Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Be­glo­bių gy­vū­nų pro­ble­ma Uk­mer­gė­je, re­gis, pa­ga­liau iš­spręs­ta. Grei­tai šei­mi­nin­kų lauk me­ta­miems gy­vū­nams bus at­ver­tos prie­glau­dos du­rys. Šios nau­jos veik­los ėmė­si UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis. Su sa­vi­val­dy­be jau pa­si­ra­šy­ta veik­lą reg­la­men­tuo­jan­ti su­tar­tis.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ne­ati­duok ma­nęs...

Be­na­mių gy­vū­nų pro­ble­ma mū­sų ra­jo­ne grei­tai bus iš­spręs­ta. Sa­vi­val­dy­bė ap­si­spren­dė, kad be­glo­biai bus pri­glau­džia­mi Krikš­tė­nuo­se esan­čia­me „Šu­nų vieš­bu­ty­je“. Su sa­vi­nin­kais jau su­si­tar­ta dėl pa­tal­pų nuo­mos.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pagaliau bus pasirūpinta šeimininkų neturinčiais gyvūnais.

Juo­do­jo kas­pi­no die­na pa­žy­mė­ta tra­di­ci­niu XXI tarp­tau­ti­niu is­to­ri­niu, po­li­ti­niu, dva­si­niu, pa­trio­ti­niu, auk­lė­ja­mo­sios pa­gar­bos bė­gi­mu „Bal­ti­jos ke­lias“. Ja­me da­ly­va­vo Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos bė­gi­kai. Prie jų pri­si­jun­gė ir 15 uk­mer­giš­kių.

 

Li­gi­tos Juod­val­kie­nės nuotr. Il­ga­me­čiam Bal­ti­jos ke­lio bė­gi­kui Juo­zui Son­gai­lai su­ve­ny­rus įtei­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę sa­vo rū­pes­čius ra­jo­no va­do­vams iš­sa­kė kai­mo ben­druo­me­nių pir­mi­nin­kai. Po­sė­džius, ku­riuo­se su ra­jo­no val­džia bus ap­ta­ria­mos kai­mo pro­ble­mos, ke­ti­na­ma reng­ti kiek­vie­ną mė­ne­sį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Autorės nuotr. Rajono valdžia nusiteikusi problemas spręsti kartu su bendruomenėmis.

Per pir­muo­sius du šių me­tų mė­ne­sius Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riu­je už­si­re­gist­ra­vo dvi­gu­bai dau­giau be­dar­bių nei ly­gi­na­muo­ju lai­ko­tar­piu per­nai. Vie­na iš to­kios si­tu­a­ci­jos prie­žas­čių – pa­si­kei­tu­si pa­šal­pų mo­kė­ji­mo tvar­ka.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pa­sak dar­bo bir­žos spe­cia­lis­tų, ne­re­tas be­dar­bis mie­liau ren­ka­si so­cia­li­nes pa­šal­pas nei jam siū­lo­mą dar­bą. Tai – vie­nas ne­ak­ty­vios dar­bo rin­kos veiks­nių. Ar si­tu­a­ci­ją pa­keis pa­di­din­ta mi­ni­ma­lio­ji mė­ne­si­nė al­ga, kol kas abe­jo­ja­ma.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Įrankiai laukia darbo rankų.

Pa­ši­lės šv. Bar­bo­ros baž­ny­čio­je – di­de­lės per­mai­nos. Po re­mon­to mal­dos na­mai pa­kvi­po da­žais ir su­tvis­ko jau­ku­mu. Šio­je baž­ny­čio­je per 20 me­tų nuo jos grąži­ni­mo ti­kin­tie­siems – tai pir­mas ir la­bai lauk­tas re­mon­tas.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kle­bo­nas Ri­man­tas La­niaus­kas džiau­gia­si iš­gra­žė­ju­siais mal­dos na­mais.

 

Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je nu­veik­ti di­de­li dar­bai – so­viet­me­čiu dvi­aukš­čiais ta­pu­sių mal­dos na­mų erd­vė at­si­vė­rė iki pat ku­po­lo. Kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis sa­ko, kad skau­džiau­sia bū­da­vo ben­drau­ti su pa­ra­pi­jie­čiais, ne­ma­tant esan­čių­jų pir­ma­me aukš­te akių.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis sa­ko, kad at­si­vė­rus baž­ny­čios ku­po­lui ne vie­no ti­kin­čio­jo aky­se su­bliz­go aša­ros.

Ūkio ban­ko Uk­mer­gės fi­lia­lo val­dy­to­jos pa­rei­gas lai­ki­nai ei­ti pa­skir­ta Uk­mer­gės fi­lia­lo Jo­na­vos klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė Jo­li­ta Gu­ma­niu­kie­nė. Šį lai­ki­ną pos­tą ji už­ėmė, kai iš už­ima­mų pa­rei­gų bu­vo at­leis­tas ir į ki­tas per­kel­tas fi­lia­lo val­dy­to­jas Vy­tau­tas Ku­kars­kis. Iš dar­bo fi­lia­le at­leis­ta ir val­dy­to­jo pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Ka­na­pec­kie­nė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Pra­ėjo 20 me­tų nuo vie­no la­biau­siai tau­tai įsi­mi­nu­sių įvy­kių. Tūks­tan­čius žmo­nių su­jun­gęs Bal­ti­jos ke­lias, nu­si­drie­kęs nuo Vil­niaus li­gi Ta­li­no, ta­po ne­įpras­tu vie­ny­bės, ryž­to, su­si­klau­sy­mo reiš­ki­niu. Apie Bal­ti­jos ke­lią Uk­mer­gės ra­jo­ne kal­bė­jo­mės su tuo­me­ti­nio Są­jū­džio ra­jo­no ta­ry­bos na­riais Kęs­tu­čiu Mo­tie­jū­nu ir Vi­du Kriš­ta­po­niu.

Ar­vy­das PĖŠINA

Or­ga­ni­zuo­da­ma Bal­ti­jos ke­lią res­pub­li­ki­nė Są­jū­džio ta­ry­ba vi­są ke­lią nuo Vil­niaus iki Lat­vi­jos pa­sie­nio su­skirs­tė zo­no­mis. Jo­se tu­rė­jo sto­vė­ti tam tik­rų ra­jo­nų at­sto­vai. Uk­mer­gės ra­jo­ne, au­to­stra­do­je, be uk­mer­giš­kių tu­rė­jo sto­vė­ti žmo­nės iš Šven­čio­nių, Ig­na­li­nos, Ma­ri­jam­po­lės, Vil­ka­viš­kio, Ša­kių, Jur­bar­ko, Ra­sei­nių, Kė­dai­nių, Jo­na­vos ra­jo­nų.

 

 

Žmo­nes vie­ny­bei prieš dvi­de­šimt me­tų tel­kęs Kęs­tu­tis Mo­tie­jū­nas abe­jo­ja, ar šian­dien į Bal­ti­jos ke­lią vėl su­si­rink­tų to­kia jų gau­sy­bė.

 

Bal­ti­jos ke­lią lyg iš va­kar pri­si­me­na ir ki­tu ren­gi­nio ko­or­di­na­to­riu­mi bu­vęs Vi­das Kriš­ta­po­nis.
Au­to­riaus nuotr.

Puslapis 1467 iš 1478

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų