Ukmergės verslo naujienos

Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui mieste ir kaimo vietovėse priklauso nemažai pastatų. Kurių neišnaudoja patys ir nesiruošia parduoti, stengiasi išnuomoti. Tačiau nuomininkus be vargo pavyksta rasti tik miesto centre esančioms patalpoms.

Norvegų įmonė Stafa Industrier AS švenčia 30-ąjį savo jubiliejų. Šią progą jie minėjo Ukmergėje, kurioje veiklą pradėjo prieš 12 metų. Įmonės įsteigtose UAB „Stansefabrikken“, UAB „Stansefabrikken Automotive“ ir UAB „Ukmergės pramonės parkas“ darbuojasi 390 ukmergiškių.

Daž­niau­sia ES vals­ty­bė­se už­fik­suo­ja­mų ūmių žar­ny­no in­fek­ci­nių su­sir­gi­mų prie­žas­ti­mi bū­na bak­te­ri­jos sal­mo­nel­la en­te­ri­ti­dis, o vie­nas pa­grin­di­nių už­kra­to šal­ti­nių – kiau­ši­niai. Dau­ge­ly­je ES vals­ty­bių dėl įgy­ven­di­na­mų sal­mo­ne­lio­zės kon­tro­lės pro­gra­mų...

Lietuvos ekologinių ūkių asociacija (LEŪA) švenčia penkerių metų sukaktį. Ukmergiškių įkurtos asociacijos nariai praeitą savaitę jubiliejų paminėjo Ukmergės kultūros centre vykusiame susirinkime. Jo metu nuskambėjo nerimastingos mintys dėl ekologiškų ūkių plotų mažinimo.

UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas pa­gal Kli­ma­to kai­tos spe­cia­li­ą­ją pro­gra­mą gaus še­šis nau­jus au­to­bu­sus. Ta­čiau įmo­nės lau­kia ir įsi­pa­rei­go­ji­mai – įreng­ti spe­cia­lią su­spaus­tų gam­ti­nių du­jų de­ga­li­nę. Tai įmo­nei – pa­pil­do­mos in­ves­ti­ci­jos.

Pasiilgę kuo mažiau konservantais „įdarytų“ maisto produktų žmonės jų ieško ūkininkų turgeliuose, smulkių gamintojų kioskeliuose. Tačiau ar visada natūralumą deklaruojantys gamintojai savo pažadus išpildo?

Ne­be­li­kus Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­los, ke­lios jos kla­sės nuo šių moks­lo me­tų per­si­kė­lė į Už­upio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Kar­tu nau­jakuriai į mokyklą at­si­ne­šė ir visai ne­men­ką krai­tį.

  

Leidimai išorinės reklamos bei įmonių ar įstaigų veiklos vietą žyminčioms iškaboms nuo šiol bus išduodami ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Tikimasi, kad taip jos nespės „susenti“ ir išblukti. Savivaldybės specialistai tikisi, kad tai pagražins miesto vaizdą.

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas sten­gia­si pir­kė­jams pa­siū­ly­ti kuo dau­giau sa­va­me kraš­te už­au­gin­tos pro­duk­ci­jos. Ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad „Pi­vo­ni­jos“ pre­ky­bos cen­tre ne­se­niai pra­dė­ta pre­kiau­ti Uk­mer­gės ra­jo­ne Le­on­po­ly­je eko­lo­gi­nia­me Vin­cen­to ir Lai­mos Stra­gių ūky­je už­au­gin­to­mis dar­žo­vė­mis.

Pre­ky­bos cen­tro „Lidl“ sta­ty­boms Vy­tau­to gat­vė­je pa­lan­kus de­ta­lu­sis pla­nas yra tei­sė­tas. Taip nu­spren­dė Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas, sa­vi­val­dy­bės skun­dą dėl Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos po­tvar­kio at­me­tęs kaip ne­pa­grįs­tą.

 

Puslapis 12 iš 14

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų