Ukmergės verslo naujienos

Profesiniame mokyme pradedamas taikyti pasaulyje pripažintas pameistrystės modelis. Tai – tokia mokymo forma, kai mokiniai dar ir dirba atitinkamoje įmonėje. Naujoves įgyvendinančios Ukmergės metalo sektoriaus bendrovės bei Technologijų ir verslo mokykla penktadienį pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Pa­ši­lė­je, Pra­mo­nės par­ke įsi­kū­ru­si nor­ve­giš­ko ka­pi­ta­lo įmo­nė UAB „Swix Sport Bal­tic“ ki­tą­met pla­nuo­ja kel­tis į dvi­gu­bai di­des­nes nei da­bar pa­tal­pas. Už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Swix Sport Bal­tic“ pa­tal­pas nuo­mo­jan­ti ir ad­mi­nist­ruo­jan­ti UAB „Uk­mer­gės pra­mo­nės par­kas“...

Pre­ky­bos cen­trą Vy­tau­to gat­vė­je, ne­to­li au­to­bu­sų sto­ties, sta­ty­ti no­rin­čiai Vo­kie­ti­jos įmo­nei „Lidl“ įsi­tvir­tin­ti Uk­mer­gė­je ne­pa­vyks­ta. Jos ir sa­vi­val­dy­bės gin­čai per­si­kė­lė į teis­mus.

 

Re­dak­ci­jai at­siųs­ta­me laiš­ke uk­mer­giš­kis guo­dė­si dėl ne­iš­vež­tų bui­ti­nių at­lie­kų. „Šiukš­lės iš­ve­ža­mos ne­aiš­kiu gra­fi­ku: vie­ną kar­tą 8 val., ki­tą kar­tą – 15 val. ar­ba vi­sai ne­iš­ve­ža­mos tą die­ną. Da­bar jau ke­lin­ta die­na ne­iš­ve­ža­mos šiukš­lės ša­lia J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 3 na­mo“, – ra­šo­ma laiš­ke.

Sa­vi­val­dy­bė no­ri su­pap­ras­tin­ti li­cen­ci­jos pre­kiau­ti al­ko­ho­liu ga­vi­mo tvar­ką. Leis­ti­ną at­stu­mą nuo ug­dy­mo įstai­gų iki al­ko­ho­liu pre­kiau­jan­čių vie­tų siū­lo­ma ma­žin­ti iki 1 met­ro. To­kio siū­ly­mo sie­kis – at­gai­vin­ti Uk­mer­gės se­na­mies­tį.

Ne­to­li Uk­mer­gės, ša­lia greit­ke­lio Vil­nius–Pa­ne­vė­žys, ver­da pa­ren­gia­mie­ji sta­ty­bų dar­bai. Čia ly­gi­na­mos že­mės, da­ro­mi įva­žia­vi­mai.

Prieš pu­sę am­žiaus įkur­tas res­to­ra­nas „Vil­kmer­gė“ ta­po ne­at­ski­ria­ma mies­to da­li­mi.

 

Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre praėjusią savaitę vyko konferencija „Ukmergė – verslui, verslas – Ukmergei“. Jos metu įteikti apdovanojimai praėjusiais metais labiausiai mūsų miestui nusipelniusioms įmonėms. Pirmoji konferencija, sukvietusi Ukmergės verslo atstovus, buvo surengta praėjusiais metais.

Sa­vi­val­dy­bė ir to­liau teis­muo­se ban­do įro­dy­ti, jog „Lidl“ pre­ky­bos cen­tro sta­ty­boms pa­si­rink­ta vie­ta Vy­tau­to gat­vė­je ne­tin­ka­ma. Ver­sli­nin­kai ir in­ves­tuo­to­jai ste­bi­si, ko­dėl ši­taip truk­do­ma pa­trauk­lios in­ves­ti­ci­nės ap­lin­kos Uk­mer­gė­je kū­ri­mui.

Ukmergėje atsiras dar vienas šviesoforas. Vytauto ir Kudirkos gatvių sankryžoje jį įsipareigojo pastatyti prekybos centras „Rimi“. Prekybininkus sutartis su savivaldybe taip pat įpareigoja pakeisti ir dalį lietaus kanalizacijos vamzdynų.

Puslapis 10 iš 13

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kiek, manote, truks ekstremali situacija Lietuvoje ir pasaulyje?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų