Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Regioninius kelius prižiūrinti tarnyba jau pradėjo budėjimą keliuose. Kita, už miesto gatves ir vietinius kelius atsakinga, įmonė dar laukia savivaldybės nurodymo. Tokie įsakymai paprastai paskelbiami prieš pat šalčius, nes kiekvienas budėjimas reiškia papildomas lėšas.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro direktorė Sigita Bakanauskienė Kūčių vakarą minės ir savo keturiasdešimtmečio jubiliejų. Šis vakaras – prasminga atėjimo diena: juk iš aukščiau nulemta gimtadienį švęsti tuomet, kai visas krikščioniškasis pasaulis šlovina Kristaus gimimą...

Dėl gais­rų pa­vo­jaus Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ra­gi­na ša­lies sa­vi­val­dy­bes ap­ri­bo­ti lan­ky­mą­si miš­kuo­se. Įspė­ja­ma, kad dėl karš­tų ir sau­sų orų miš­kuo­se pa­dė­tis yra grės­min­ga.

Ša­lies si­nop­ti­kų duo­me­ni­mis, Uk­mer­gės ra­jo­ne sa­vait­ga­lį pa­siek­tas karš­čio re­kor­das. Sek­ma­die­nį oro tem­pe­ra­tū­ra per­šo­ko per­nykš­čio va­sa­ros re­kor­do kar­te­lę. Uk­mer­gės me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­ties apa­ra­tū­ra už­fik­sa­vo 34,3 laips­nio karš­tį.

Ge­gu­žės 9-ąją mi­nė­tos per­ga­lės prieš na­cis­ti­nę Vo­kie­ti­ją per Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą 68-osios me­ti­nės. Uk­mer­gės ka­ro ve­te­ra­nai ir jų šei­mų na­riai kas­met šią da­tą pri­si­me­na ben­dra­žy­gių bū­ry­je.

Gegužės 9-ąją minėtos pergalės prieš fašistinę Vokietiją 70-osios metinės. Antrojo pasaulinio karo mūšiuose kritę kariai amžinojo poilsio yra atgulę ir mūsų rajono – Pašilėje broliškose karių kapinėse. Čia kasmet iškilmingai minima pergalės diena. Tiesa, prisimenančiųjų karą beliko tik saujelė. 

Į mies­to cen­trą ir šie­met at­ke­liaus uk­mer­giš­kių do­va­no­ta ka­lė­di­nė eg­lė. Šią tra­di­ci­ją Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­ja tę­sia jau ke­le­tą me­tų. Lai­ki­nai ei­nan­ti mies­to se­niū­nės pa­rei­gas Ja­nė Zim­blie­nė pa­sa­ko­jo, kad šie­met se­niū­ni­jos ra­gi­ni­mas pa­do­va­no­ti mies­tui eg­lę su­lau­kė 9 pa­siū­ly­mų.

Ukmergiškės Nijolės Juršienės namuose ilgai lauktas įvykis – nuostabia žiedų karūna pasipuošė jos auginamas kaktusas. 85 metų senolė pasakojo gėlę pasisodinusi prieš ketverius metus.

Nors 2015-ie­ji jau įsi­bė­gė­jo, sma­gu pri­si­min­ti se­nų­jų pa­ly­dė­tu­ves. O juos į Kul­tū­ros cen­trą su­si­rin­kę uk­mer­giš­kiai pa­ly­dė­jo „Ma­mų ir duk­rų kvar­te­to“ kon­cer­te. Šo­kių sa­lė­je prie sta­liu­kų net tris va­lan­das tru­ku­sį kon­cer­tą „Pa­bū­ki­me ar­ti“ su­ren­gė kvar­te­tas iš Ša­kių ra­jo­no Got­ly­biš­kių kai­mo.

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė su partneriais įgyvendina projektą, skirtą skatinti verslumą kaime, pasitelkiant dviračių maršrutą. Penktadienį jo vykdytojai ir svečiai dalyvavo projekto baigiamojoje konferencijoje. „Molėtų, Širvintų, Švenčionių, Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos skatinimui“...

Puslapis 837 iš 1034

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų