Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ne­ra­mu­mai Eu­ro­po­je lė­mė dar di­des­nį uk­mer­giš­kių do­mė­ji­mą­si ka­ro tar­ny­ba. Ga­li­my­be at­nau­jin­ti ži­nias no­riai nau­do­ja­si ka­dais tar­na­vu­sie­ji ka­riuo­me­nė­je. Be to, ne­ma­žai jau­nuo­lių ren­ka­si ka­rio sa­va­no­rio tar­ny­bą.

Paskelbtas Darbo partijos Ukmergės skyriaus kandidatas rinkimuose į mero postą. Tai šio skyriaus pirmininkas Ukmergės rajono savivaldybės vicemeras Rolandas Janickas. R. Janickas yra ėjęs ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, dvi kadencijas dirbo rajono taryboje.

Apie savo kandidatą į merus šią savaitę pasiskelbė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Ukmergės skyrius. Į šį postą jie siūlo Juozą Varžgalį. 58 metų J. Varžgalys daug metų ėjo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Praėjusių metų gegužę iš šių pareigų buvo atleistas.

 

Ukmergės rajono savivaldybė metus pradėjo su geromis žiniomis. Mat praeitus metus savivaldybė baigė įvykdžiusi savo biudžeto pajamų surinkimo planą. Pernai to padaryti nepavyko. Iš surinktų lėšų skubama mažinti skolas už atliktus darbus bei paslaugas.

Dėl ra­jo­ne vyk­do­mos švie­ti­mo sis­te­mos re­or­ga­ni­za­ci­jos už­da­rant mo­kyk­las iš­ky­la gal­vo­sū­kis – kaip pa­nau­do­ti jų pa­sta­tus. Šį klau­si­mą ban­do spręs­ti ra­jo­no va­do­vai ir po­li­ti­kai.

Nacionalinė teismų administracija informuoja apie pradėtus Ukmergės rajono apylinkės teismo esamo turto išvalymo nuo gyvsidabrio darbus.

Ra­jo­ne vei­kian­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ne­ša ne­men­ką in­dė­lį į kraš­to ge­ro­vę. Sėk­min­ges­niam jų gy­va­vi­mui, dar ge­riau at­sto­vau­jant vi­suo­me­nės in­te­re­sams, įkur­ta to­kių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba. Ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja – nuo vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų ne­pri­klau­so­mas...

Šią sa­vai­tę pa­aiš­kė­jo rin­ki­mų nu­me­riai, ku­riais par­ti­jos ir vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai bus įra­šy­ti rin­ki­mų biu­le­te­niuo­se. Taip pat pa­aiš­kė­jo, kad dau­giau nei 100 gy­ve­na­mą­ją vie­tą ne­tin­ka­mai de­kla­ra­vu­sių kan­di­da­tų iš są­ra­šų ten­ka iš­brauk­ti. Tarp to­kių – ir trys uk­mer­giš­kiai, su­trum­pi­nę dvie­jų par­ti­jų są­ra­šus.

Šias metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pirmą kartą inicijavo Geriausio socialinio darbuotojo rinkimus. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras atviro balsavimo būdu išrinko ir konkursui pristatė Miglę Kačinskienę, vyr. socialinę darbuotoją, vadovaujančią centro Pagalbos į namus skyriui.

Ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tų vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me, vy­ku­sia­me pra­ėju­sią sa­vai­tę, sky­riaus va­do­vu iš­rink­tas Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas. Jis pa­kei­tė lig šiol sky­riui va­do­va­vu­sį Ka­zį Gry­baus­ką.

Puslapis 872 iš 1104

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų