myk­los di­rek­to­rius Min­dau­gas Mar­ti­šius ne­slė­pė džiaugs­mo dėl mi­nė­to ap­do­va­no­ji­mo. Jų įmo­nei tai pir­mas toks sva­rus pri­pa­ži­ni­mas.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. „Sys­te­mair“ – grei­čiau­siai au­gan­ti šve­diš­ko ka­pi­ta­lo ben­dro­vė Lie­tu­vo­je.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja pri­me­na vai­ruo­to­jams, kad nuo lap­kri­čio 10 d. ša­lies ke­liuo­se drau­džia­ma va­žiuo­ti su va­sa­ri­nė­mis pa­dan­go­mis, o au­to­ma­gist­ra­lė­se rei­kia su­ma­žin­ti grei­tį. Dau­giau dė­me­sio sau­gu­mui tu­rė­tų skir­ti ir dvi­ra­ti­nin­kai bei pės­tie­ji.

Ke­lių eis­mo tai­syk­lės skel­bia, kad va­žiuo­ti su va­sa­ri­nė­mis pa­dan­go­mis ša­lies ke­liuo­se drau­džia­ma nuo lap­kri­čio 10 d. iki ba­lan­džio 1 d. Dyg­liuo­tas pa­dan­gas lei­džia­ma nau­do­ti nuo lap­kri­čio 1 d. Nau­do­jant to­kias pa­dan­gas, ant au­to­mo­bi­lio bū­ti­na pri­sik­li­juo­ti ski­ria­mą­jį žen­klą.

Nau­jo­sios są­jun­gos (so­cial­li­be­ra­lų) pir­mi­nin­ko pos­tą pa­li­ko vie­nas šio sky­riaus įkū­rė­jų Val­das Pet­ro­nis. Nors, bū­da­mas pir­mi­nin­ku, tu­rė­tų re­a­lią ga­li­my­bę bū­ti iš­rink­tu ket­vir­tai ka­den­ci­jai, jis nu­spren­dė ne­kan­di­da­tuo­ti į ra­jo­no ta­ry­bą at­ei­nan­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Val­das Pet­ro­nis (de­ši­nė­je) Nau­jo­sios są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­ko vai­rą per­da­vė Sta­siui Ba­raus­kui.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Nr. 53 rin­ki­mų ko­mi­si­jos dar­bas įsi­bė­gė­ja. Ši rin­ki­mus sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je or­ga­ni­zuo­jan­ti ko­mi­si­ja jau su­ren­gė ke­tu­ris su­si­rin­ki­mus. Jų me­tu ap­ta­rė svar­biau­sius su rin­ki­mais su­si­ju­sius klau­si­mus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Pirmadienį, prieš prasidedant „Žinių radijo“ laidai, mirė Seimo narys Julius Veselka, pranešė radijas.

Medikai teigia 69 metų parlamentarą gaivinę 30 minučių, bet nesėkmingai. Jie žurnalistams įvykio vietoje sakė, kad buvo iškviesti dėl to, kad J. Veselka prarado sąmonę.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas Rolandas Paksas BNS sakė esąs informuotas, kad J. Veselka mirė patyręs širdies smūgį.

 

Uk­mer­gės me­no mo­kyk­la šio­mis die­no­mis ne tik at­si­svei­ki­no su ab­sol­ven­tais. Ką tik bai­gė­si sto­ja­mie­ji eg­za­mi­nai, ku­riuos lai­kė no­rin­tie­ji čia mo­ky­tis. Ir nors pas­ta­rai­siais me­tais su­lau­kia­ma vis ma­žiau sto­jan­čių­jų, pa­tik­rą įvei­kia ne vi­si vai­kai ir jau­nuo­liai.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­ga ir Ro­ta­ry klu­bas prieš Ka­lė­das sten­gė­si nu­džiu­gin­ti sun­kiai be­si­ver­čian­čius uk­mer­giš­kius. Dvi sa­vai­tes žmo­nės bu­vo kvie­čia­mi vai­šin­tis tirš­ta sriu­ba, o Ka­lė­doms ap­do­va­no­ti mais­to lauk­ne­šė­liais.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ro­ta­rie­čiams Gin­ta­rui Ka­ce­vi­čiui, Vy­dui Pa­kniui, Rim­vy­dui Ci­vil­kai už pa­ra­mą dė­ko­jo Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Lio­nė Alek­sie­nė.

Prieš šv. Ka­lė­das sun­kiai be­si­ver­čian­tys uk­mer­giš­kiai ga­lė­jo pa­si­džiaug­ti kas­die­niu ne­mo­ka­mu mais­tu – tirš­ta ir gar­džia sriu­ba. Jau tre­čius me­tus to­kią ak­ci­ją ren­gia Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­ga ir ROTARY klu­bas.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Su­si­rin­ku­siuo­sius su Ka­lė­do­mis svei­ki­no Lio­nė Alek­sie­nė ir ro­ta­rie­čiai Rim­vy­das Ci­vil­ka, Jo­nas Rin­ke­vi­čius, Gin­ta­ras Glad­kaus­kas.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Kai ku­rių stu­den­tų pa­vyz­džiu nu­si­pirk­ti, o ne ra­šy­ti stu­di­jų dar­bus se­ka ir mo­ki­niai. Ne vie­nas jų, reng­da­ma­sis at­si­skai­ty­ti mo­ky­to­jams už iš­ei­tas pro­gra­mas, taip pat ieš­ko leng­viau­sių ke­lių.

Šią sa­vai­tę abi­tu­rien­tai tu­rė­jo ga­lu­ti­nai ap­si­spręs­ti, ko­kius brandos eg­za­mi­nus lai­kys. Šiuo me­tu dvy­lik­to­kai ruo­šia­si lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros įskai­tai – vie­šam kal­bė­ji­mui.

Ko­vo 14 d. apie 16 val. Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Uk­mer­gės ra­jo­no agen­tū­ros pa­rei­gū­nas su ne­eta­ti­niu ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riu­mi su­ren­gė rei­dą Del­tu­vos se­niū­ni­jo­je  Žal­gi­rių kai­me. No­rė­ta pa­tik­rin­ti, ar nė­ra bra­ko­nie­riau­jan­čiųjų Žal­gi­rių eže­re. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ap­ti­ko po le­du pa­sta­ty­tus tin­klus. Nuo tos vie­tos pėd­sa­kai ve­dė ne­to­lie­se esan­čios so­dy­bos link.

Puslapis 978 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų