Pirtį siūlo įrengti katilinės patalpose

Kol vasara ir dar šilta, ukmergiškiai galintys apsieiti ir be pirties... Kol vasara ir dar šilta, ukmergiškiai galintys apsieiti ir be pirties...

Ke­le­tą mė­ne­sių mies­to pir­ties rei­ka­lus spren­du­si dar­bo gru­pė siū­lo ją įreng­ti Klai­pė­dos g. – ka­ti­li­nės pa­tal­po­se

Ma­no­ma, kad pa­slau­gas ga­lė­tų teik­ti biu­dže­ti­nė įstai­ga – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras. Kol ji bus įreng­ta, uk­mer­giš­kiams teks ieš­ko­tis al­ter­na­ty­vų.

Sa­vo pa­siū­ly­mus dėl sa­vi­val­dy­bės tei­kia­mų pir­ties pa­slau­gų to­les­nio li­ki­mo dar­bo gru­pė teiks svars­ty­ti ra­jo­no po­li­ti­kams. Šis klau­si­mas bus spren­džia­mas ki­tą sa­vai­tę įvyk­sian­čia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Bir­že­lio mė­ne­sio ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie ge­gu­žės mė­ne­sį įsteig­tos dar­bo gru­pės pa­svars­ty­mus, kur tiks­lin­giau­sia įreng­ti pir­tį. Apie tai ra­šė­me „Uk­mer­gės ži­nių“ bir­že­lio 30 d. nu­me­ry­je.  

Dar­bo gru­pei pir­mi­nin­kau­jan­tis Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas pa­sa­ko­jo, kad vy­ko ke­le­tas po­sė­džių. Bu­vo net iš­kel­tas klau­si­mas, ar mies­te rei­ka­lin­ga pir­tis. Jis iš­spręs­tas tei­gia­mai – pa­slau­gos rei­ka­lin­gos.

Dar­bo gru­pės na­riai ap­va­žia­vo ke­le­tą ob­jek­tų, ap­žiū­rė­jo juos ir spren­dė, ku­ris ge­riau­siai tik­tų įreng­ti pir­tį.

„Bu­vo nag­ri­nė­ti pir­ties įren­gi­mo va­rian­tai ,,Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ba­sei­ne ir UAB ,,Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ka­ti­li­nė­je, esan­čio­je Klai­pė­dos gat­vė­je. Va­žiuo­ta į vie­tas, į po­sė­džius bu­vo kvie­čia­mi įstai­gų va­do­vai, pro­jek­ta­vi­mo, sta­ty­bos įmo­nių spe­cia­lis­tai, fi­nan­si­nin­kai“, – apie veiks­mus, ku­riuos at­li­ko dar­bo gru­pė prieš pa­teik­da­ma pa­siū­ly­mą, pa­sa­ko­jo S. Jac­kū­nas.

,,Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ba­sei­ne pa­gal hi­gie­nos nor­mas pir­ties įren­gi­mui trūks­ta plo­to. Be to, ne­ti­ko ir tai, kad vie­ša pir­tis bū­tų mo­kyk­los pa­sta­te.

Ap­si­sto­ta ties Klai­pė­dos gat­vė­je esan­čios ka­ti­li­nės RK–2 pa­tal­po­mis. Pir­tį siū­lo­ma įreng­ti UAB ,,Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ka­ti­li­nės ne­nau­do­ja­mo­se, bu­vu­sio­se ka­ti­li­nės dar­buo­to­jų bui­ti­nė­se pa­tal­po­se. Šis va­rian­tas jau bu­vo dis­ku­tuo­ja­mas ir pra­ei­tų ra­jo­no ta­ry­bos ka­den­ci­jų me­tu. Ta­čiau ne­sku­bė­ta – vis sti­go lė­šų.

Jac­kū­nas sa­kė, kad ka­ti­li­nė­je bū­tų ga­li­ma skir­ti pir­čiai 118 kv. m pa­tal­pas. Su eks­per­tais, spe­cia­lis­tais ap­tar­ta – vi­sus rei­ka­la­vi­mus jos ati­tin­ka. Kiek įren­gi­mas kai­nuos, dar tiks­liai ne­ap­skai­čiuo­ta. Ma­no­ma, kad su­ma suk­tų­si apie 100 tūkst. Eur.

Jei ta­ry­bos na­riai pri­tars pa­siū­ly­mui, ne­del­siant bus ima­ma­si re­mon­to dar­bų – lau­kia sto­go, vi­daus pa­tal­pų re­mon­tas, di­des­nės au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės įren­gi­mas.

Taip pat dar­bo gru­pė svars­tė ir apie tai, kas teik­tų šias pa­slau­gas. Ma­no­ma, jog ga­lė­tų Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras. Jo veik­los po­bū­dis ir sri­tys tam ne­pri­eš­ta­rau­ja.

Po­sė­džio me­tu bus siū­lo­ma po­li­ti­kams įpa­rei­go­ti biu­rą teik­ti pir­ties pa­slau­gas ir, tiks­li­nant šių me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, nu­ma­ty­ti lė­šas pir­ties įren­gi­mo iš­lai­doms.

Jac­kū­nas pa­brė­žė, jog spren­džiant pir­ties klau­si­mą, at­krei­pia­mas dė­me­sys į ga­li­my­bę su­ma­žin­ti pa­slau­gos są­nau­das. Iki šiol jos bu­vo apie 13 Eur. Gy­ven­to­jams kai­na­vo apie 6 Eur. Su įvai­riom nuo­lai­dom – dar pi­giau. Skir­tu­mą den­gia sa­vi­val­dy­bė iš biu­dže­to lė­šų.  

Va­sa­ros pra­džio­je bai­gė­si sa­vi­val­dy­bės su­tar­tis su UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ dėl Gruo­džio 17-osios gat­vė­je esan­čių pa­tal­pų, kur iki šiol bu­vo mies­to pir­tis.

Pa­pras­tai kiek­vie­nais me­tais va­sa­ros lai­ko­tar­piu pir­tis nie­kuo­met ne­veik­da­vo, o rug­sė­jį pa­slau­gos bū­da­vo pra­de­da­mos teik­ti. Šie­met tai pir­ties lan­ky­to­jams ne­švie­čia.

Jac­kū­nas sa­ko, jog ga­vus po­li­ti­kų pri­ta­ri­mą, bus sten­gia­ma­si, kad pir­tis Klai­pė­dos gat­vė­je at­si­ras­tų dar šiais me­tais.

Kur uk­mer­giš­kiams praus­tis iki tol?

„So­cia­liai rem­ti­niems as­me­nims pa­slau­ga tei­kia­ma Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių pa­slau­gų cen­tre. Ma­nau, kad ir vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­tų, ne tik so­cia­liai rem­ti­ni. Ru­de­nį at­si­da­rys ba­sei­nas, ten yra du­šai. Dar – pir­tis Del­tu­vo­je“, – sa­ko jis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų