Ukmergės savivaldybės naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

BIRŽELIO MĖNESIO KULTŪROS RENGINIAI UKMERGĖJE

5 d. 11 val.

Poeto, dainų atlikėjo Jono Endrijaičio knygos  „Vėputinis prie obels/Vėpūtinukai“ sutiktuvės

Vl. Šlaito viešojoje bibliotekoje

5 d. 12 val.

Koncertas Tėvo dienai kultūros centre(organizuoja LPS „Bočiai“ Ukmergės r. bendrija)

6 d. 14 val.

Poezijos pavasarėlio šventė Veprių bendruomenės namuose

8 – 26 d.

Kūrybos savaitė vaikams „@ vasara“ Vl. Šlaito viešojoje bibliotekoje

9 d. 14 val.

Projekto „E-paslaugų fakultetas „Žinios naudingos tada, kai jos gali palengvinti gyvenimą“ pristatymas Vl. Šlaito viešojoje bibliotekoje

11 d. 18 val.

Šokių kolektyvo „Vėtra“ koncertas kultūros centre

12 d. 16 val.

Okupacijos ir genocido dienos minėjimui skirtas renginys kraštotyros muziejuje

14 d. 11 val.

Šv. mišios už gyvus ir mirusius tremtinius ir politinius kalinius Švč. Trejybės bažnyčioje.

Po mišių - Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas prie kryžiaus, šalia Švč. Trejybės bažnyčios

15-26 d.

Skaitymo skatinimo akcija „Tarp žiedynų ir žolynų“ Vl. Šlaito viešojoje bibliotekoje

23 d. 19 val.

Joninių (Rasos) šventė Taujėnų dvaro parke. Informacija - www.taujenudvaras.lt

25 d. 15 val.

Susitikimas su Klaipėdos universiteto Architektūros, dizaino ir dailės katedros vedėju, prof. P. Grecevičiumi, įkūrusiu Kinijoje Baltų kultūros parką.  Fotografijų parodos „Šanchajus. Miesto siekiai ir svajonės“ bei knygų kolekcijos apie Kinijos istoriją, meną, kultūrą iš Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos fondo „Šanchajaus langai“ pristatymas

Vl. Šlaito viešojoje bibliotekoje

27 d. 16 val.

Vasaros šventė “Vepriai 2015” Vepriuose

28 d. 18 val.

Giedrės Kilčiauskienės koncertas „Džiazo miniatiūros“ Taujėnų dvare.

Informacija - www.taujenudvaras.lt

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

S. Dau­kan­to gat­vė­je gy­ve­nan­ti Zi­ta tei­ra­vo­si, kas tu­ri rū­pin­tis te­ri­to­ri­ja ap­link kon­tei­ne­rius.

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­ne ša­lia kon­tei­ne­rių – bai­sus šiukš­ly­nas. Anks­ty­vą pa­va­sa­rį prie kon­tei­ne­rio kaž­kas su­dau­žė stik­lą. Stik­lai taip iki šiol ir vo­lio­ja­si. Pa­ti mo­te­ris sa­kė vos per plau­ką prie kon­tei­ne­rio į šu­kes ne­su­si­ža­lo­jo ko­jos – lai­mei stik­las per­rė­žė tik ba­tą.

 

Uk­mer­gė­je puo­se­lė­ja­ma gra­ži tra­di­ci­ja – kas­met iš­kil­min­gai pa­mi­nė­ti pir­mo­jo Lie­tu­vos pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos gim­ta­die­nį. Šiuo me­tu vyks­ta in­ten­sy­vūs šios šven­tės ren­gi­mo­si dar­bai. Ren­gi­nys vyks sek­ma­die­nį.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Sa­vi­val­dy­bės su­da­ry­ta dar­bo gru­pė ren­gia ka­pi­nių tvar­ky­mo tai­syk­les. Jos svars­ty­ti ta­ry­bos na­riams bus tei­kia­mos spa­lio mė­ne­sį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pa­tvir­ti­nus ka­pi­nių tvar­ky­mo tai­syk­les, uk­mer­giš­kiai pri­va­lės jų lai­ky­tis.

UAB „Ukmergės šiluma“ informuoja,  kad rengiamas „Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 5 MW galios biokuro katilinę centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje“  techninis projektas.

Li­na SUKACKIENĖ

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ad­mi­nist­ra­to­rė

 

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro šių me­tų lie­pos 20 d. pa­si­ra­šy­tu įsa­ky­mu pa­tvir­tin­ta In­teg­ra­lios pa­gal­bos plėt­ros pro­gra­ma, ku­rios įgy­ven­di­ni­mui nu­ma­ty­ta pa­nau­do­ti ES fon­dų lė­šas.

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras tuo pa­čiu įsa­ky­mu da­ly­vau­ja pro­gra­mo­je ir ren­gia pa­raiš­ką „In­teg­ra­lios pa­gal­bos tei­ki­mas Uk­mer­gės ra­jo­ne“.

Šiuo me­tu vyks­ta tik pa­ren­gia­mie­ji dar­bai, ta­čiau tai la­bai rei­ka­lin­ga pa­slau­ga.

Prieš keletą metų prasidėjęs miesto gatvių rekonstrukcijos procesas tęsiasi. J. Basanavičiaus ir Bažnyčios gatvių laukia renovacija. Šiuo metu vyksta viešieji pirkimai – savivaldybė renkasi rangovą.

 

Ligita JUODVALKIENĖ

 

Prieš keletą metų prasidėjęs miesto gatvių rekonstrukcijos procesas tęsiasi. J. Basanavičiaus ir Bažnyčios gatvių laukia renovacija. Šiuo metu vyksta viešieji pirkimai – savivaldybė renkasi rangovą.

 

Ligita JUODVALKIENĖ

 

Re­konst­ruk­ci­jos dar­bai Baž­ny­čios ir J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­se įsi­bė­gė­ja. Įgy­ven­di­nant pro­jek­te nu­ma­ty­tus pla­nus, ne­tru­kus čia bus pra­dė­ti įren­gi­nė­ti ka­na­li­za­ci­jos tin­klai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dėl lai­ki­nų eis­mo ne­pa­to­gu­mų vai­ruo­to­jų pra­šo­ma bū­ti kan­trių.

Į pa­bai­gą ei­na pa­sta­to Del­tu­vos gat­vė­je, ku­ria­me bus tei­kia­mos ne­sta­cio­na­rios so­cia­li­nės pa­slau­gos, re­konst­ruk­ci­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šia­me pa­sta­te įsi­kurs ne vie­na so­cia­li­nes pa­slau­gas tei­kian­ti įstai­ga.

Puslapis 866 iš 996

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų