Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

No­rin­čiuo­sius ne­mo­ka­mai pa­si­skie­py­ti nuo gri­po Uk­mer­gės me­di­kai ra­gi­na su­skub­ti. Iš 1823 gau­tų gri­po vak­ci­nos do­zių be­li­ko apie 370. Vil­niaus svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė sa­ko, kad uk­mer­giš­kiai šie­met la­bai ak­ty­vūs.

Ko­vą į Lie­tu­vą su­grįž­tan­tiems paukš­čiams ski­ria­mas ypa­tin­gas dė­me­sys. Ko­vo 10-ąją mi­ni­ma 40-ies paukš­čių die­ną, ko­vo 25-oji – gan­drų su­grį­ži­mo die­na, ko­vo 19-ąją mi­ni­ma kuo­duo­to­sios pem­pės, o ko­vo 20-oji – Že­mės bei pa­va­sa­rio ly­gia­die­nio šven­tė. Džiaug­da­mie­si pa­va­sa­rio su­grį­ži­mu Vi­diš­kių mies­te­lio ben­druo­me­nės na­riai...

Nuo Pa­ši­lės ka­pi­nių var­tų ar­kos tru­pan­čios ply­tos ke­lia grės­mę kiek­vie­nam, žen­gian­čiam į šią am­ži­no­jo po­il­sio vie­tą. De­ja, ar­kos res­tau­ra­ci­ja pla­nuo­ja­ma tik ki­tą­met. Kol kas pa­grin­di­nį įė­ji­mą ruo­šia­ma­si už­da­ry­ti.

Uk­mer­gės ra­jo­ne smar­kiai pa­dau­gė­jus gri­po at­ve­jų, hi­gie­nos spe­cia­lis­tai pir­ma­die­nį re­ko­men­da­vo skelb­ti gri­po epi­de­mi­ją. Ta­čiau nu­tar­ta kol kas šių re­ko­men­da­ci­jų ne­pai­sy­ti ir epi­de­mi­jos ne­skelb­ti. Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė in­for­ma­vo, kad pra­ei­tą sa­vai­tę už­fik­suo­ta 140 at­ve­jų.

Uk­mer­giš­kiai ne­vie­na­reikš­miš­kai ver­ti­na Ant­akal­nio, Vy­tau­to bei Kau­no gat­vė­se įren­gi­nė­ja­mus pa­aukš­ti­ni­mus per­ėjo­se. Vai­ruo­to­jai skun­dė­si, kad jų per daug ir nuo to ga­li nu­ken­tė­ti au­to­mo­bi­liai.

Gerų darbų ir pozityvios energijos iniciatyva „Lyderių karta. Ukmergė“ įgauna pagreitį. Prieš porą savaičių naujomis spalvomis nušvitęs Vilniaus gatvės 96A namo kiemas nebėra vienintelis, pajutęs „Lyderių kartos“ poveikį. Paėmę į rankas kastuvus, grėblius, dažus ir kitas reikalingas priemones, savo kiemą išgražino ir Vilniaus gatvės 93 namo gyventojai.

Ve­ly­ki­nės atos­to­gos Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos moks­lei­viams, da­ly­vau­jan­tiems fol­klo­ri­nė­je pro­gra­mo­je „Svet­ly­čia“, bu­vo ne­ei­li­nės. Jie kon­cer­ta­vo San Sal­va­ro mies­te­lio šiau­ri­nė­je Ita­li­jo­je At­ve­ly­kio šven­tė­je.

Žur­na­las „Vei­das“ iš­rin­ko 100 ge­riau­sių ša­lies gim­na­zi­jų. Jos ver­tin­tos pa­gal moks­lo bei sto­ji­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las re­zul­ta­tus. Į ge­riau­sių ša­lies gim­na­zi­jų šim­tu­ką pa­te­ko ir Uk­mer­gės An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ja. Rei­tin­go su­da­ry­to­jų len­te­lė­je ji at­si­dū­rė 60-oje po­zi­ci­jo­je.

An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ja iš­kil­min­gai pa­mi­nė­jo sa­vo įstai­gos 75 me­tų su­kak­tį. Ta pro­ga nu­tar­ta kaup­ti ir sis­te­min­ti ar­chy­vų me­džia­gas ir at­ei­ty­je iš­leis­ti so­li­dų gim­na­zi­jos is­to­ri­ją įpras­mi­nan­tį lei­di­nį.

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tras, ar­tė­jant Ka­lė­doms, kvie­čia vi­sus da­ly­vau­ti lab­da­ros ak­ci­jo­je ir pa­si­da­ly­ti ge­ru­mu. Su­au­ko­tos lė­šos bus skir­tos Vi­diš­kiuo­se gy­ve­nan­čių Re­na­tos ir Kęs­to Ba­ka­naus­kų, au­gi­nan­čių sun­kiai ser­gan­tį sū­nų, šei­mai.

Puslapis 604 iš 796

lzukt.lt

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad šią vasarą karantinas baigsis?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų