Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ukmergės kraštotyros muziejus šiemet mini 70 metų jubiliejų. Ši data praėjusią savaitę buvo iškilmingai paminėta muziejui priklausančiame Antano Smetonos dvare Užugiryje. Gimtadienį nutarta atšvęsti per Antanines.

Uk­mer­gė sa­vait­ga­lį triukš­min­gai pa­mi­nė­jo mies­to 680 gim­ta­die­nį. Mies­te­lė­nams ir sve­čiams bu­vo skir­ta daug gra­žių ren­gi­nių.Šeš­ta­die­nis pra­si­dė­jo anks­ty­va ry­ti­ne mankš­ta prie nau­jo­jo dvi­ra­čių ta­ko. Po mankš­tos jos da­ly­viai su­gu­lė, su­da­ry­da­mi ju­bi­lie­ji­nį skai­čių 680.

Artėjančias šv. Kalėdas ir Naujus metus Ukmergės kultūros centras tradiciškai pasitinka įvairiausiais renginiais. Gruodis prasidės Adventine savaite. Jos metu vyks edukacinės pamokėlės, susitikimai, filmų peržiūros. Gruodžio 4-ąją pristatomas dokumentinis-vaidybinis filmas „Donaleitis. XVIII a. Mažosios Lietuvos tautinis kostiumas“.

Ly­duo­kių kai­mo ben­druo­me­nė šie­me­t mi­ni 10 me­tų su­kak­tį. Per tą lai­ką ben­druo­me­nei pa­vy­ko įgy­ven­din­ti pro­jek­tų, ku­rių ver­tė – dau­giau nei pu­sė mi­li­jo­no li­tų. Tai – di­džiau­sias pa­sie­ki­mas tarp mū­sų kai­mo ben­druo­me­nių, įsi­sa­vi­nant pro­jek­ti­nes lė­šas.

Trumpiausiai nakčiai kviečiant pabraidžioti po rasą ir pasiklausyti lakštingalų suokimo, Vidiškių bendruomenės nariai surengė Joninių šventę. Kartu norėta surengti visos gamtos brandos šventę, kuri sujungtų visas gamtos stichijas.

Kul­tū­ros cen­tre tre­čia­die­nį šven­tiš­kai pa­mi­nė­ta Tarp­tau­ti­nė ne­įga­lių žmo­nių die­na. Teik­tos ne vien gė­lės ir do­va­nos, bet ir pa­dė­kos raš­tai už veik­lą, pri­si­de­dant prie ne­įga­lių­jų ge­ro­vės. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų ne­įga­lie­ji, jų šei­mos, glo­bė­jai, gau­sus svei­kin­to­jų bū­rys.

Vasario 16-oji Ukmergėje buvo paminėta įvairiais valstybės atkūrimo atminimui įprasminti skirtais renginiais. Giliausias tradicijas turi kasmet Vasario 16-ąją vykstantis respublikinis bėgimas „Pabaiskas – Ukmergė“. Per 200 bėgikų iš visos Lietuvos lygiai vidurdienį startavo Pabaisko miestelyje.

Uk­mer­gė­je or­ga­ni­zuo­ja­mų žir­gų ris­tū­nų lenk­ty­nių da­ly­viai kas va­sa­rą su­si­tin­ka mies­to hi­pod­ro­me. Res­pub­li­ki­nis ren­gi­nys, vy­kęs pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį, šį­kart bu­vo skir­tas Bal­ti­jos ke­lio 25-ajam ju­bi­lie­jui.

Del­tu­vos se­niū­ni­jo­je, Le­on­po­lio kai­me, ūki­nin­kau­jan­ti Ie­va Stra­gy­tė sa­vo ūky­je ant­ra­die­nį su­lau­kė sve­čių. Mo­liū­gų au­gi­ni­mu be­si­do­min­tys ūki­nin­kai čia su­reng­to­je Lau­ko die­no­je klau­sė­si spe­cia­lis­tų pa­ta­ri­mų...

Savaitgalį nugriaudėjo Ukmergės miesto šventės renginiai. Organizatoriai šiemet šventę pavadino „Pasivaikščiojimai po Vilkmergę“. Vaikštynių būta išties įspūdingų – smetoniškame parade žygiavo prieškario stiliaus drabužiais pasipuošę ukmergiškiai.

Puslapis 928 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų