Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Šeš­ta­die­nį kul­tū­ros cen­tre vy­ko Svei­ko mais­to šven­tė. Į ją su­kvie­tė Svei­kuo­lių klu­bas, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras ir ren­gi­nio šei­mi­nin­kai – kul­tū­ros cen­tras.

 

Vil­ma  NEMUNAITIENĖ


 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pir­ma vie­ta skir­ta Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los sta­lui.

UAB ,,E ener­gi­ja“ pa­tei­kė pre­ten­zi­ją Lie­tu­vos vals­ty­bei dėl 29 mln. li­tų nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo dėl sa­vi­val­dy­bės veiks­mų Uk­mer­gės ši­lu­mos ūky­je.

Mi­nist­ro pir­mi­nin­ko Spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me skel­bia­ma, kad šie nuos­to­liai ne­va su­si­da­rė dėl to, kad sa­vi­val­dy­bė vie­na­ša­liš­kai nu­trau­kė 2000 m. gruo­džio 20 d. Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo ir res­ti­tu­ci­jos su­tar­tį.

UAB ,,E ener­gi­ja“ va­di­na sa­ve už­sie­nio in­ves­tuo­to­ju, ka­dan­gi vie­nas iš jį kon­tro­liuo­jan­čių ak­ci­nin­kų yra Eu­ro­pos re­konst­ruk­ci­jos ir plėt­ros ban­kas. Jis su­tei­kė pa­sko­lą UAB ,,E ener­gi­ja“ veik­los vys­ty­mui Lie­tu­vo­je, įskai­tant Uk­mer­gės ra­jo­no ši­lu­mos ūkio re­no­va­vi­mą ir mo­der­ni­za­vi­mą.

Kar­tais žmo­nės įta­ria esan­tys ap­gau­ti, ta­čiau ne­ži­no, kur ir ko­kios tei­si­nės pa­gal­bos ieš­ko­ti. „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­jo­je ne­se­niai ap­si­lan­kęs Šir­vin­tų ra­jo­no Žu­vin­čių kai­mo gy­ven­to­jas ti­ki­no bu­vęs ap­gau­tas net prieš pen­ke­rius me­tus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

 

Pas­ku­ti­nis šie­met ne­ei­li­nis ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo ki­toks nei per­nai – vie­toj tra­di­ci­nių ka­lė­di­nių pre­mi­jų sky­ri­mo va­do­vams šie­met dau­giau kal­bė­ta apie al­gų ma­ži­ni­mą.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ma­žės ir UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­riaus Ri­mo Ar­lins­ko pa­rei­gy­bi­nis at­ly­gi­ni­mas. To­kį pra­šy­mą ta­ry­bai pa­tei­kė pats įmo­nės va­do­vas. Šie­met „Uk­mer­gės van­de­nų“ va­do­vas sau al­gą pra­šo pa­ma­žin­ti jau an­trą kar­tą. Pir­mą kar­tą de­šim­čia pro­cen­tų di­rek­to­riaus al­ga bu­vo su­ma­žin­ta ge­gu­žę. Tuo­met bu­vo nu­tar­ta, kad ma­žes­nę al­gą di­rek­to­rius gaus iki me­tų pa­bai­gos. Be­si­bai­giant šiam ter­mi­nui „Uk­mer­gės van­de­nų“ di­rek­to­rius pa­tei­kė ra­jo­no me­rui pra­šy­mą dėl at­ly­gi­ni­mo su­ma­ži­ni­mo ir ki­tais me­tais.

 

 

Pas­ku­ti­nis ta­ry­bos po­sė­dis kve­pė­jo miš­ku...
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Li­na SUKACKIENĖ

Ele­na Vėb­rie­nė į gy­ve­ni­mą iš­lei­do ne vie­ną mo­ki­nių lai­dą.

Kur pa­lik­ti laiš­ką, jei ad­re­sa­tas ne­tu­ri paš­to dė­žu­tės? To­kia pro­ble­ma ne­re­tai iš­ky­la Uk­mer­gės laiš­ki­nin­kams. Tai, kad gy­ven­to­jai ne­su­ge­ba pa­si­rū­pin­ti vie­ta sa­vo ko­res­pon­den­ci­jai, paš­to dar­buo­to­jai va­di­na ap­lai­du­mu.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dėl gyventojų aplaidumo korespondencija jų gali ir nepasiekti...

Nau­jos įsta­ty­mo nuo­sta­tos dėl pa­sta­tų ener­gi­nio nau­din­gu­mo pa­bran­gins ir su­lė­tins ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to per­lei­di­mo pro­ce­dū­ras, tei­gia Lie­tu­vos no­ta­rų rū­mai.

Sau­sio 9 d. įsi­ga­liojo Sta­ty­bos įsta­ty­mo nuo­sta­tos, nu­ma­tan­čios, kad pa­sta­tų ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­vi­mas pri­va­lo­mas par­duo­dant ar iš­nuo­mo­jant pa­sta­tus ir jų da­lis – bu­tus, ki­tos pa­skir­ties at­ski­ro nau­do­ji­mo pa­tal­pas.

Pa­gal įsta­ty­mą sta­ty­to­jas ar­ba sa­vi­nin­kas ga­li­mam nau­jam nuo­mi­nin­kui ar­ba ga­li­mam pir­kė­jui pri­va­lo pa­teik­ti su­si­pa­žin­ti, o pir­kė­jui ar­ba nau­jam nuo­mi­nin­kui – per­duo­ti ga­lio­jan­tį pa­sta­to ar jo da­lies ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­tą ar­ba jo ko­pi­ją.

Nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. žvejams mėgėjams draudžiama žvejoti vėgėles. Tačiau Mėgėjiškos žūklės taisyklėse yra numatyta, kad tais atvejais, kai pirmoji žvejybos draudimo diena yra savaitgalis draudimas įsigalioja sekančią dieną po savaitgalio, todėl šiais metais vėgėlių žvejybos draudimas prasideda gruodžio 16 d.

Mo­kyk­lai „su­die“ pra­ėju­sią sa­vai­tę ta­rė dau­giau nei 600 ra­jo­no abi­tu­rien­tų. Pas­ku­ti­nio skam­bu­čio šven­tė penk­ta­die­nį vy­ko ir mies­to, ir kai­mo mo­kyk­lo­se. Ne vie­nas ta pro­ga su­reng­to­se iš­kil­mė­se brau­kė jau­du­lio aša­rą.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Pas­ku­ti­nis skam­bu­tis Už­upio vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je.

Li­kus ke­lioms die­noms iki Nau­jų­jų me­tų į pas­ku­ti­nį šie­met po­sė­dį su­si­rin­ko ra­jo­no ta­ry­ba. Kaip ir kas­met, pa­grin­di­nis pas­ku­ti­nio ne­ei­li­nio po­sė­džio tiks­las bū­na pa­tiks­lin­ti biu­dže­tą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šios ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­ba drau­ge se­nuo­sius pa­ly­dė­jo pas­ku­ti­nį kar­tą.

Puslapis 947 iš 1061

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų