Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Žinių apie sek­są vai­kai ne­re­tai pir­mą sy­kį par­si­ne­ša iš dar­že­lio ar kie­mo. Ta­čiau kar­tais tų ži­nių bū­na itin daug. Vie­no Uk­mer­gės vai­kų lop­še­lio–dar­že­lio tė­vai pa­si­ry­žę im­tis žy­gių, kad nuo ne­pa­gei­dau­ja­mos ben­dra­am­žio įta­kos bū­tų ap­sau­go­tos jų at­ža­los.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Iš skir­tin­gų šei­mų į vie­ną bū­rį su­si­rin­kę dar­že­li­nu­kai da­li­na­si la­bai skir­tin­ga pa­tir­ti­mi...

Kai­mo ben­druo­me­nės ne­se­niai tu­rė­jo pui­kią pro­gą pa­si­da­lin­ti sa­vo pa­tir­ti­mi ver­slu­mo ir ama­tų plė­to­ji­mo sri­ty­je. Penk­ta­die­nį ke­lio­li­kos ben­druo­me­nių na­riai rin­ko­si į Re­čio­ny­se vy­ku­sią kon­fe­ren­ci­ją-mu­gę.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mugės da­ly­viai pristatė savo gaminius.

 

Pir­ma­die­nį į Uk­mer­gę at­vy­ko tiek Sei­mo na­rių, kiek ne­at­vyks­ta į jo­kius svar­biau­sius mies­to ren­gi­nius. Jų vi­zi­to prie­žas­tis – ši­lu­mos ūkio pro­ble­mos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į Uk­mer­gę at­vy­ko sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jos ša­li­nin­kai.

Širvintų gatvėje gyvenančiam Jonui Varžinskui teko kiek neįprasta užduotis: sugalvoti, kur padėti į jo namus atklydusį ežį. Šis pas vyriškį gyvena jau keletą savaičių.

 

Vaidotė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Į Sei­mą iš­rink­tas so­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas jau su­da­rė sa­vo pa­dė­jė­jų ko­man­dą. Par­la­men­ta­ro pa­rei­gas at­lik­ti jam pa­dės trys par­ti­jos ben­dra­žy­gės uk­mer­giš­kės – Zi­ta Ei­du­kai­ty­tė, Skais­tė Va­si­liaus­kai­tė ir In­drė Ki­žie­nė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Seimo narys A. Dudėnas.

Lap­kri­čio 8-ąją mi­nė­tos Eu­ro­pos svei­kos mi­ty­bos die­nos pro­ga Uk­mer­gė­je su­reng­ta mais­to šven­tė. De­šimt ko­man­dų at­si­lie­pė į kvie­ti­mą pa­de­monst­ruo­ti sa­vo ku­li­na­ri­nius su­ge­bė­ji­mus ga­mi­nant svei­kuo­liš­kus pa­tie­ka­lus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotrPagrindinį prizą laimėjo bibliotekos komanda.

 

Sei­mas pri­ėmė nau­jos re­dak­ci­jos Mė­gė­jų žūk­lės įsta­ty­mą. Va­do­vau­jan­tis juo mė­gė­jų žve­jy­ba bus lei­džia­ma vi­suo­se žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se, ku­riuo­se ši žve­jy­ba nė­ra ri­bo­ja­ma įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ar Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka žve­jy­ba bus drau­džia­ma ar ri­bo­ja­ma žu­vų nerš­ta­vie­tė­se, mig­ra­ci­jos ke­liuo­se, sau­go­mų ir glo­bo­ja­mų žu­vų rū­šių bu­vei­nė­se.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Mė­gė­jų žve­jy­ba bus re­gu­liuo­ja­ma.

 

Tau­py­mo su­me­ti­mais sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams pa­siū­ly­tos ne­mo­ka­mos atos­to­gos biu­dže­to ne­iš­gel­bė­jo. Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je už­si­min­ta apie eta­tų ma­ži­ni­mą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vo dvi­de­šimt ke­tu­ri na­riai. Ne­po­sė­džia­vo tik šiuo me­tu atos­to­gau­jan­tis me­ro pa­va­duo­to­jas Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas.

 

 

Emo­ci­jos vi­rė svars­tant Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro li­ki­mą.
Au­to­rės nuotr.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

...Ne tik lie­pos kait­ra įsu­ka į pa­čią tik­riau­sią va­sa­ros re­a­ly­bę. Va­sa­ra ne­at­sie­ja­ma nuo ves­tu­vių: joms pa­si­rin­ku­sių­jų šį me­tą – re­kor­diš­kai daug. Ves­tu­vių pla­nuo­to­jams, pro­gi­nių rū­bų siu­vė­jams, gro­žio pa­slau­gų tei­kė­jams – pats dar­by­me­tis. At­si­kvėp­ti nė­ra ka­da, ta­čiau dvi­gu­bai ar tri­gu­bai di­des­nis už­dar­bis – vi­sai ma­lo­nus to­kio va­sa­ri­nio triū­so įver­ti­ni­mas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ši sa­vai­tė ypa­tin­ga – sau­lė jau pa­si­su­ko trum­pė­jan­čios die­nos link. Nuo šiol kas­dien po mi­nu­tę iš die­nos vis pa­si­glemš tam­su­sis pa­ros me­tas. Pe­si­mis­tai jau niur­na, kad į an­trą pu­sę per­si­ri­ta ir va­sa­ra. Op­ti­mis­tai jos dar te­be­lau­kia...

Bir­že­lis iš tie­sų ne­le­pi­na ši­lu­ma, o Jo­ni­nes ant­ra­die­nį šven­tė­me mer­kia­mi lie­taus šuo­rų. Jei ti­kė­tu­me se­nų žmo­nių pa­ste­bė­ji­mais, kai per Jo­ni­nes ly­ja, tai ir rug­pjū­tis pa­pras­tai bū­na lie­tin­gas.

Puslapis 878 iš 1034

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų