Ukmergės verslo naujienos

UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas ne­se­niai pa­skel­bė kon­kur­są dvie­jų nau­do­tų tarp­mies­ti­nių au­to­bu­sų pir­ki­mui. Ke­ti­na įsi­gy­ti nau­do­tus, ta­čiau Lie­tu­vo­je ne­eksp­lo­a­tuo­tus au­to­bu­sus. Trans­por­to prie­mo­nės tu­rė­tų bū­ti skir­tos ke­lei­viams vež­ti tarp­mies­ti­nio su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais.

Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gą Uk­mer­gės ra­jo­ne nuo ba­lan­džio tei­kia UAB „Eko­no­vus“. Pa­sak jos at­sto­vų, pa­si­kei­tus at­lie­kų su­rin­ki­mo ope­ra­to­riui, gy­ven­to­jams ne­pa­to­gu­mų ne­kils.

 

Uk­mer­giš­kiai bui­ti­nę tech­ni­ką, elek­tro­ni­nius prie­tai­sus, bal­dus ir ki­tas stam­bias bui­ties at­lie­kas jau ga­li ga­ben­ti į stam­bių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lę. Šios at­lie­kos iš gy­ven­to­jų pri­ima­mos ne­mo­ka­mai.

„Ukmergės žiniose“ jau skelbėme apie tai, kad uždaromas šalia „Pivonijos“ prekybos centro veikęs naktinis klubas. Tačiau be tokio klubo neliksime. Buvusiojo vietoje Vilniaus gatvėje netrukus įsikurs kitas.

Jau su­kru­to iš miš­ko gė­ry­bių kas­met už­si­dir­ban­tys uk­mer­giš­kiai – tur­ga­vie­tė­je ant pre­kys­ta­lių pa­si­ro­dė pir­mie­ji gry­bai ir uo­gos. Uo­gau­to­jai ti­ki­na, kad šie­met – ne mė­ly­nių me­tai, ir prog­no­zuo­ja, kad lau­kian­tie­ji že­mes­nių kai­nų ga­li lik­ti ir be uo­gų.

Ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta tir­ti, ar tei­sė­tai ir ar tik­rai UAB „Izo­ba­ra“ įkei­tė ban­kui Uk­mer­gės li­go­ni­nės ka­ti­li­nę. Tai tirs Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba.

 

Jau­kia­me Ge­di­mi­no gat­vės 6 kie­me­ly­je du­ris ne­se­niai at­vė­rė „Ka­ra­lės“ stu­di­ja. Į ją kvie­čia­mi tie, ku­rie kas­die­ny­bė­je no­ri at­ras­ti gro­žio, ele­gan­ci­jos ir pa­sa­kos. Stu­di­jos įkū­rė­ja – uk­mer­giš­kė me­ni­nin­kė So­na­ta Or­dė. Fan­ta­zi­jas kur­da­ma sa­vo dar­bus ji įgy­ven­di­na, pa­si­tel­ku­si teks­ti­lę.

Ban­kru­ta­vu­si UAB Uk­mer­gės svei­ka­tin­gu­mo cen­tras ati­te­ko nau­jiems sa­vi­nin­kams. Ją ne­se­niai įsi­gi­jo Kau­ne įsi­kū­ru­si UAB „KDS gru­pė“, ku­riai šiuo me­tu va­do­vau­ja uk­mer­giš­kis, se­niau Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dir­bęs Au­re­li­jus De­viat­ni­ko­vas.

Pir­kė­jų pa­to­gu­mui tvar­ko­mos ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vui pri­klau­san­čios pa­tal­pos. Ruo­šia­si įmo­nė ir ša­ly­je įve­da­mai už­sta­to sis­te­mos nau­jo­vei – pri­im­ti vien­kar­ti­nes plas­ti­ko ir ki­to­kias pa­kuo­tes. Šiuo me­tu dar­bai vyks­ta prie Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je esan­čios ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vės „Pa­par­tis“.

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų (PPAR) Uk­mer­gės fi­lia­las ant­ra­die­nį su­ren­gė tra­di­ci­nę Rū­mų na­rio die­ną. Ren­gi­nio me­tu pri­sta­ty­tas ku­ria­mas nau­ja­sis Lie­tu­vos so­cia­li­nis mo­de­lis.

Puslapis 10 iš 10

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar pritariame streikuojantiems mokytojams?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų