Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nu­spren­dė skelb­ti kon­kur­są be­šei­mi­nin­kių gy­vū­nų gau­dy­mo ir prie­žiū­ros pa­slau­gai pirk­ti. Ti­ki­ma­si, kad vie­ša­ja­me kon­kur­se šią pa­slau­gą pa­vyks nu­si­pirk­ti kuo pi­giau.

Artėjant savivaldos rinkimams praėjusią savaitę vyko paskutinis šią kadenciją rajono vadovų bei tarybos narių susitikimas su bendruomene. Ukmergiškiai turėjo nemažai klausimų, o rajono meras pasidalino šviežiausiomis naujienomis. Rajono meras Vydas Paknys su ukmergiškiais pasidalino gana optimistiškomis naujienomis.

Per­nai įsi­ga­lio­ju­sios Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo pa­tai­sos kli­bi­na Uk­mer­gės li­go­ni­nės ir Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vų kė­des. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ke­ti­na­ma skelb­ti kon­kur­są šioms pa­rei­goms už­im­ti. Tuo tar­pu da­bar­ti­niai mi­nė­tų įstai­gų va­do­vai ma­no, kad iki va­sa­ros įsta­ty­mas dar bus pa­keis­tas.

Lietuvoje prasideda priešrinkiminis laikotarpis. Vienas po kito yra iškeliami kandidatai į Prezidentus, Europos Parlamento narius.

 

Gra­žiau­sio­mis mū­sų ra­jo­no vie­to­mis ne­tru­kus driek­sis dvi­ra­čių tra­sa. Tuo rū­pi­na­si Uk­mer­gės vie­tos veik­los gru­pė. Kar­tu su ki­tų ra­jo­nų ko­le­go­mis ji įgy­ven­di­na pro­jek­tą „Mo­lė­tų, Šir­vin­tų, Šven­čio­nių ir Uk­mer­gės ra­jo­nų dvi­ra­čių marš­ru­tas – ga­li­my­bė kai­mo eko­no­mi­nės veik­los įvai­ri­ni­mui“.

 

Ukmergės medžiotojų ir žvejų draugija jau turi naująjį pirmininką. Juo praeitą savaitę vykusiame valdybos posėdyje buvo išrinktas Vaidas Bakanauskas. Jis neslepia, kad pirmąjį galvosūkį jau pradėjo spręsti – kaip sumažinti draugijos nario mokestį. Ukmergės medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos posėdyje...

Praeitą savaitę įvyko išvažiuojamasis rajono tarybos posėdis – aplankyta Lyduokių seniūnija. Jos gyventojai norėtų patogesnių kelių ir gatvių, tankesnio vandentiekio ir kanalizacijos tinklo.

Šią va­sa­rą bu­vo su­da­ry­ta de­ry­bi­nė gru­pė, nag­ri­nė­jan­ti dėl su­tar­ties su UAB „Mies­to ener­gi­ja“ nu­trau­ki­mo at­si­ra­du­sius pa­da­ri­nius. Mi­nė­ta ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo ir re­no­va­ci­jos su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta 2000-ųjų gruo­dį, o nu­trauk­ta 2010-ųjų pa­va­sa­rį. Nuo va­sa­ros jau įvy­ko ke­tu­ri Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės...

Deltuva kas vasarą tampa istorinio mūšio, kadaise vykusio šio miestelio apylinkėse, lauku. Praeitą šeštadienį čia susirinkusiems deltuviškiams ir svečiams primintas ne vien šis svarbus įvykis.

Puslapis 873 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų