Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Rug­sė­jo pir­mo­sios skam­bu­tis kas­met su­skam­ba vis tuš­tes­nėms mo­kyk­loms. Ma­žė­jant vai­kų, įstai­gos re­or­ga­ni­zuo­ja­mos. Kai ku­rias ra­jo­no mo­kyk­las per­tvar­ka pa­lie­tė itin skau­džiai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ugdymo įstaigų pertvarka neišvengiama dėl mokinių mažėjimo.

Ra­jo­no va­do­vui Al­gir­dui Ko­pūs­tui iš­kel­to­je ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo by­lo­je teis­mui vėl ne­pa­vy­ko pri­im­ti spren­di­mo. Nag­ri­nė­ji­mas ati­dė­tas, ne­at­vy­kus Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos at­sto­vui. Į ki­tą teis­mo po­sė­dį me­rui teks sku­bė­ti iš kar­to po Sei­mo rin­ki­mų, ku­riuo­se ke­ti­na da­ly­vau­ti ir pats.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to by­lo­je jo ad­vo­ka­tui Val­dui Ker­snaus­kui daug kas ne­aiš­ku.

Uk­mer­gės ra­jo­no va­do­vą Al­gir­dą Ko­pūs­tą klam­pi­na di­de­li ne­ma­lo­nu­mai. Skan­da­lą dėl ne­tei­sė­tai iš „Sod­ros“ gau­tos ne­įga­lu­mo pen­si­jos pa­pil­dė ir vai­ra­vi­mas įkau­šus. Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja ke­ti­na teik­ti me­rui in­ter­pe­lia­ci­ją dėl at­si­sta­ty­di­ni­mo.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ra­jo­no me­rui Algirdui Ko­pūs­tui ke­ti­na­ma teik­ti in­ter­pe­lia­ci­ją.

Penk­ta­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me at­vers­ta me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to by­la. Ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn jis trau­kia­mas dėl to, jog vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį gal­būt bū­da­mas ne­blai­vus. Ta­čiau pri­trū­kus aiš­ku­mo dėl al­ko­ho­lio ma­tuok­lių rod­me­nų, me­ro būk­lę pa­žei­di­mo me­tu aiš­kin­sis eks­per­tai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Au­to­rės nuotr. Me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to ad­vo­ka­tas Val­das Ker­snaus­kas su­abe­jo­jo po­li­ci­jos al­ko­tes­te­rio tiks­lu­mu.

Ma­no­ma, kad šie­met ne tik vė­luos, bet ir ge­ro­kai su­ma­žės sa­vi­val­dy­bėms skir­tos Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šos. Apie tai kal­bė­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me kai­mo ben­druo­me­nių ir ra­jo­no va­do­vų pa­si­ta­ri­me.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šos sa­vi­val­dy­bėms šie­met ga­li bū­ti su­ma­žin­tos 21 pro­cen­tu.

Į nau­juo­sius moks­lo me­tus star­ta­vo tri­mis ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­mis ma­žiau nei per­nai. Mo­ki­nių skai­čiaus ma­žė­ji­mo pro­ce­sas taip pat te­be­vyks­ta – Rug­sė­jo pir­mą­ją į mo­kyk­las su­gu­žė­jo 286 moks­lei­viais ma­žiau ne­gu pra­ei­tais me­tais.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pirmokų rajono mokyklose šiemet – daugiau.

Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pri­me­na ūki­nin­kams ir ki­tiems gy­vū­nų lai­ky­to­jams, kad pats lai­kas pa­ruoš­ti gy­vū­nų lai­ky­mo vie­tas žie­mai ir ap­sau­go­ti juos nuo ne­pa­lan­kių oro są­ly­gų.

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Mo­ki­nių tė­ve­liai ra­gi­na­mi pro­fi­lak­tiš­kai pa­tik­rin­ti sa­vo vai­kų svei­ka­tą. Iki rug­sė­jo 15 die­nos in­for­ma­ci­ja apie vai­ko svei­ka­tos būk­lę tu­ri bū­ti pri­sta­ty­ta į tą mo­kyk­lą, ku­rio­je mo­ko­si vai­kas.

„Apie moks­lei­vių svei­ka­tą tu­ri ži­no­ti kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas, ki­ti pe­da­go­gai. Dėl moks­lei­vio svei­ka­tos pa­žy­mos rei­kia kreip­tis į sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją“, – aiš­ki­na Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr Moks­lei­viai skun­džia­si dėl re­gė­ji­mo su­tri­ki­mų, ku­rių ga­li at­si­ras­ti net ir ne­tai­syk­lin­gai skai­tant.

Sa­vi­val­dy­bės ir UAB „Mies­to ener­gi­ja“ kon­flik­tas dėl ši­lu­mos ūkio sa­vo sū­ku­rin vis gi­liau įtrau­kia ir var­to­to­jus. Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jus pa­sie­kia su­maiš­tį ke­lian­ti in­for­ma­ci­ja bei ra­gi­ni­mai ne­mo­kė­ti gau­na­mų są­skai­tų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mies­to šil­dy­mą ap­raiz­gė in­tri­gos.

Uk­mer­gė­je im­ta­si pro­jek­to, ku­rį įgy­ven­di­nus pa­si­keis mies­to pi­lia­kal­nio ir jo pa­pė­dės vaiz­das. Čia jau ke­le­tą sa­vai­čių dar­buo­ja­si ty­ri­mus at­lie­kan­tys ar­che­o­lo­gai. Ta­čiau pla­nus ko­re­guo­ja ka­si­nė­jant pa­pė­dę ap­tik­tas ra­di­nys – ke­lių šim­tų me­tų se­nu­mo pa­ma­tai, ku­rie ga­li bū­ti ar­che­o­lo­gi­nė ver­ty­bė.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Netikėtą radinį piliakalnio papėdėje antradienį apžiūrėjo specialistai.

Puslapis 972 iš 1100

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų