Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Antradienį teismas leido suimti  žinomą šachmatininką, tarptautinės klasės sporto meistrą ukmergiškį Vytautą Šlapiką. 40-metis vyras įtariamas namuose žiauriai nužudęs savo žmoną.

 

Tre­čia­die­nio ry­tą Li­nų gat­vė­je, prie vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio „Bu­ra­ti­nas“ su­va­žia­vo daug gais­ri­nių au­to­mo­bi­lių, spe­cia­lių­jų tar­ny­bų tech­ni­kos. Dar­že­li­nu­kai ir dar­buo­to­jai bu­vo eva­kuo­ti. Lai­mė, jo­kia ne­lai­mė įstai­go­je ne­įvy­ko – tai te­bu­vo mo­ko­mo­sios ug­nia­ge­sių pra­ty­bos.

Ukmergės rajono policijos komisariatas surengė susitikimą su Deltuvos seniūnijos gyventojais. Pabendrauti su Viešosios policijos skyriaus viršininku Aidu Dutkumi, Prevencijos poskyrio viršininku Tomu Zimbliu, bendruomenės pareigūne Ingrida Juzėniene atėjo Deltuvos seniūnijos darbuotojai, seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai.

Įta­rus me­nin­go­ko­ką, gy­do­mas „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vis. Dez­in­fe­kuo­to­se mo­kyk­los pa­tal­po­se pa­mo­kos vyks­ta įpras­ta tvar­ka. Tre­čio­je kla­sė­je be­si­mo­kan­čiam ber­niu­kui in­fek­ci­ja bu­vo įtar­ta ant­ra­die­nį. Pra­di­nu­kas tą­dien iš­vež­tas gy­dy­ti į Vil­nių. Tai „Uk­mer­gės ži­nioms“ pa­tvir­ti­no Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro...

Vil­niaus ap­skri­ties VPK Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai iš­si­aiš­ki­no pa­slap­tin­gą se­nu­ko, ku­ris iš pra­džių  at­ro­dė mi­ręs sa­va mir­ti­mi, nu­žu­dy­mą.

Pir­ma­die­nio pa­va­ka­rę ki­lo gais­ras Ant­akal­nio gat­vė­je 67 esan­čio­je „Ma­xi­mos“ tin­klo par­duo­tu­vė­je. Iš pre­ky­bos cen­tro bu­vo eva­kuo­ti 68 pir­kė­jai ir 17 dar­buo­to­jų.

 

Specialiai sudaryta komisija tiria, dėl kokios priežasties pirmadienį užsidegė dujų įvadas daugiabutyje Vilniaus g. 96. Dėl prakiurusio vamzdžio ir užsidegusių dujų buvo evakuoti Pivonijos mikrorajone esančio namo gyventojai. Kelioms valandoms atjungtas dujų tiekimas.

Praėjusią savaitę mieste degė ir garažai, ir automobiliai. Balandžio 24-osios vakarą Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai vyko į Žiedo g. 15. Ten degė padangos, o nuo jų užsidegė G. L. garažas. Išdegė ir dar vieno garažo vidus.

Lie­tu­viai, lat­viai ir es­tai įsi­ti­ki­nę, kad daž­niau­sia eis­mo įvy­kių prie­žas­tis yra vai­ra­vi­mo įgū­džių ir ži­nių sto­ka. Tai at­sklei­dė Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jų nuo­mo­nės ty­ri­mas „Go­o­dy­e­ar“ pa­dan­gų ba­ro­met­ras 2014“.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te ar­ti­miau­siu me­tu bus baig­tos tir­ti Del­tu­vos mies­te­ly­je įvyk­dy­tos va­gys­tės. Apie tai in­for­ma­vo Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė. Ant­rą­jį pra­ėju­sių me­tų pus­me­tį Del­tu­vos mies­te­lio gy­ven­to­jai tu­rė­jo var­go dėl va­gys­čių. 

Puslapis 604 iš 823

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų