Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

„Tremties metus įamžino paminklu“
(Jolita Žurauskienė)
„Rajone užfiksuoti trys Laimo ligos susirgimai“
(Jolita Žurauskienė)
„Trichineliozė paguldė į reanimacijos skyrių“
(Ligita Juodvalkienė)
„Tikrinant braškes pažeidimų nerasta“
(„U. ž.“ informacija)
„Dauguma vaikų atostogas praleis valdiškuose namuose“
(Jolita Žurauskienė)
Puslapis vaikams – „Pupsis“
„Rajono socialinių pedagogų susitikimas“
(„U. ž.“ informacija)
„Nori pirkti – teks pasistengti“
(Vilma Nemunaitienė)
„Paminklosaugininkai šviečiasi seminaruose“
(Ligita Juodvalkienė)
„Kai muzika pakylėja virš kasdienybės...“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Gyvoji istorija iš arti“
(Jolanta Petronytė)
„Atsargiai – darbas užsienyje“
(„U. ž.“ informacija)
„Sirenos sutrikdė miesto ramybę“
(Ligita Juodvalkienė)
„Birželis muša lietaus rekordus“
(Vilma Nemunaitienė)

„Apdovanoti gabiausi Ukmergės moksleiviai“
(Vilma Nemunaitienė)
„Paminėta gedulo ir vilties diena“
(„U. ž.“ informacija)
„Tvenkinyje nuskendo moteris“
(„U. ž.“ informacija)
„Gyvenime randame tai, ką patys jam suteikiame“
(Jolita Žurauskienė)
„Beglobis – 2009“
(„U. ž.“ informacija)
„Apylinkės inspektorius – pagalbininkas, o ne baudėjas“
(„U. ž.“ informacija)
„Katės savivaliauja laiptinėje“
(Ligita Juodvalkienė)
„Ar liks mokytoja – nežinia“
(Vilma Nemunaitienė)
„Lietuvai atstovavo ukmergiškiai“
(„U. ž.“ informacija)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – jūsų veiksmai apsinuodijus

„Garsą apie Ukmergę nuplukdė baidarėmis“
(Ligita Juodvalkienė)
„Smulkus urmas“ traukiasi ir siūlo Ukmergei taikos sutartį“
(„U. ž.“ informacija)
„Muziejuje – du jubiliejai“
(Ligita Juodvalkienė)
„Svajokliuose“ – apie talentingąją dainininkę Ramintą Naujanytę ir Užupio vidurinės mokyklos poetus
Puslapyje „Sodui ir daržui“ – apie pavyzdinę sodų bendriją „Mūša“
„Naminei duonai reikia rankų prisilietimo“
(Ligita Juodvalkienė)
„Tėvai nerimauja dėl popietinių pamokų“
(Jolita Žurauskienė)
„Klubas „Maratonas“ kviečia į krosą“
(Ligita Juodvalkienė)
„Užupiečiai sėkmingai naudojasi virtualiomis pažymių knygelėmis“
(Asta Aukštuolienė, Užupio vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja)
„Gyventojus papiktino skelbimų lentos“
(Jolita Žurauskienė)
„Akcijomis klaidina žmones“
(Jolita Žurauskienė)
„Sugyventinis neišvengė bausmės“
(Jolita Žurauskienė)
„Gandrai nusižiūrėjo namo kaminą“
(Ligita Juodvalkienė)

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Mū­sų laik­raš­čio skai­ty­to­ja pa­sa­ko­jo per ži­nias ne­se­niai ma­čiu­si pra­ne­ši­mą apie iš apy­var­tos iš­ima­mas se­nas li­tų ku­piū­ras. Mo­te­ris sa­kė ne­spė­ju­si nu­gir­sti vi­sos in­for­ma­ci­jos ir pra­šė dar sy­kį tiks­liai ją pa­skelb­ti.

Pri­me­na­me, kad nuo šių me­tų bir­že­lio 1 d. iš apy­var­tos bus iš­im­ti  1997 m. lai­dos 10 ir 20 li­tų ban­kno­tai.

Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas to­kį nu­ta­ri­mą pa­si­ra­šė šį pa­vasa­rį.

Po to, kai „Uk­mer­gės ži­nio­se“ bu­vo iš­spaus­din­tas straips­nis „Žval­go­ma­si vie­tų bio­ka­ti­li­nėms“, sa­vo nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu iš­sa­kė ne vie­nas uk­mer­giš­kis. Už­upio gy­ven­to­jai bu­vo su­ne­ri­mę, kad į jų no­rus ar ne­no­rus mū­sų ra­jo­ne nie­kas neat­si­žvel­gia – bio­ku­ro ka­ti­li­nei iš­skir­tas skly­pas ne­de­ri­nus su gy­ven­to­jais.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Užupio gyventojams neramu dėl galimos kaimynystės.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Nuo šių me­tų įsi­ga­lio­jęs nau­jas Že­mės mo­kes­čių įsta­ty­mas jau ke­lia su­maiš­tį. Že­mių skly­pų sa­vi­nin­kai būgš­tau­ja dėl iš­aug­sian­čių mo­kes­čių. Į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją krei­pė­si Pa­bais­ko ra­jo­no gy­ven­to­jas, ku­ris pa­sa­ko­jo, jog kai­me šne­ka­ma, kad že­mė la­bai smar­kiai brangs. „No­rė­tu­me jau da­bar ži­no­ti, kiek rei­kės mo­kė­ti už že­mę. Gal vi­sai ne­ap­si­mo­kės ją tu­rė­ti ir teks par­duo­ti“, – sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė laik­raš­čio skai­ty­to­jas.

Jo­lan­ta ŽVIRBLYTĖ

 

Tarp­tau­ti­nę vai­kų kny­gos die­ną bib­lio­te­ko­je pa­mi­nė­jo lop­še­lio-dar­že­lio „Žio­ge­lis“ ma­žie­ji ir prin­ce­sė­mis vir­tu­sios bib­lio­te­ki­nin­kės.

 

Tur­gaus par­da­vė­jai ge­rą de­šimt­me­tį lau­kė, kol iš­si­pil­dys sa­vi­nin­kų pa­ža­dai su­teik­ti jiems žmo­niš­kes­nes dar­bo są­ly­gas. Ne­ap­si­ken­tę ėmė sta­ty­tis sta­cio­na­rias pa­vė­si­nes, ap­sau­gan­čias nuo lie­taus ir vė­jo. Kai ku­riems to­kia „sta­ty­ba“ at­si­ė­jo net ke­lis tūks­tan­čius li­tų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

„Da­bar vėl iš­gir­do­me gan­dus, kad tur­ga­vie­tės lau­kia per­mai­nos. Nie­kas mums apie tai ne­pra­ne­šė, gal bū­tu­me nė ne­si­sten­gę tūks­tan­čius iš­leis­ti. Jei da­bar mū­sų pa­vė­si­nės truk­dys pro­jek­tams ir jas nu­griaus?“ - svars­tė pre­kei­viai.

 

 

Eko­no­mis­tai tvir­ti­na, kad kri­zės me­tu smul­kio­ji pre­ky­ba pa­ly­gin­ti su di­džiai­siais cen­trais nu­ken­tė­jo ma­žiau­siai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro dai­lės ga­le­ri­jo­je eks­po­nuo­ja­ma kraš­tie­čio me­ni­nin­ko, Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­re­a­to, nu­si­pel­niu­sio me­no vei­kė­jo Le­o­no Strio­gos ju­bi­lie­ji­nė skulp­tū­rų pa­ro­da.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ber­ži­nių žmo­ge­liu­kų pa­ro­dą į Uk­mer­gę at­ga­be­nęs kraš­tie­tis pa­va­di­no „Ke­lio­ne“. Tai jau sep­tin­to­ji šio cik­lo pa­ro­da, ke­liau­jan­ti po Lie­tu­vos kul­tū­ros ga­le­ri­jas. Kū­rė­jas ir jo šei­ma ti­ki – ji tik­rai ne pas­ku­ti­nė.

 

Šeš­ta­die­nį Del­tu­vo­je vy­ko Uk­mer­gės ra­jo­no kai­mo ben­druo­me­nių są­skry­dis ir „Žo­li­nės“ spar­ta­kia­da. Šven­tės ati­da­ry­mo me­tu da­ly­viai ir sve­čiai bė­go kro­są – 790 met­rų. Ly­giai tiek me­tų pra­ėjo, kai Del­tu­vos var­das pir­mą kar­tą bu­vo pa­mi­nė­tas ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šven­tę or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga kar­tu su Del­tu­vos mies­te­lio ben­druo­me­ne bei se­niū­ni­ja. Jo­je da­ly­va­vo ke­tu­rio­li­ka ra­jo­no kai­mo ben­druo­me­nių. Uk­mer­gės kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga pa­si­rin­ko sim­bo­li­nį šū­kį: „Ben­druo­me­nės ne tik „ve­ža“, bet ir va­žiuo­ja“.

 

 

Links­mo­sio­se es­ta­fe­tė­se nu­ga­lė­jo... ge­ra nuo­tai­ka ir drau­gys­tė.

 

Var­žy­boms pa­si­ruo­šu­si Tul­pia­kie­mio kai­mo ben­druo­me­nės „At­ža­ly­nas“ ko­man­da.
Au­to­rės nuotr.

Puslapis 1465 iš 1478

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų