Ukmergės aktualijos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Į me­di­kus pas­ta­ruo­ju me­tu krei­pia­si dau­giau pa­cien­tų – žie­mos au­kų, su­si­ža­lo­ju­sių par­griu­vus lau­ke. Gy­ven­to­jai at­krei­pia dė­me­sį, kad sa­vo pri­ei­go­mis men­kai be­si­rū­pi­nančios kai ku­rios įstai­gos.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Žiemą turime būti atsargūs.

Pri­va­tūs pa­plū­di­miai – mū­sų ša­ly­je dar di­de­lė re­te­ny­bė. To­kio ide­a­liai su­tvar­ky­to pa­plū­di­mio pa­to­gu­mus ga­li iš­ban­dy­ti uk­mer­giš­kiai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pri­va­tų van­dens tel­ki­nį juo­sia pri­va­tus pa­plū­di­mys.

Nuo ge­gu­žės 1 d. įsi­ga­lio­jo Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, kad ka­sos apa­ra­tai tu­rės bū­ti nau­do­ja­mi pre­kiau­jant mais­to pro­duk­tais vi­so­se deng­to­se tur­ga­vie­tė­se, pa­sta­tuo­se, pa­tal­po­se, kios­kuo­se ir au­to­par­duo­tu­vė­se, o be ka­sos apa­ra­tų pre­kiau­ti mais­tu bus lei­džia­ma tik lau­ke. Ti­ki­ma­si, kad nau­ja tvar­ka už­tik­rins di­des­nį ver­slo skaid­ru­mą, ge­res­nę pa­ja­mų ap­skai­tos kon­tro­lę, už­kirs ke­lią še­šė­li­nei veik­lai bei ge­riau ap­sau­gos var­to­to­jų tei­ses.

Ne­se­niai pa­skelb­ta­me Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­me ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė įpa­rei­go­ja­ma Vie­ti­nės rin­klia­vos nuo­sta­tuo­se nu­ma­ty­ti ga­li­my­bę gy­ven­to­jams de­kla­ruo­ti at­lie­kų kie­kį. Ta­čiau po šio spren­di­mo per­ver­smo ti­kė­tis ne­ver­ta – šiukš­lių mi­ni­mu­mą nu­sta­tys sa­vi­val­dy­bė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Di­de­lių vie­ti­nės rin­klia­vos tvar­kos pa­si­kei­ti­mų ga­li­me ne­si­ti­kė­ti.

Di­džiosios ko­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų par­ke kas­met į šven­tę su­si­ren­ka už Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę ko­vo­ję par­ti­za­nai, jų šei­mų na­riai, lie­tu­vy­bės puo­se­lė­to­jai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šven­tos Mi­šios po at­vi­ru dan­gu­mi.

Gru­pė Lie­tu­vos po­ka­rio lai­kų is­to­ri­ja be­si­do­min­čių uk­mer­giš­kių nu­ta­rė, kad ge­riau­sias bū­das puo­se­lė­ti sa­vo po­mė­gį – tie­siog su­si­ta­patinti su tų lai­kų is­to­ri­ja ir pa­tiems tap­ti par­ti­za­nais. Taip Uk­mer­gė­je dau­giau nei prieš me­tus bu­vo įkur­tas klu­bas „Miš­ko bro­liai“.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šeštadienį Kopūstėliuose į kovą kilo „Miš­ko bro­liai“.

Uk­mer­gė­je įsi­kū­ru­siai UAB „Sys­te­mair“ įteik­tas gar­bin­gas ap­do­va­no­ji­mas. Ši įmo­nė pri­pa­žin­ta grei­čiau­siai au­gan­čia šve­diš­ko ka­pi­ta­lo ben­dro­ve Lie­tu­vo­je.

Šį pri­zą pel­niu­si įmo­nė ga­mi­na vė­di­ni­mo įran­gą. Ga­myk­los di­rek­to­rius Min­dau­gas Mar­ti­šius ne­slė­pė džiaugs­mo dėl mi­nė­to ap­do­va­no­ji­mo. Jų įmo­nei tai pir­mas toks sva­rus pri­pa­ži­ni­mas.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. „Sys­te­mair“ – grei­čiau­siai au­gan­ti šve­diš­ko ka­pi­ta­lo ben­dro­vė Lie­tu­vo­je.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja pri­me­na vai­ruo­to­jams, kad nuo lap­kri­čio 10 d. ša­lies ke­liuo­se drau­džia­ma va­žiuo­ti su va­sa­ri­nė­mis pa­dan­go­mis, o au­to­ma­gist­ra­lė­se rei­kia su­ma­žin­ti grei­tį. Dau­giau dė­me­sio sau­gu­mui tu­rė­tų skir­ti ir dvi­ra­ti­nin­kai bei pės­tie­ji.

Ke­lių eis­mo tai­syk­lės skel­bia, kad va­žiuo­ti su va­sa­ri­nė­mis pa­dan­go­mis ša­lies ke­liuo­se drau­džia­ma nuo lap­kri­čio 10 d. iki ba­lan­džio 1 d. Dyg­liuo­tas pa­dan­gas lei­džia­ma nau­do­ti nuo lap­kri­čio 1 d. Nau­do­jant to­kias pa­dan­gas, ant au­to­mo­bi­lio bū­ti­na pri­sik­li­juo­ti ski­ria­mą­jį žen­klą.

Nau­jo­sios są­jun­gos (so­cial­li­be­ra­lų) pir­mi­nin­ko pos­tą pa­li­ko vie­nas šio sky­riaus įkū­rė­jų Val­das Pet­ro­nis. Nors, bū­da­mas pir­mi­nin­ku, tu­rė­tų re­a­lią ga­li­my­bę bū­ti iš­rink­tu ket­vir­tai ka­den­ci­jai, jis nu­spren­dė ne­kan­di­da­tuo­ti į ra­jo­no ta­ry­bą at­ei­nan­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Val­das Pet­ro­nis (de­ši­nė­je) Nau­jo­sios są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­ko vai­rą per­da­vė Sta­siui Ba­raus­kui.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Nr. 53 rin­ki­mų ko­mi­si­jos dar­bas įsi­bė­gė­ja. Ši rin­ki­mus sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je or­ga­ni­zuo­jan­ti ko­mi­si­ja jau su­ren­gė ke­tu­ris su­si­rin­ki­mus. Jų me­tu ap­ta­rė svar­biau­sius su rin­ki­mais su­si­ju­sius klau­si­mus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Puslapis 850 iš 976

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų