Ukmergės verslo naujienos

Ant slenksčio – dvidešimtieji gydytojų Vidmanto ir Janinos Pranevičių privataus kabineto veiklos metai. Tai išties netrumpas veiklos etapas. Per tą laiką V. Krėvės gatvėje, medikų gyvenamajame name, įsikūrusios įstaigos duris yra pravėrę tūkstančiai pacientų iš mūsų ir kitų rajonų.

Šeštadienį Kauno gatvėje duris atvėrė „Topo centro“ parduotuvė. Šventinio atidarymo metu staigmenomis buvo džiuginami susirinkę ukmergiškiai, tarp jų – ir „Ukmergės žinių“ skaitytojai. „Topo centras“ čia jau buvo įsikūręs seniau. Vėliau iškeliavo į Žiedo gatvę, o dabar sugrįžo į ankstesnę vietą.

Tra­kų ra­jo­ne Aukš­tad­va­ry­je pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį bu­vo su­si­rin­kę ke­lias­de­šim­ties ra­jo­ni­nių lei­di­nių re­dak­to­rių, lei­dė­jų, žur­na­lis­tų.

Ra­jo­no ver­sli­nin­kai ir sve­čiai iš Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to pra­ėju­sią sa­vai­tę dis­ku­ta­vo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ini­cia­ty­va su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me.

 

Eu­ro­pie­tiš­kai jau­nuo­me­nei skir­to­je ESF aka­de­mi­jo­je da­ly­vau­jan­čią An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ją ly­di sėk­mė. Už veik­lą šia­me res­pub­li­ki­nia­me pro­jek­te ap­do­va­no­ta gim­na­zi­jos de­šim­to­kų – 2c kla­sės – ko­man­da.

Gerseniškių gatvėje esančioje didelių gabaritų atliekų aikštelėje iškilo grėsmė, jog ji gali persipildyti. Taip nutiko sustabdžius „Bionovus“ sąvartyno, į kurį keliavo ir mūsų atliekos, veiklą – šis sąvartynas jau perpildytas.

 

„Ši­lu­mos ūkis Uk­mer­gė­je: po­li­ti­nių ir eko­no­mi­nių in­te­re­sų įta­ka vi­suo­me­nei“. To­kią te­mą pa­gal Žur­na­lis­ti­nių ty­ri­mų fon­dui pa­teik­tas pa­raiš­kas pa­skel­bė Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­ga.

 

Dėl ne­pa­grįs­to skun­do UAB „Op­ti­ma“ pi­ce­ri­ja bu­vo pri­vers­ta sa­vai­tę ne­dirb­ti, pra­ra­do ne vie­ną už­sa­ky­mą, at­lai­kė tik­ri­ni­mų la­vi­ną ir su­lau­kė vie­šos an­ti­rek­la­mos. Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba dėl to ne­ma­to jo­kios pro­ble­mos ir ti­ki­na be­si­va­do­vau­jan­ti tei­sės ak­tais.

Brandesnis amžius – ne kliūtis, ieškant galimybių įsidarbinti. Kai kurie darbdaviai dairosi kaip tik vyresnių, turinčių patirtį darbuotojų. Dėl šio tikslo vyresni ukmergiškiai netgi tampa studentais. Specialistų ieškantys darbdaviai retai akcentuoja amžių ir jų pagal tai neskirsto.                                 

Dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ biu­ras Uk­mer­gė­je skai­čiuo­ja pas­ku­ti­nius mė­ne­sius. Nuo nau­jų me­tų jis bus už­da­ry­tas. Už­da­ro­mi šie sky­riai ir vi­suo­se ša­lies ra­jo­nuo­se.

Puslapis 10 iš 11

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar jau perkate kiaušinius Velykoms?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų