Ukmergėje įvykę nusikaltimai, žmogžudystės, vagystės
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Maloniai kviečiame dalyvauti gyventojų apklausoje, kurią kartu su Ukmergės rajono savivaldybės administracija atlieka UAB „Eurointegracijos projektai“. Tyrimas atliekamas rengiant Ukmergės rajono strateginį plėtros planą 2014-2020 metams. Šio tyrimo tikslas – nustatyti gaires miesto plėtrai planuoti ir išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie viešąsias/administracines paslaugas, teikiamas Jūsų gyvenamojoje vietovėje.

Birželio mėnesį bus išmokėta likusi invalidumo ir senatvės pensijų nepriemokų dalis tiems pensininkams, kurie 1995–2002 metais dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų, todėl gavo ne viso dydžio senatvės arba invalidumo pensijas.

Likusi neišmokėta pensijų nepriemokos dalis bus išmokėta asmenims, kurie 2008 m. sausio 1 d. (2007 m. lapkričio 6 d. Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies išmokėjimo įstatymo įsigaliojimo dieną) nebuvo sukakę 70 metų. Vyresniems pensininkams šios nepriemokos buvo išmokėtos jau anksčiau.

 

Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras iš­gy­ve­na liūd­nas die­nas: jo di­rek­to­rė stai­ga su­sir­go, o dar­buo­to­jams nė­ra iš ko mo­kė­ti al­gų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ka­dan­gi cen­tro di­rek­to­rė V. Me­liūkš­tie­nė ser­ga, tu­ri ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lį, fi­nan­si­nę įmo­nės si­tu­a­ci­ją pra­šė­me pa­ko­men­tuo­ti vy­riau­si­ą­ją fi­nan­si­nin­kę Lai­mą Ma­tu­ze­vi­čie­nę.

 

 

Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trui – ne­links­mos die­nos.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Lop­še­lio-dar­že­lio „Eg­lu­tė“ kie­me stūk­so snie­go kal­niu­kas, ant ku­rio ant­ra­die­nį „pra­žy­do“ dau­gy­bė gel­to­nų, ža­lių ir rau­do­nų gė­lių. Tai – „Eg­lu­tės“ do­va­na Lie­tu­vai iš­ki­lios šven­tės – Va­sa­rio 16-osios – pro­ga.

 

Vy­gan­tos As­ti­kie­nės nuotr. Lop­še­lio-dar­že­lio „Eg­lu­tė“ kie­me – Va­sa­rio 16-ajai skir­ta ne­įpras­ta kom­po­zi­ci­ja.

 

Ra­jo­no mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­ka re­ti­na pe­da­go­gų gre­tas.

Mo­kyk­lo­se smar­kiai ma­žė­jant vai­kų, įstai­gos re­or­ga­ni­zuo­ja­mos, jų dar­buo­to­jai lie­ka be dar­bo. La­biau­siai dėl to­kios si­tu­a­ci­jos nu­ken­tės pra­di­nių kla­sių vai­kų mo­ky­to­jai.

Sau­sio 1-ąją ra­jo­ne dir­bo 757 mo­ky­to­jai. Pa­sak sa­vi­val­dy­b­ės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Vi­du­tės Ta­ma­šaus­kie­nės, šiais moks­lo me­tais jų bus ma­žiau.

Ne­su­kom­plek­ta­vus dvie­jų vie­nuo­lik­tų kla­sių, kai­mo vi­du­ri­nėms mo­kyk­loms ga­lė­jo bū­ti už­kirs­tas ke­lias tap­ti gim­na­zi­jo­mis. At­si­ver­tų vie­nin­te­lė ga­li­my­bė – tap­ti pa­grin­di­nė­mis mo­kyk­lo­mis. To­kiai re­or­ga­ni­za­ci­jai pa­si­prie­ši­nus ben­druo­me­nėms, vi­du­ri­nes kai­mo mo­kyk­las bus ban­do­ma iš­sau­go­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ti­ki­ma­si, kad kai­muo­se dvy­lik­to­kų suo­lai ne­liks tuš­ti.

Lietuvos Respublikos Prezidentei D. Grybauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei L. Graužinienei

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Butkevičiui

LRS Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkei A. Pitrėnienei

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui D. Pavalkiui

Lietuvos Respublikos kultūros ministrui Š. Biručiui

Lietuvos kultūros tarybos pirmininkei D. Urbanavičienei

KREIPIMASIS

„Atostogos trumpėja, darbo krūvis ilgėja“
(„U. ž.“ informacija)
„Siuntas pristatys autobusais“
(Ligita Juodvalkienė)
„Dviejų kartų draugystė“
(Jolita Žurauskienė)
Savaitgalį Sporto centro stadione vyko Sporto šventės renginiai
Puslapyje vaikams „Pupsis“ – kviečia Aukštaitijos vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Gurgutis“
„Ukmergietiška žemė gali tapti auksu“
(Vilma Nemunaitienė)
„Startuoja apskričių reforma“
(Violeta Kiburytė, LR vidaus reikalų ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja)
„Poezijos pavasaris“
(Ligita Juodvalkienė)
„Kiekviena klasė pasodino po rožę“
(„U. ž.“ informacija)
„Iššvaistė policijos milijonus“
(Ainis Gurevičius, „Lietuvos žinios“)
„Verslo galimybė: baldų gigantą gelbsti nykštukinė bendrovė“
(Lina Navickaitė, „Klaipėda“)
„Sveikatos stovyklai pasibaigus“
(Vaida Puodžiūnienė, Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė)
„Miestas puošiasi gėlėmis“
(Ligita Juodvalkienė)
„Dietos paslapčių – pas žolininkę“
(Vilma Nemunaitienė)
„Dviejose parapijose – naujas klebonas“
(„U. ž.“ informacija)

„Nori mokytis abiejose gimnazijose?“
(Jolita Žurauskienė)
„Lankėsi arkivyskupas“
(„U. ž.“ informacija)
„Veprių stovykla persikels į Rečionis“
(Ligita Juodvalkienė)
„Egzaminams ruošiasi dešimtokai“
(Jolita Žurauskienė)
„Kasdienybės langas“
(Vaidotė Griškevičiūtė)
„Tarp geriausių orkestrų – ir Ukmergės kolektyvas“
(Mantė Valinskytė, Muzikos mokyklos auklėtinė)
„Afganistanas paviliojo antrą kartą“
(Ligita Juodvalkienė)
Rubrikoje „Pataria specialistai“ – patarimai, kaip elgtis vandenyje

Dėl po­eto Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus mir­ties ša­ly­je pa­skelb­tas ge­du­las pa­kei­tė ug­dy­mo įstai­gų pla­nus. Dau­gu­mo­je ra­jo­no vi­du­ri­nių mo­kyk­lų pra­ėju­sį penk­ta­die­nį tu­rė­jo vyk­ti abi­tu­rien­tų Šim­ta­die­nio šven­tė, ta­čiau ją te­ko nu­kel­ti. Su­glu­mę dėl to­kio spren­di­mo li­ko ir mo­ki­niai, ir mo­ky­to­jai.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šventinę nuotaiką dėl šalyje paskelbto gedulo mokykloms teko prislopinti.

Puslapis 1457 iš 1487

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų