Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gės cen­tre bu­vo įžieb­ta ka­lė­di­nė eg­lu­tė. Kaip ir kas­met, prie kul­tū­ros cen­tro ta pro­ga bu­vo su­reng­ta šven­tė.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

 

Dvi­de­šimt ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių iš vi­sos Lie­tu­vos ant­ra­die­nį ap­la­nkė Uk­mer­gė­je įsi­kū­ru­sias tu­riz­mo ver­slo so­dy­bas. Sve­čiai ana­li­za­vo, kuo mū­sų ra­jo­no tu­riz­mo ver­slo puo­se­lė­to­jai ga­li su­do­min­ti vie­tos ir už­sie­nio tu­ris­tus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai svars­tė, kuo tu­ris­tus su­do­min­tų tau­to­dai­li­nin­ko Ri­man­to Zin­ke­vi­čiaus so­dy­ba.

Penk­ta­die­nį „Ši­lo“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je bran­dos ates­ta­tai įteik­ti 24-osios lai­dos abi­tu­rien­tams. Kar­tu pra­tęs­ta mo­kyk­los tra­di­ci­ja di­plo­mais „Tiks­las ir pras­mė“ bei at­mi­ni­mo do­va­no­mis ap­do­va­no­ti ke­lis iš­skir­ti­nius, ryš­kų pėd­sa­ką mo­kyk­los gy­ve­ni­me pa­li­ku­sius abi­tu­rien­tus.

 

Nuotr. Dr. As­ta Kup­čins­kai­tė-Ryk­lie­nė (vi­du­ry­je) ir 2012 m. ap­do­va­no­ji­mo „Tiks­las ir pras­mė“ lai­mė­to­jai.

Uk­mer­gės Mies­to le­di ap­do­va­no­ji­mas ati­te­ko aš­tuo­nio­lik­me­tei Li­nai Imb­ra­sai­tei. Nau­jo­ji Uk­mer­gės gro­žio am­ba­sa­do­rė – tik­ra sa­vo mies­to gerbėja: „Nors Uk­mer­gė ir ne­di­de­lis mies­tas, bet tu­ri tik­rai pui­kią ap­lin­ką, nuo­sta­bius gy­ven­to­jus. Net ne­ži­nau, ar sa­vo mies­te no­rė­čiau kaž­ką keis­ti, nes jis ne­be­bū­tų toks, ko­kia­me gi­miau ir už­au­gau bei ku­rį my­liu! Uk­mer­gė man yra tik­rie­ji na­mai, o na­muo­se vis­kas yra taip, kaip ir tu­ri bū­ti“, – sa­vo an­ke­to­je kon­kur­so ren­gė­jams šią va­sa­rą ra­šė L. Imb­ra­sai­tė.

 

Miesto ledi tapo Lina Imbrasaitė.

An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tei Vai­dai Ra­ba­zaus­kai­tei įteik­ta žy­maus kraš­tie­čio Bo­les­lo­vo Dir­man­to anū­ko Sau­liaus Dir­man­to pi­ni­gi­nė 1300 li­tų pre­mi­ja.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Bro­lio įsteig­tą pre­mi­ją Vi­jo­le­ta Gu­da­na­vi­čie­nė įtei­kė Vai­dai Ra­ba­zaus­kai­tei.

 

„Dan­tų skaus­mo net prie­šui ne­lin­kė­čiau“ – abe­jo­nių dėl ne­ma­lo­nių su to­kiu ne­ga­la­vi­mu su­si­ju­sių po­ty­rių šis ži­no­mas po­sa­kis ne­pa­lie­ka. O kol vi­sa tai ken­čian­tie­ji ieš­ko iš­ga­ny­mo, jų gel­bė­to­jams odon­to­lo­gams įskaus­ta gal­vos nuo ne­kan­trių pa­cien­tų prie­kaiš­tų.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre dir­ban­tys dan­tų gy­dy­to­jai ap­tar­nau­ja ne tik ja­me ap­si­lan­kan­čius li­go­nius. Cen­tre ati­dir­bus nu­ma­ty­tas va­lan­das, da­liai odon­to­lo­gų ten­ka vyk­ti teik­ti gy­dy­mo pa­slau­gas į kai­muo­se esan­čias am­bu­la­to­ri­jas. Kai ku­rie jų per sa­vai­tę tu­rį ap­lan­ky­ti net­gi ne po vie­ną se­niū­ni­ją.

 

 

Ne visiems pacientams nusišypso laimė patekti pas odontologą.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Sa­vait­ga­lį Pi­jo­rų kar­je­re bu­vo su­reng­tos Uk­mer­gės ra­jo­no me­džio­to­jų šau­dy­mo var­žy­bos. Mū­sų ra­jo­nas vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je, kur var­žy­bų nu­ga­lė­to­jams įsteig­ta Me­ro tau­rė. Tokios me­džio­to­jų šau­dy­mo var­žy­bos Uk­mer­gė­je ren­gia­mos an­trą kar­tą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šau­dy­mo var­žy­bų ati­da­ry­me da­ly­va­vęs Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Eu­ge­ni­jus Ti­ju­šas pa­si­džiau­gė, kad to­kiems ren­gi­niams dė­me­sį ro­do ir juos ska­ti­na ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė: „Nė vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je me­džio­to­jai ne­su­lau­kia to­kio val­džios dė­me­sio. Jū­sų ra­jo­nas – vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je, ku­ria­me ren­gia­mos šau­dy­mo var­žy­bos Me­ro tau­rei lai­mė­ti.“ Jis pa­brė­žė, jog šiuo­lai­ki­nės me­džiok­lės pa­grin­di­nis eti­kos prin­ci­pas – kuo ma­žiau ne­taik­liais šū­viais su­ža­lo­tų gy­vū­nų. O šau­dy­mo įgū­džiai įgy­ja­mi tik tre­ni­ruo­jan­tis ir mo­kan­tis.

 

 

Į tai­ki­nį šau­tu­vą nu­krei­pė pa­grin­di­nis šau­dy­mo var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rius – VšĮ „Mil dot“ di­rek­to­rius Arū­nas Prač­kai­la.

 

 

To­mas Sed­ri­so­vas (kai­rė­je) aky­lai ste­bi tei­sė­jo skai­čiuo­ja­mus taš­kus.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Sek­ma­die­nį pir­mo­jo Lie­tu­vos Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos gim­ta­ja­me kraš­te iš­kil­min­gai pa­mi­nė­tos 135-osios jo gi­mi­mo me­ti­nės. Šie­met taip pat su­ka­ko 90 me­tų, kai A. Sme­to­na bu­vo iš­rink­tas pre­zi­den­tu.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Ren­gi­nys pra­si­dė­jo šven­to­mis Mi­šio­mis Lė­no Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je. Pre­zi­den­to gim­ta­die­nis Lė­no gy­ven­to­jams kas­met tam­pa di­de­le šven­te: jų na­mus puo­šia tau­ti­nės vė­lia­vos, žmo­nės su šei­mo­mis ren­ka­si pa­si­mels­ti į baž­ny­čią, ap­lan­ko A. Sme­to­nos gim­ti­nę Užu­lė­ny­je. Šie­met pa­mi­nė­ti gar­bių su­kak­čių at­vy­ko Sei­mo na­rių, Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų są­jun­gos bei ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų.

 

 

Iš­kil­min­gos Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos gim­ta­die­nio ei­se­nos da­ly­viai iš Lė­no ke­lia­vo į Užu­lė­nį.

 

Pre­zi­den­to at­mi­ni­mą dvi­ra­čių žy­giu pa­mi­nė­jo en­tu­zias­tai.
Au­to­rės nuotr.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

 

Sun­kė­jan­ti eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja iš Lie­tu­vos ve­ja vis dau­giau dar­bin­go am­žiaus žmo­nių. Iš­vyks­tan­tie­ji sve­tur daž­nai pa­mirš­ta su­si­tvar­ky­ti vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus, kad jų at­ža­los ne­bū­tų pa­lik­tos li­ki­mo va­liai.

Pa­sak ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jos As­tos Le­o­na­vi­čie­nės, nuo 2006 me­tų pa­bai­gos iki šios die­nos lai­ki­no­ji glo­ba skir­ta tik 55 ne­pil­na­me­čiams vai­kams. „Nors pra­šo­me vi­sas ug­dy­mo įstai­gas in­for­muo­ti tė­vus, ke­ti­nan­čius iš­vyk­ti į už­sie­nį il­giau kaip 30 die­nų, kad jie vai­kams pa­rink­tų glo­bė­ją ir įfor­min­tų lai­ki­ną glo­bą, ta­čiau tė­vai el­gia­si ne­at­sa­kin­gai. Dėl to ken­čia vai­kai. Re­mian­tis Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­su, dėl vai­ko ne­pri­ežiū­ros tė­vams ga­li bū­ti ski­ria­ma bau­da“, – įspė­ja ve­dė­ja.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ket­vir­ta­die­nio ry­tą į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs Alek­san­dras pik­ti­no­si, kad til­to re­mon­tas vyks­ta iš ry­to, kuo­met žmo­nės sku­ba į dar­bą. „Jau pu­sę va­lan­dos sto­viu au­to­mo­bi­lių kamš­ty­je. Ei­lė tik­riau­siai nuo Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no iki pat til­to. Kam šo­vė į gal­vą ab­sur­diš­ka min­tis pa­čią siau­riau­sią ke­lio vie­tą re­mon­tuo­ti iš ry­to, pa­ties pi­ko me­tu, kai žmo­nės į dar­bus sku­ba“, – ste­bė­jo­si žmo­gus.

Puslapis 975 iš 1016

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų