Ukmergės rinkiminės naujienos, mero rinkimai
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Uk­mer­gės gat­vė­se ten­ka pa­ma­ty­ti ir ne­įpras­tų vai­ruo­to­jų. Pa­vyz­džiui, va­žiuo­jan­čių­jų ne­di­du­kais elek­tri­niais ve­ži­mė­liais, ap­krau­tais dė­žė­mis ar ki­tais ne­šu­liais. Daž­niau­siai tai – pa­gy­ve­nę as­me­nys, ku­rių el­ge­sys pik­ti­na au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jus. Pas­ta­rie­ji ste­bi­si, ar ga­li­mas toks kliū­tį pri­me­nan­čių ve­ži­mė­lių eis­mas, kai jų vai­ruo­to­jai ne­pai­so tai­syk­lių ir ke­lia grės­mę ki­tiems eis­mo da­ly­viams.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­ja ge­gu­žės 21 d. 12 va­lan­dą  su­ren­gė pi­ke­tą prie Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie miesto savivaldybės – piketuotojai.

Ket­vir­ta­die­nį uk­mer­giš­kiai or­ga­ni­za­vo pi­ke­tą, skir­tą pa­lai­ky­ti sa­vi­val­dy­bės spren­di­mą nu­trauk­ti nuo­mos su­tar­tį su ši­lu­mos ope­ra­to­riu­mi. Jis vy­ko sa­vi­val­dy­bei pe­ri­mant val­dy­ti pa­grin­di­nę iš­nuo­mo­tą mies­to ka­ti­li­nę ir ope­ra­to­riaus ad­mi­nist­ra­ci­nes pa­tal­pas.

„Mies­to ener­gi­jai“ – ne, „Uk­mer­gės ši­lu­mai“ – taip“, – skan­da­vo į pi­ke­tą gau­siai su­si­rin­kę dau­giau­siai vy­res­nio am­žiaus uk­mer­giš­kiai.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pė­si mies­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ju­lius Ka­zė­nas.

Ne­tru­kus Me­no mo­kyk­los Dai­lės sky­riu­je vyks pamokos su­au­gu­sie­siems. Tep­tu­ką į ran­kas pa­im­ti jau pa­si­ren­gę per de­šimt uk­mer­giš­kių. Jiems aš­tuo­nios be­veik dvie­jų va­lan­dų pamokos kai­nuos tris­de­šimt pen­kis li­tus per mė­ne­sį.

 Li­gi­ta JUODVALKIENĖ


Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ukmergiškiai susidomėjo dailės pamokomis.

Pieš­ti mėgs­ta ne tik vai­kai – su di­de­liu en­tu­ziaz­mu to mo­ko­si ir su­au­gu­sie­ji. Po 14 me­tų per­trau­kos šie­met Uk­mer­gė­je bu­vo at­gai­vin­tos su­au­gu­sių­jų dai­lės stu­di­jos tra­di­ci­jos. Pie­ši­mo ži­nių mo­kyk­lo­je šie­met sė­mė­si 13 uk­mer­giš­kių.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pa­ro­dos ati­da­ry­me.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros po­ky­čiams. Ža­lia švie­sa už­deg­ta ir Pri­klau­so­my­bių ma­ži­ni­mo pro­gra­mai bei spren­di­mui už­da­ry­ti ke­lis mo­kyk­lų pra­di­nio ug­dy­mo sky­rius kai­muo­se.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Li­na SUKACKIENĖ

 

Pra­ėję rin­ki­mai at­ver­tė nau­ją pus­la­pį po­li­ti­nia­me Uk­mer­gės gy­ve­ni­me. Vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je lai­mė­jus so­cial­de­mok­ra­tui Ka­ziui Gry­baus­kui, pra­de­da­ma ra­šy­ti ki­to­kia po­li­ti­nė is­to­ri­ja.

So­cial­de­mok­ra­tai – gau­si na­rių par­ti­ja. Bet ji ei­lę metų ne­tu­rė­jo rei­kia­mos įta­kos po­li­ti­nia­me ra­jo­no gy­ve­ni­me. Net bū­da­mi val­dan­čio­je dau­gu­mo­je, tik ra­miai „tū­ra­vo­da­vo“ part­ne­riams. O šiuo me­tu net du par­tie­čiai – Sei­mo na­riai.

Žiūrėkite HD raiškoje! (geresnė vaizdo ir garso kokybė)


 
Puslapis 878 iš 996

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų